2011 m. spalio 17 d.
Lietuvos Pramonininkų Konfederacija (LPK) pateikė LR Trišalei tarybai pasiūlymus dėl svarstomo Susitarimo „dėl esminių socialinių ir ekonominių klausimų 2012 metams projekto”. Pramonininkai primena Vyriausybei, kad susitarimai turi prasmę tik tada, kai juose priimti įsipareigojimai yra įgyvendinami.


DĖL TRIŠALĖS TARYBOS SUSITARIMO DĖL ESMINIŲ SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ KLAUSIMŲ 2012 METAIS
1. Šis susitarimas turi būti vertinamas kaip 2009 m. Nacionalinio susitarimo ir protokolo prie Nacionalinio susitarimo prolongavimas. Privalu garantuoti iškeltų esminių priemoniųįgyvendinimo tęstinumą, ypatingai akcentuojant:
a.Palankių sąlygų plėtojant atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvos kontinentinėje ir jūrinio šelfo dalyse naudojimo užtikrinimąįgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti vietinių atsinaujinančių išteklių energiją. Sukurti tam tikslui teisines ir ekonomines skatinimo priemones, optimizuoti energetinės
sistemos galimybes.
b. Efektyvų energijos išteklių naudojimo skatinimą diegiant elektros energijos ir šilumos gamybą kogeneracijos principu (EuroposParlamento ir Tarybos direktyvos 2004/8/EB nuostatųįgyvendinimas). Skatinti bendroves ir fizinius asmenis statyti kogeneracines elektrines, suteikiant finansinę paramą ir užtikrinant atliekinės elektros energijos priėmimą į tinklus. Neapmokestinti papildomais mokesčiais savoms reikmėms pagamintos ir suvartotos elektros energijos ir nereglamentuoti viešaisiais įsipareigojimais savo reikmėms vartojamos elektros energijos.
2. Suderinusi su asocijuotomis verslo struktūromis LR Vyriausybė parengia strateginių priemonių, tame tarpe ir Nacionaliniame susitarime bei prie jo esančiame protokole numatytų priemonių, įgyvendinimo planą.
3. Valstybės ir Europos paramos investicinėslėšos turi būti skiriamos skatinti gamybos ir paslaugų verslo plėtrą ir didinti veiklos efektyvumą, siekiant ugdyti socialiai atsakingą verslą, didinti darbo vietų skaičių, akivaizdžiai ir realiai sukurti žmonėms įsidarbinimo galimybes.
Narystė: Nominacijų steigėja:
4. Siekiant sustabdyti augančias migracijos tendencijas kaimiškuose regiuonuose, Valstybės ir Europos programos investicinėslėšos turi būti skirstomos atsižvelgiant į šalies kaimiškųjų regionų ekonominės ir socialinės plėtros problematiką, sukuriant gamybos ir paslaugų verslo pajėgumus, ugdant socialiai atsakingą verslą.
5. Minimali alga. 900 Lt – nuo 2012-01-01, o 1000 Lt – nuo 2012-07-01.
6. Sprendimą pasirašyti Trišalės tarybos susitarimą Dėl esminių socialinių ekonominių klausimų 2012 metams priims LPK prezidiumas.