2012 m. birželio 6 d.
Nutraukus darbo sutartį bet kokiais Darbo kodekse numatytais pagrindais, darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu Darbo kodekso ar kitais įstatymais, ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka, kaip tai numatyta Darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalyje „Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka“.

Atsiskaitymo dieną darbdavys privalo išmokėti darbuotojui visą jam priklausančią pinigų sumą (darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas bei išeitines išmokas, nurodytas Darbo kodekso 140 straipsnyje, jeigu tokios priklauso pagal darbo sutarties nutraukimo pagrindą), nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį. Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog, kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką.

Ginčai tarp darbdavio ir darbuotojo, taip pat ir dėl neišmokėto darbo užmokesčio, kompensacijų, vidutinio darbo užmokesčio
už uždelsimo laiką atsiskaityti išmokėjimo, kai darbo santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo yra nutrūkę, nagrinėjami tiesiogiai
teisme, kaip tai numatyta Darbo kodekso 295 straipsnio 2 dalies 5 punkte „Darbo ginčų nagrinėjimas teismuose”.

Darbuotojai turi teisę kreiptis į teismą su ieškininiu pareiškimu dėl neišmokėtų sumų priteisimo ir išieškojimo iš buvusio darbdavio.

Valstybinės darbo inspekcijos el.biuletenis