SĄRAŠAS

DARBO KODEKSO nuostatų, kurias darbdavys gali įgyvendinti tik su darbuotojų atstovais (profesine sąjunga ar darbo taryba) per kolektyvines sutartis, darbo tvarkos taisykles, gavęs pritarimą, pasikonsultavęs ar atsižvelgęs į jų nuomonę

 

Kodekso straipsnis

Straipsnio pavadinimas

Trumpas nuostatų turinys

Pastaba

23 str. 1 d. 2 p.

Darbdavių (toliau-D) pareigos, susijusios su darbuotojų atstovais (toliau- DA)

Priimant sprendimus, galinčius turėti įtakos darbuotojų teisinei padėčiai

D konsultuojasi, o įstatymų nustatytais atvejais gauna DA sutikimą

47 str. 2 d.

Informavimas ir konsultavimas

Informacijos darbuotojams pateikimo bei konsultavimo sąlygos ir tvarka

Nustatomos įstatymuose, kolektyvinėje sutartyje (toliau-KS), D ir DA susitarimais

101 str. 2 d.

Konkursas

Konkursinių pareigų sąrašus ir konkursų nuostatus (ne valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose, organizacijose) tvirtina D arba jo įgaliotas asmuo

Atsižvelgdamas į DA nuomonę

103 str. 2 d.

Kvalifikaciniai egzaminai

D nustato kvalifikacinių egzaminų tvarką (ne valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose, organizacijose)

Atsižvelgdamas į DA nuomonę

109 str. 2 d.

Terminuota darbo sutartis

Neleidžiama sudaryti terminuotą darbo sutartį, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio

Leidžiama, kai tai numato kiti įstatymai arba KS

114 str. 2 d.

Papildomas darbas ir antraeilės pareigos

Galimybė dirbti antraeilėse pareigose ar darbus kitoje darbovietėje

Tokio darbo ypatumus nustato Vyriausybė ir KS

115 str.

Darbo sutartis su namudininkais

Gali būti nustatyta, kad darbuotojas darbą atliks namuose

Tokių darbo sutarčių ypatumus nustato Vyriausybė ir KS

117 str.

Kitų darbo sutarties rūšių ypatumai

Darbo sutartys su ūkininkų ūkių ir kitų žemės subjektų darbuotojais, specialios paskirties įmonių darbuotojais

Tokių darbo sutarčių ypatumus nustato norminiai teisės aktai ir KS

130 str. 4 d.

Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą

D turi teisę nutraukti darbo sutartį dėl ekonominių, technologinių ir kt. svarbių priežasčių raštu įspėjęs darbuotojus

Prieš įteikdamas įspėjimus D turi surengti konsultacijas su DA. Išvados įforminamos protokolu, kurį pasirašo D bei DA

130 str. 5 d.

Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą

Darbuotojų skaičiaus mažinimas arba įmonės veiklos nutraukimas įstatymų nustatyta tvarka

D privalo raštu pranešti teritorinei darbo biržai, savivaldybės institucijai ir DA, kai per 30 dienu numatoma atleisti šioje straipsnio dalyje nurodytą darbuotojų skaičių

134 str. 1 ir 4 d.

Garantijos darbuotojų atstovams

Darbuotojų, išrinktų į DA organus atleidimas pagal 129 str.  bei profesinės sąjungos ar darbo tarybos pirmininko atleidimas pagal 129 str. ir

136 str. 3 d. 1 p.

Atleisdamas šiuos darbuotojus D privalo gauti DA organo sutikimą.

KS gali būti nustatyta, kad ši garantija taikoma ir kitiems darbuotojams

147 str. 1 d.

Darbo laiko režimas

Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija

Grafikai tvirtinami suderinus su DA arba KS nustatyta tvarka

147 str.  6 d.

Darbo laiko režimas

Darbuotojų, kurie pagal atliekamą darbo funkciją savo darbo laiką visiškai ar iš dalies tvarko savo nuožiūra, darbo laiko apskaitos tvarka

Šių darbuotojų darbo laiko apskaitos taisykles nustato D, suderinęs su DA. Tokių pareigų sąrašas nustatomas KS, darbo tvarkos taisyklėse.

149 str. 1 d.

Suminė darbo laiko apskaita

Suminės darbo laiko apskaitos įvedimas

Atsižvelgus į DA nuomonę ar kitais KS nustatytais atvejais

151 str. 7 p.

Išimtiniai atvejai, kai leidžiami viršvalandiniai darbai

Išimtiniai atvejai, kai leidžiami viršvalandiniai darbai

Viršvalandiniai darbai leidžiami šiame straipsnyje, o taip pat ir KS numatytais atvejais

152 str. 1 d.

Viršvalandinių darbų trukmė

Darbuotojo viršvalandinis darbas per 2 dienas iš eilės neturi viršyti 4 valandų ir 120 valandų per metus. Gali būti nustatyta kitokia, bet ne daugiau kaip 180 per metus, metinė viršvalandinių darbų trukmė

Kitokia (ne daugiau kaip 180 per metus) metinė viršvalandinių darbų trukmė nustatoma KS

158 str. 6 d.

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti

Pertraukos pradžia, pabaiga ir kitos sąlygos

Pertraukos sąlygas nustato darbo tvarkos taisyklės (toliau-DTT), darbo grafikai, KS ir darbo sutartis

159 str. 5 d.

Papildomos ir specialios pertraukos

Papildomų ir specialių pertraukų skaičius, trukmė ir poilsio vieta

Pertraukų suteikimo tvarka, atsižvelgiant į konkrečias darbo sąlygas, nustatoma KS bei DTT

161 str. 3 d.

Savaitės nepertraukiamasis poilsis

Nepertraukiamos gamybos įmonėse poilsio dienos suteikiamos kitomis savaitės dienomis iš eilės kiekvienai darbuotojų grupei pagal darbo (pamainų) grafikus

Grafikai tvirtinami suderinus su DA arba KS nustatyta tvarka

184 str. 2 d.

Nemokamos atostogos

Nemokamų atostogų dėl kitų priežasčių (neišvardintų šio straipsnio 1 d. 1-8 p.) suteikimas

KS nustatyta tvarka

188 str. 1 ir 2 d.

Darbo apmokėjimo organizavimas

Darbo apmokėjimo formų, sąlygų nustatymas

Darbo apmokėjimo sąlygos, dydžiai ir kt. nustatomi KS. Konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo normos nustatomos KS ir darbo sutartyse.

192 str. 1 d.

Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų

Esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų mokamas padidintas tarifinis atlygis

Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi KS ir darbo sutartyse

230 str.

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarką darbovietėje apibrėžia DTT

DTT tvirtina D, suderinęs su DA

256 str. 1 d.

Visiškos materialinės atsakomybės sutartis

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys gali būti sudaromos su darbuotojais, kurių darbas susijęs su materialinėmis vertybėmis

Tokių darbų ir pareigų sąrašas nustatomas KS

269 str. 1 d.

Darbuotojų dalyvavimas įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones

D privalo informuoti darbuotojus ir su jais konsultuotis visais darbuotojų saugos ir sveikatos būklės, analizės, kontrolės ir kt. klausimais, įsteigiant darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatus tvirtina  D suderinęs su įmonės DA

274 str. 2 d.

Darbuotojų pareigos

Darbuotojų pareigų užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą nustatymas

Bendrosios darbuotojų pareigos nustatomos DTT