2013 m. spalio 3 d.
Spalio 2 d. posėdyje Vyriausybė pritarė 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui bei su juo susijusių įstatymų projektams ir teikia juos svarstyti Seimui.

2014 m. biudžetas moka paveldėtas skolas, atveria regionų augimo perspektyvas – investicijos, skatinimas imtis verslų, darbo vietų kūrimas, pagal finansinius išteklius įgyvendina siekius ir sudaro prielaidas pasiekti numatytus tikslus 2015 ir vėlesniais metais“, – sako Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Didėja savivaldybių finansinis svoris ir atsakomybė – daugiau lėšų ir savarankiškumo. Nors valstybės biudžeto įplaukos, palyginti su 2013 m. planuotomis, didėja tik 0,6 proc. (iki 25 840 mln. Lt), valstybės ir savivaldybių biudžetų (kartu su ES ir kitomis lėšomis – 7 383 mln. Lt) konsoliduotos visumos įplaukos numatomos 2,8 proc. didesnės, nei planuojama gauti 2013 m. (iki 29 732 mln. Lt). Tai reiškia, kad savivaldybių biudžetams tenkanti dalis išaugs net 5,1 proc. ir valstybės biudžeto asignavimai savivaldybių biudžetams didės 332 mln. Lt.

Atsakingai laikantis fiskalinės drausmės bus pasiekta, kad mažėtų valstybės skolos kaina. Įvertinus planuojamą BVP augimą 3,4 proc., Vyriausybė ryžtasi užtikrinti ne didesnį kaip 1,9 proc. biudžeto deficito lygmenį ir demonstruoja siekį įsivesti eurą. Toks požiūris – viena esminių prielaidų tarptautinėms finansų rinkoms pasitikėti šalimi, kuri eina ambicingu, gerai apgalvotų pokyčių, leisiančių užtikrinti tvarų ilgalaikį ūkio ir žmonių gerovės augimą, keliu. Valstybės skolos aptarnavimo našta sudarys 2 263 mln. Lt, t. y. mažės beveik 40 mln. Lt. 

Bus atlygintos ankstesnių nepamatuotų finansinių sprendimų skolos. Būtinybė ištaisyti Konstitucinio Teismo neteisėtais pripažintų sprendimų sukurtą skolą: atkurti neproporcingai sumažintą atlyginimų dalį skiriama (kartu su asignavimais savivaldybių biudžetams) – apie 250 mln. Lt (iš jų – 177 mln. Lt teks 2014 m. valstybės biudžeto finansuojamoms išlaidoms); atkurti pensijas ir šalpos išmokas reikia 110 mln. Lt.

Ugdomas savivaldybių atsakingas požiūris į skolinimąsi. Reglamentuoja atsakingą savivaldybių skolinimąsi (suformuoja užduotį savivaldybių skolą sumažinti bent 10 procentų) ir inicijuoja Vilniaus miesto savivaldybės skolos ilgalaikio suvaldymo procesą (skiriama papildomų asignavimų, kurie sudarys prielaidas refinansuoti skolas).

Stiprinama teisėtvarka. Vidaus reikalų ministerijos sistemai papildomai skiriama daugiau kaip 117 mln. Lt , o policijai – dar 37 mln. Lt.


Išsaugomas kaimo mokyklų tinklas regionuose. Mokinio krepšelis didinamas iki 3 348 Lt, o tai daugiau kaip 60 mln. Lt papildomų asignavimų, kurių dėl mokinių skaičiaus mažėjimo būtų netekę regionų mokyklos. Toliau mažėjant moksleivių skaičiui, sutaupytos lėšos liks tai pačiai ugdymo sistemai stiprinti.

Užtikrinama parama nebeįstengiantiems pasirūpinti savimi. Savivaldybėms atiduota socialinės pašalpos skyrimo funkcija motyvuoja racionalų ir atsakingą požiūrį remti tik tuos asmenis, kuriems reikalinga finansinė pagalba. Tam numatoma 491 mln. Lt tikslinė dotacija savivaldybių biudžetams. Atsakingai atliekant šią funkciją sutaupyti pinigai liks savivaldybėms, kurios gautas lėšas galės nukreipti užimtumo skatinimui, aktyvių, savimi besirūpinančių žmonių darbo vietų kūrimui. 

Tęsiamos racionalios investicinės programos. Investicijų programoms, pagal prioritetą – baigti anksčiau pradėtus darbus, numatoma skirti 5 063 mln. Lt (6,8 proc., arba 322 mln. Lt, daugiau) valstybės biudžeto asignavimų.

LR Vyriausybės informacija