herbas.jpg

PRITARTA PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO PATAISOMS

2013 m. birželio 17 d.

herbas.jpg

2013 m. birželio 13 d. rytiniame posėdyje Seimas pakeitė Civilinio kodekso 2.38 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstė taip: „3. Profesinės sąjungos steigėjais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą.“ 

Atitinkamai pakeistas Profesinių sąjungų įstatymo 1 straipsnis „Teisė jungtis į profesines sąjungas“, kuris taip pat buvo papildytas: Įmonės ar jos struktūrinio padalinio lygiu organizuotų profesinių sąjungų nariais gali būti tik tos įmonės ar jos struktūrinio padalinio darbuotojai.

Profesinių sąjungų įstatymo 2 str.  papildytas 2 ir 3 dalimis Profesinių sąjungų nariai, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute).

Kiti profesinių sąjungų nariai turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute), išskyrus teisę balsuoti priimant sprendimus dėl  streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo bei dėl kitų klausimų, kurie gali turėti įtakos darbuotojų ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbančių asmenų teisėms ir pareigoms.
Išsamius Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimus galima rasti Seimo teisės aktų tinklapyje teisės akto projekto Nr. XIP-2981(2)

www.lrs.lt