Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacija (EFFAT) savo naujausioje apžvalgoje atkreipia dėmesį į paskutinio Europos Parlamento (EP) plenarinio posėdžio metu priimtus svarbius teisės aktus. Svarbiausias dokumentas, kuris netrukus bus taikomas ir stambioms maisto gamybos kompanijoms – Įmonių tvarumo deramo patikrinimo direktyva (angl. Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD). Po labai ilgos ir sudėtingos aklavietės, EP „uždegė žalią šviesą” šiai direktyvai (374 balsai už,235 balsavo prieš ir 19 susilaikė).

Minėtame dokumente nustatomi įpareigojimai bendrovėms dėl faktinių ir galimų grėsmių žmogaus teisėms bei aplinkai, susijusių su pačių įmonių, jų patronuojamų įmonių veikla, tiekimo, gamybos ir platinimo partnerių vykdomomis operacijomis. Grėsmės apima vergiją, vaikų darbą, išnaudojimą darbo rinkoje, biologinės įvairovės nykimą, taršą ar gamtos paveldo naikinimą.
Tai reiškia, kad, įsigaliojus Direktyvai, įmonės privalės įvertinti, eliminuoti arba sušvelninti savo neigiamą poveikį žmogaus teisėms ir aplinkai, visoje tiekimo grandinėje (pradedant produkto idėja ir baigiant jo pardavimu vartotojui).

Kam bus taikoma Įmonių tvarumo deramo patikrinimo direktyva?

– ES bendrovėms ir patronuojančioms bendrovėms, kuriose dirba daugiau kaip 1000 darbuotojų ir kurių pasaulinė metinė apyvarta viršija 450 mln. eurų.
– Trečiojoje šalyje įsteigtoms įmonėms, kurių grynoji metinė apyvarta Europos Sąjungoje didesnė nei 450 mln.
– EFFAT kovos dėka Direktyva taip pat bus taikoma įmonėms, kurios veikia franšizės ar licencijos būdu, ir kurių pasaulinė apyvarta viršija 80 mln. eurų, jei bent 22,5 proc. EUR buvo gauta iš honorarų su nepriklausomomis trečiųjų šalių įmonėmis. Tai reiškia, kad dabar turėsime papildomą priemonę kovoti su darbuotojų teisių pažeidimais, smurtu ir priekabiavimu greitojo maisto ir viešbučių sektoriuose.
– Patronuojančioms įmonių grupių bendrovėms, kurių konsoliduota veikla pasiekia 450 mln. eurų apyvartos ribas.

Pažymėtina, kad išvardintais direktyvos taikymo atvejais į darbuotojų skaičių įtraukti visi darbuotojai, įskaitant ir ne visą darbo dieną dirbantys, sezoniniai, laikini darbuotojai, kt.

Kokie pokyčiai laukia įmonių ir darbuotojų atstovų įsigaliojus Direktyvai?

– Dėl nuolatinio profesinių sąjungų spaudimo Europos politikams, visuose deramo patikrinimo plano etapuose įmonės privalės konsultuotis su profesinėmis sąjungomis bei joms teikti susijusią informaciją.
– Bendrovės turės įtraukti deramo patikrinimo principus į savo politiką, atlikti susijusias investicijas, siekti sutartinių garantijų iš savo partnerių, tobulinti savo verslo planą, teikti paramą mažiesiems ir vidutinio dydžio verslo partneriams, kad užtikrintų, jog ir jie laikysis naujų įsipareigojimų.
– Įmonėse turės būti nustatyta skundų nagrinėjimo tvarka ir teisių gynimo priemonės.
– Įsipareigojimų nesilaikymo atveju bus taikomos sankcijos ir civilinės atsakomybės taisyklės. Piniginių baudų žemutinė riba bus ne mažesnė kaip 5 % bendrovių grynosios pasaulinės apyvartos.

Koks šiuo atveju yra profesinių sąjungų vaidmuo?

– Profesinės sąjungos yra viena iš suinteresuotųjų šalių ir dalyvauja visame deramo patikrinimo procese.
– Kai kurios Direktyvos nuostatos taikomos tik profesinėms sąjungoms. Svarbiausias yra 5 straipsnis, kuriame numatoma, jog valstybės narės užtikrina, kad bendrovės deramą patikrinimą įtrauktų į savo politiką ir rizikos valdymo sistemas, o rengiant deramo patikrinimo politiką konsultuotųsi darbuotojais ir jų atstovais.
– Profesinės sąjungos taip pat gali teikti skundus ir atstovauti nukentėjusiesiems darbuotojams, pavyzdžiui, ginant juos teismuose.

 

Parengta pagal EFFAT informaciją