2012 m. rugpjūčio 6 d.
Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalios naujos redakcijos Garantinio fondo įstatymas, supaprastinantis Garantinio fondo išmokų skaičiavimą bei pagreitinantis išmokų darbuotojams skyrimo procesą.

„Įstatymas stiprina darbuotojų, kurių darbdaviai tapo nemokūs, apsaugą. Per pastaruosius dvejus metus optimizavus paraiškų nagrinėjimo ir išmokų skyrimo procesus, išmokos darbuotojams skiriamos 5 kartus greičiau, t.y. terminas sutrumpėjo vidutiniškai nuo 18 iki 4 mėnesių. Po įstatymo pakeitimo šis terminas turėtų sutrumpėti iki 2,5 mėnesio“, – sako ūkio viceministras ir Garantinio fondo tarybos pirmininkas Giedrius Kadziauskas.

Pasak G. Kadziausko, įsigaliojus įstatymui išmokas gaus daugiau darbuotojų, kuriems iki šiol skirti išmokas nebuvo galimybės – pakeitus terminą, nuo kada įmonė laikoma nemokia, išmokos bus skiriamos darbuotojams, priimtiems į darbą iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo dienos. Išmokos taip pat bus skiriamos Lietuvoje neįsisteigusių įmonių darbuotojams, kurie nuolat dirba Lietuvoje.

Siekiant pagreitinti išmokų darbuotojams skyrimą, įstatyme nustatyta nauja išmokos, susijusios su darbo užmokesčiu, skaičiavimo tvarka. Šios išmokos maksimalaus dydžio skaičiavimas siejamas su aiškiu ir tiksliai apskaičiuojamu dydžiu – su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Perpus trumpinami paraiškos skirti lėšas iš Garantinio fondo pateikimo ir nagrinėjimo terminai. Supaprastinus išmokų skaičiavimą ir paraiškos parengimą, sumažinti išlaidų, susijusių su paraiškų parengimu, maksimalūs dydžiai.

Užtikrinant darbuotojų teisę gauti jiems priklausantį darbo užmokestį neatsižvelgiant į darbo santykių terminą, įstatyme nustatytas aiškus terminas, nuo kurio darbuotojams, sudariusiems darbo sutartį su nemokiu darbdaviu, išmokos nebūtų skiriamos.

Atsižvelgiant į priimtą Fizinių asmenų bankroto įstatymą, Garantinio fondo įstatyme įtvirtintos nuostatos dėl išmokų iš Garantinio fondo skyrimo fizinių asmenų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų darbuotojams. Įsigaliojus naujos redakcijos Garantinio fondo įstatymui, šie darbdaviai turės nuo 2013 m. kovo 1 d. mokėti įmokas į Garantinį fondą.

Su 2013 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiu naujos redakcijos Garantinio fondo įstatymu galima susipažinti Seimo interneto svetainėje adresu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428327&p_query=&p_tr2=2

 

 

LR ūkio ministerijos informacija