SKUNDŲ SKAIČIUS MAŽĖJA, PAKLAUSIMŲ – AUGA
2012 m. spalio 31 d.
Valstybinėje darbo
inspekcijoje per tris šių metų ketvirčius gauta beveik 4 700 piliečių
skundų ir pranešimų – 19 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Apie 41
proc. gautų skundų sudaro tokie, kuriuose nė vienas iškeltas faktas
nepasitvirtino.


Beveik
dvigubai mažiau, palyginti su pernykščiu tokiu pačiu laikotarpiu, šiuo
metu buvo gauta nusiskundimų dėl darbo sutarties vykdymo, darbo
sutarties pasibaigimo, darbo apmokėjimo. Apie 40 proc. sumažėjo skundų
ir pranešimų, susijusių su darbo ir poilsio laiko organizavimu (tarp jų –
dėl kasmetinių ir tikslinių, taip pat nemokamų atostogų), o skunduose
ir pranešimuose klausimų, susijusių su darbo užmokesčio vėlavimu ir
galutiniu atsiskaitymu, gauta apie 60 proc. mažiau.

Tačiau
galima manyti, kad tokios tendencijos yra labiau susijusios su teismų
suformuota teisine pozicija dėl Valstybinės darbo inspekcijos
kompetencijos darbo ginčų nagrinėjimo srityje, negu su darbo įstatymų
pažeidimų darbuotojų atžvilgiu sumažėjimu. Teismai pasisako, kad
Valstybinei darbo inspekcijai nėra deleguota teisė nagrinėti darbo
ginčus, o Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai labai dažnu atveju
skundo tyrimo metu kaip tik ir nustato tokio ginčo požymius bei
nukreipia pareiškėjus į teismus. Esama situacija turėtų labiau
išsigryninti nuo 2013 m. pradžios, kai pradės dirbti trišaliu principu
suformuotos darbo ginčų komisijos prie Valstybinės darbo inspekcijos
teritorinių skyrių.

Skunduose
keliamų klausimų, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata, taip pat
sumažėjo (apie 40 proc.), ypač – dėl darbo priemonių, darbo vietų
įrengimo.

Vienintelis,
nors ir nedaug, bet padidėjęs šiais metais rodiklis gautų skundų ir
pranešimų struktūroje – tai skundai ir pranešimai dėl nelegalaus darbo.

Tačiau
Valstybinėje darbo inspekcijoje gaunamų paklausimų skaičius toliau
auga: nuo 4645 per 2011 m. tris ketvirčius iki 5413 – šiais metais.
Daugiau paklausimų gauta tiek darbo teisės (35 proc.), tiek darbuotojų
saugos ir sveikatos (apie 20 proc.) srityse. Net trigubai daugiau
paklausimų gauta dėl bendrųjų Darbo kodekso nuostatų, kolektyvinių darbo
teisinių santykių. Labai padaugėjo paklausimų dėl įdarbinimo, darbo
sutarties sudarymo ir vykdymo, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos,
lengvatų, garantijų ir kompensacijų, garantijų komandiruotiems
darbuotojams, darbo drausmės.

Pasikeitus
darbdavių ir jo įgaliotų asmenų atestavimo tvarkai kur kas dažniau
klausiama apie darbdavių ir jų atstovų atestavimą, darbuotojų
instruktavimą, mokymą, atestavimą ir pan., daugiau paklausimų sulaukta
ir dėl darbo priemonių, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo,
darbuotojų saugos ir sveikatos būklės įmonėje vertinimo.


www.vdi.lt