Sausio 24 d. Europos Komisija (EK), po Europos Parlamento raginimo dar pernai, pristatė pasiūlymą dėl Direktyvos dėl Europos darbo tarybų (EDT). Siūlomi pakeitimai yra pirmasis žingsnis tobulinant dokumentą – juo pradedamas teisėkūros procesas siekiant pakeisti Direktyvos nuostatas, kad jos užtikrintų skaidresnį EDT veiklos procesą bei suteiktų daugiau apsaugos garantijų darbuotojams.

Viena vertus, Europos profesinės sąjungos palankiai vertina EK pasiūlymą, nes:

  • Komisijos pasiūlymas sustiprina EDT teises į veiksmingą informaciją ir konsultacijas, aiškiau nustatant tarpvalstybines jų taikymo sritis, laiką prieš priimant įmonės sprendimą ir mastą, nes darbdavys turės pagrįsti konfidencialumo prašymo priežastį.
  • EK pasiūlyme taip pat paliečiamas svarbus vykdytinumo klausimas, atveriantis galimybę nustatyti aiškias teisės kreiptis į teismus taisykles ir finansines sankcijas, jei pažeidžiamos EDT teisės.
  • Taip pat akcentuojamas būtinumas pagerinti lyčių pusiausvyrą EDT sudėtyje.
  • Be to, užtikrinama, kad EDT turėtų reikiamų pajėgumų savo darbui atlikti: tarybų sutartyse turėtų būti nurodyti finansiniai ir materialiniai ištekliai, skirti, pavyzdžiui, ekspertams, teisinėms išlaidoms ir mokymui.
  • Valstybės narės taip pat įpareigotos taikyti veiksmingas, atgrasančias ir proporcingas sankcijas, kad būtų įgyvendinta Direktyva.

Tačiau tuo pat metu profesinės sąjungos atkreipia dėmesį, kad, nors pernykštėje Europos Parlamento (EP) ataskaitoje dėl Direktyvos buvo atsižvelgta į beveik visus darbuotojų atstovų siūlymus, dabartinis EK pasiūlymas apima tik dalį profesinių sąjungų lūkesčių.

Europos pramonės profesinės sąjungos pažymi, kad darbuotojų atstovai nenuleis rankų ir toliau sieks, kad dar 2017 metais Maltoje priimtoje Europos profesinių sąjungų konfederacijos rezoliucijoje „Dėl modernios EDT Direktyvos skaitmeninėje eroje“ esantys pagrindiniai punktai būtų įtraukti į EDT Direktyvą, įskaitant:

  • Būtinybę greitai reaguoti į EDT teisių pažeidimus teismo sprendimu laikinai sustabdant valdymo planą, kol EDT bus tinkamai informuota ir su ja bus konsultuojamasi.
  • Poreikį kiekvienoje valstybėje narėje EDT paprastai ir greitai kreiptis į teismą.
  • Galimybę į profesinių sąjungų ekspertą ne tik derybose dėl naujai steigiamų EDT, bet ir remiant jau veikiančias EDT.
  • Kokybiška ir savalaikė informacija bei prasmingos konsultacijos visais tarpvalstybiniais klausimais, įskaitant vienoje šalyje planuojamus projektus, turinčius įtakos kitose šalyse.

Kas toliau?

Toliau EK pasiūlymą svarstys Europos Parlamentas ir valstybės narės. Priėmus direktyvą, valstybės narės turės vienerius metus perkelti direktyvą į nacionalinę teisę. Naujosios taisyklės bus pradėtos taikyti po dvejų metų. Per dvejų metų laikotarpį šalys galės pritaikyti jose esančių tarybų sutartis prie peržiūrėtų reikalavimų.

Parengta pagal industriall-europe.eu ir ec.europa.eu informaciją