Š. m. gruodžio 9 d. EFFAT dalyvavo Europos Parlamento organizuotame seminare dėl laisvo darbuotojų judėjimo. Kartu su kitais atstovais iš ETUC it EBWWF, EFFAT seminare aptarė prieštaringą koreliaciją tarp pagrindinės darbuotojų judėjimo laisvės bendroje rinkoje ir galimo jų lygaus traktavimo, sąžiningos konkurencijos bei pačio  Europos socialinio modelio nykimo.

Pagal Europos socialinį modelį, bet kuris vienos valstybės narės pilietis turi teisę ieškoti darbo kitoje valstybėje narėje, laikydamasis tos valstybės narės darbuotojams taikomų atitinkamų nuostatų. Jis turi teisę iš tos valstybės įdarbinimo tarnybų gauti tokią pačią pagalbą, kaip ir priimančiosios valstybės narės piliečiai, ir turi būti nediskriminuojamas dėl pilietybės, taip pat turi teisę priimančiojoje šalyje gyventi tiek laiko, kad pakaktų darbui ieškoti, kreiptis su prašymu dėl darbo ir būti įdarbintam.

Ši teisė turi būti vienodai taikoma visiems darbuotojams iš kitų valstybių narių: ir dirbantiems pagal nuolatines sutartis, ir sezoniniams, ir tarpvalstybiniams, ir teikiantiems paslaugas darbuotojams. Darbuotojai negali būti diskriminuojami, pvz., dėl kalbos įgūdžių reikalavimų, t. y. reikalavimai neturi būti aukštesni už tuos, kurie yra pagrįsti ir būtini dirbant konkretų darbą.

Susitikimo metu Haraldas Wiedenhoferis, EFFAT generalinis sekretorius pabrėžė, kad laisvas darbuotojų judėjimas skatina ekonominę, socialinę ir kultūrinę sanglaudą Europos sąjungoje. Tačiau darbuotojai patekę į bendrą darbo rinką yra vis dažniau paliečiami socialinio dempingo ir naujo legalaus, kol kas netipinio, darbo jėgos išnaudojimo darbe pigiausiomis kainomis, nereaguojant į nacionalinius teisės aktus ir kolektyvinių sutarčių sistemas.

Tiek Tarptautinė darbo organizacija (TDO) tiek Europos pagrindinių teisių agentūra pabrėžė, kad Europoje baudžiamosios atsakomybės formos darbe vis labiau plinta.

Nesąžiningi darbdaviai, vengia kolektyvinių sutarčių ir bet kokių derybų, o tie kurie kurie laikosi įstatymų ir yra sąžiningi, įsitraukia į socialinį dialogą.

Susitikime EFFAT taip pat pristatė savo politinius prioritetus ir paragino visas institucijas dar daugiau dirbti, siekiant išsaugoti Europos socialinį modelį. EFFAT reikalavimai apėmė ir auksinės taisyklės įgyvendinimą – darbuotojai, dirbantys tą patį darbą, toje pačioje vietoje turi turėti vienodas  teises į lygias darbo sąlygas ir darbo  užmokestį.

Turint omenyje tai, kad socialinė dimensija yra reikšmingas veiksnys stiprinant ekonominę ir socialinę sanglaudą, o kartu ir politinį stabilumą bei plėtojant ekonomikos raidą, reikšminga vertybė šiame kontekste yra socialinė apsauga kaip visuma.

 

Parengė LMP, remiantis EFFAT inf.