Liepos 1 d. įsigaliojęs naujasis Darbo kodeksas pažėrė daug naujovių. Viena iš jų – darbo tarybų steigimas įmonėse, darbdavio iniciatyva.

Ankščiau galiojęs Darbo kodeksas numatė darbuotojų teisę inicijuoti darbo tarybos steigimą įmonėje, tačiau naujasis darbo kodeksas tai padaryti griežtai įpareigoja darbdavius.

Tiesa, jeigu darbovietėje yra veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbovietės darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas.

Nors prievolė steigti darbo tarybas šiame kodekse yra griežtesnė, tačiau pačių tarybų funkcijos – siauresnės. Skirtingai nei buvo iki naujo DK, nuo šiol darbo taryba neturės teisės sudaryti kolektyvinės sutarties – tokią teisę turės tik profesinė sąjunga. Todėl, jeigu įmonėje bus sudaryta kolektyvinė sutartis, ji bus taikoma ne visiems įmonės darbuotojams, o tik profesinės sąjungos nariams, nebent visuotinis darbuotojų susirinkimas patvirtins kolektyvinę sutartį.

Pagal naująjį Darbo kodeksą, Darbo tarybai paliktos tik informavimo ir konsultavimo funkcijos.

Įstatymas reikalauja tarybas įsteigti iki šių metų galo, todėl pirmoji pagrindinė darbdavio prievolė – suorganizuoti darbo tarybos rinkimų komisiją, kuri suorganizuotų pirmuosius darbo tarybos rinkimus, registruotų kandidatus, skaičiuoų biuletenius ir imtųsi kitų tolimesnių darbų.

Atkreipiame dėmesį, kad darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip šešis mėnesius. Taip pat,  į Darbo tarybas privalomai renkamas ir profesinės sąjungos narys iš pasiūlytų trijų profesinės sąjungos atstovų. Iškeliant kandidatus į Darbo tarybą, turi būti gautas jų sutikimas

Darbuotojai, išdirbę trumpiau negu šešis mėnesius, darbo tarybos nariais gali būti renkami tik tuo atveju, kai visi darbuotojai dirba trumpiau negu šešis mėnesius. Darbdavys negali būti darbo tarybos narys, o administracijos darbuotojai gali sudaryti ne daugiau kaip trečdalį tarybos narių. Kandidatus į tarybos narius kelti gali atskiri darbuotojai ir kartu jie turi pateikti siūlomo darbuotojo (kandidato) sutikimą. 

Darbo tarybą, atsižvelgiant į vidutinį darbdavio darbuotojų skaičių, sudaro ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 11 narių, jeigu:

  • yra iki 100 darbuotojų – 3 darbo tarybos nariai;
  • yra nuo 101 iki 300 šimtų darbuotojų – 5 darbo tarybos nariai;
  • yra nuo 301 iki 500 darbuotojų – 7 darbo tarybos nariai;
  • yra nuo 501 iki 700 darbuotojų – 9 darbo tarybos nariai;
  • yra daugiau kaip 701 darbuotojas – 11 darbo tarybos narių.

Ankščiau darbo tarybos steigimo tvarką reglamentavo LR darbo tarybų įstatymas. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, šis įstatymas su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais neteko galios ir darbo tarybos steigimą reglamentuoja vienintelis teisės aktas – Darbo kodeksas.

Daugiau informacijos kokios darbo tarybos steigimo ir veiklos nuostatos yra numatomos naujajame darbo kodekse rasite Darbo kodekso 169-176 str.

 

 

Parengta remiantis: Valstybinės darbo inspekcijos, Verslo žinių informacija, naujuoju LRS DK