Vasaros atostogų sezonui įsibėgėjus gali tekti pavaduoti atostogaujančius kolegas. Kartais kyla poreikis darbuotojui atlikti kitą, nesusijusią su pagrindine pareigybe, funkciją. Tokiu atveju darbuotojas ir darbdavys gali sudaryti susitarimus dėl papildomo darbo. Tačiau sulaukiame narių klausimų, kada darbas laikomas papildomu, o kada darbo funkcijos jungiamos ar gretinamos bei kada darbo masto padidinimas laikomas viršvalandžiais. Pateikiame išaiškinimą remiantis Darbo kodekso nuostatomis.

Susitarimo dėl papildomo darbo sudarymas

Susitarimą dėl papildomo darbo reglamentuoja Darbo kodeksas. Susitarimas dėl papildomo darbo yra sudaromas su darbuotoju tada, kai norima, jog darbuotojas kurį laiką papildomai atliktų kitą darbo funkciją ar funkcijas, kurios nėra nurodytos darbo sutartyje ir pareigybės aprašyme. Tai nėra papildoma darbo sutartis, o tik papildomas ir paprasčiau sudaromas bei nutraukiamas susitarimas. Dviejų sutarčių su tuo pačiu darbdaviu darbuotojas net ir negali turėti – antroji sutartis laikoma susitarimu.
Susitarime turi būti nurodyta, kuriuo metu bus atliekama papildoma darbo funkcija, jos apimtis darbo valandomis, darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą ar kita.
Tokia papildoma veikla gali būti atliekama laisvu nuo pagrindinių funkcijų atlikimo laiku arba atliekama tuo pačiu laiku, kaip ir pagrindinė funkcija.

Darbo funkcijų jungimas ir gretinimas

Kai papildoma funkcija atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku, tai vadinama funkcijų jungimu, o kai papildoma funkcija atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija, tai vadinama darbo funkcijų gretinimu.

Susitarimo dėl papildomo darbo turinys

Susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta, kuriuo metu bus atliekama papildoma darbo funkcija, jos apimtis darbo valandomis, darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą ar kita. Toks susitarimas sudaromas kaip darbo sutarties priedas.

Funkcijų sukeitimas

Sudarant susitarimą dėl papildomo darbo darbuotojas ir darbdavys gali susitarti dėl pagrindinės darbo funkcijos ir papildomos darbo funkcijos sukeitimo tam tikram laikotarpiui ar neterminuotai.
Kai darbuotojas negali tinkamai atlikti papildomų funkcijų ir kyla pagrindinės bei papildomos darbo funkcijų konfliktas, darbuotojas turi teikti pirmenybę pagrindinei darbo funkcijai, nebent darbdavys nustato kitaip.

Darbo valandos dirbant pagal susitarimą dėl papildomo darbo

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir pagal susitarimą dėl papildomo darbo, maksimaliai gali dirbti 60 valandų per savaitę. Valandos, dirbtos pagal susitarimą, nėra laikomos viršvalandžiais ir yra apmokamos pagal sudaryto susitarimo sąlygas.
Atitinkamai, jeigu susitarimas dėl papildomo darbo sudarytas nebuvo, tačiau darbuotojas atliko kitą darbo funkciją, viršydamas savo darbo laiko normą, toks laikas turėtų būti laikomas viršvalandžiais.
Toje pačioje darbovietėje dirbamo darbo kvalifikavimas kaip viršvalandžių, darbo masto padidinimo ar papildomo darbo didele dalimi priklauso nuo darbo laiko trukmės pailgėjimo aplinkybių: ar tai buvo nustatyta darbdavio valia, darbuotojo sutikimu, esant išimtinėms aplinkybėms, ar taip susitarė darbo teisinių santykių šalys abipuse laisva valia ir iniciatyva. Taip pat reikėtų atsižvelgti į susitarimo turinį – ar tai išimtinėje situacijoje priimtas laikinas sprendimas, ar nuolatinio pobūdžio papildoma darbuotojo veikla.
Beje, padidinus darbuotojo darbo krūvį (apimtį, normas), turi būti mokamas proporcingai didesnis, palyginti su nustatyta norma, darbo užmokestis.

Susitarimo dėl papildomo darbo nutraukimas

Susitarimą dėl papildomo darbo viena darbo sutarties šalis gali nutraukti, įspėjusi raštu kitą darbo sutarties šalį prieš penkias darbo dienas. Susitarimas dėl papildomo darbo taip pat pasibaigia nutrūkus pagrindinės darbo funkcijos darbo sutarčiai, nebent darbo sutarties šalys susitaria kitaip.

Susitarimo sudarymo pavyzdys

Vadybininkė Aistė sudaro susitarimą dėl papildomo darbo, kuriuo sutariama, jog ji po savo įprastų darbo valandų valys biurą, ir tai truks du mėnesius. Už papildomą darbą numatomas užmokestis, kurį Aistė gauna už šias papildomas funkcijas. Viršvalandinis darbas neatsiranda, nors Aistė viso dirba 12 valandų per dieną – 8 valandas vadybininke, 4 – valytoja pagal susitarimą dėl papildomo darbo.

Susitarimas dėl darbo masto padidinimo

Jei darbuotojo darbo mastas yra padidinamas dirbant tą pačią darbo funkciją, tokiu atveju sudaromas susitarimas dėl darbo masto padidinimo. Šiam susitarimui yra taikomos tos pačios aukščiau aptartos taisyklės.

 

Parengta pagal kizne.lt ir vdi.lt informaciją