Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paskelbė išsamią savo naujosios pirmininkės Christos Schweng 2020–2023 m. kadencijos programą. Ją galite rasti EESRK interneto svetainėje visoms ES kalbomis. Christa Schweng savo programoje atskleidžia stipresnės ir atsparesnės Europos po COVID-19 viziją ir numato svarų EESRK indėlį į Europos ekonomikos gaivinimą ir dalyvaujamąją demokratiją.

Vadovaujantis šūkiu „Susivieniję dėl Europos ateities!“ joje didelis dėmesys skiriamas vienybei, kuri bus pagrindinis jos pirmininkavimo kadencijos aspektas, raginant pertvarkyti EESRK, kad jis taptų vieningesniu ir veiksmingiau veiktų formuojant ES politiką.

Programoje išdėstyti keturi prioritetai, atitinkantys naujosios pirmininkės viziją Europai po pandemijos – Europai, kuri suteikia jos piliečiams galimybę klestėti ir gyventi atviroje ir vertybėmis paremtoje visuomenėje.

Pirmasis prioritetas yra ekonomiškai klestinti Europa, visų pirma padedant valstybėms narėms, įmonėms, darbuotojams ir plačiajai visuomenei išgyventi ir atkurti ekonomiką. Perėjimas į labiau skaitmenizuotą ir ekologiškesnę ekonomiką taip pat turi būti susietas ir su socialiniu atsigavimu.

Antrasis prioritetas yra socialiai įtrauki Europa, užtikrinanti, kad pereinant prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos nė vienas neliktų nuošalyje. Nepaprastai svarbu apsaugoti visų darbuotojų užimtumą ir pajamas, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms. Programoje teigiama, kad bendrų ES vertybių negalima atsisakyti jokiomis aplinkybėmis. Europos sveikatos sąjungos kūrimas taip pat remiamas kaip svarbus solidarumo aspektas.

Trečiuoju prioritetu – aplinką tausojanti Europa – pripažįstama, kad žalioji pertvarka ir skaitmeninimas yra Europos ekonomikos gaivinimo plano varomoji jėga. Kad tai pavyktų, verslas turi būti laikomas sprendimo dalimi ir jį reikia skatinti aktyviai dalyvauti formuojant perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir į tausiai išteklius naudojančią ekonomiką.

Ketvirtasis prioritetas – užtikrinti svarbų EESRK vaidmenį Konferencijoje dėl Europos ateities. Konferencija yra svarbi iniciatyva, kuria siekiama paskatinti europiečius prisiimti atsakomybę už ES sudarant jiems sąlygas aptarti pagrindinius ES klausimus ir taip pagerinti ES veikimą. EESRK, kaip atsidavęs dalyvaujamosios demokratijos šalininkas, ir mūsų nariai, atstovaujantys visiems visuomenės sektoriams, veikiantiems vietos lygmeniu visose valstybėse narėse, turi galimybę parodyti savo pridėtinę vertę ir veikti kaip tarpininkai.

 

EESRK inf.