ek.jpg

KOVA SU MOKESČIŲ SLĖPIMU

2013 m. birželio 14 d.

ek.jpg

Siekdama aktyviau kovoti su mokesčių slėpimu, šiandien Komisija pasiūlė išplėsti ES mokesčių administratorių automatinius informacijos mainus. Pasiūlymu dividendai, pajamos iš kapitalo padidėjimo, visų kitų rūšių finansinės pajamos ir sąskaitų likučiai būtų įtraukti į kategorijų, apie kurias automatiškai keičiamasi informacija ES, sąrašą. Taip atveriamas kelias ES turėti visapusiškiausią automatinių informacijos mainų sistemą pasaulyje.


Už mokesčius, muitų sąjungą, statistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Priėmus šiandienos pasiūlymą valstybės narės bus geriau pasirengusios įvertinti ir rinkti mokėtinus mokesčius, o ES turės geras galimybes skatinti siekti griežtesnių gero mokesčių valdymo standartų pasaulio mastu. Tai bus dar vienas galingas mūsų arsenalo ginklas, kad galėtume ryžtingai kovoti su mokesčių slėpimu.“

Automatiškai keistis informacija ES jau numatoma dviem svarbiais teisės aktais.

ES taupymo pajamų apmokestinimo direktyva užtikrinama, kad valstybės narės rinktų duomenis apie jose negyvenančių asmenų santaupas ir juos automatiškai teiktų tų šalių mokesčių administratoriams, kuriose yra tų asmenų gyvenamoji vieta. Ši sistema taikoma nuo 2005 m. Tarybai pateiktas pasiūlymas, kuriuo siekiama sustiprinti šią direktyvą ir išplėsti jos taikymo sritį. 2013 m. gegužės mėn. Europos Vadovų Taryboje valstybės narės įsipareigojo priimti persvarstytą Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą iki metų pabaigos.

Administracinio bendradarbiavimo direktyvoje numatoma automatiškai keistis informacija apie kitų rūšių pajamas nuo 2015 m. sausio 1 d. Tai darbo užmokesčio pajamos, direktoriaus atlyginimas, gyvybės draudimas, pensija ir nekilnojamojo turto nuosavybė bei iš jo gaunamos pajamos. Šiandienos pasiūlymu siekiama persvarstyti Administracinio bendradarbiavimo direktyvą, kad nuo tos dienos būtų automatiškai keičiamasi informacija ir apie dividendus, pajamas iš kapitalo padidėjimo, kitas finansines pajamas ir sąskaitų likučius.

Priėmus šiandienos pasiūlymą ir pirmiau minėtas nuostatas dėl automatinių informacijos mainų valstybės narės tarpusavyje informacija dalysis tiek, kiek jos įsipareigojo tai daryti su JAV pagal Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktą (FATCA).

Pagrindiniai faktai
2012 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė veiksmingesnės ES kovos su mokesčių slėpimu ir vengimu veiksmų planą (žr. IP/12/1325). Jame nustatyta visapusiškų priemonių, kad valstybėms narėms būtų paprasčiau apsisaugoti nuo mokesčių slėpimo ir atgauti teisėtai privalomus sumokėti milijardus eurų. Veiksmų plane pabrėžiama, kad reikia skatinti automatinius informacijos mainus, kad jie būtų Europos ir tarptautinis skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių klausimais standartas.

2013 m. gegužės 14 d. veiksmų planą palankiai įvertino Ekonomikos ir finansų reikalų taryba. 2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Taryba paprašė išplėsti automatinius informacijos mainus ES ir pasauliniu lygmenimis, kad būtų geriau kovojama su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu bei agresyviu mokesčių planavimu, ir palankiai įvertino Komisijos ketinimą šiuo klausimu pateikti pasiūlymą.