Laikinojo darbo sutartys gali būti sudaromos ne su visais darbdaviais, bet tik su įmonėmis,
kurios vykdo laikinojo įdarbinimo veiklą ir tai yra deklaravusios Valstybinei darbo inspekcijai.


Laikinojo darbo sutartis – tai laikinojo darbuotojo ir laikinojo įdarbinimo įmonės
susitarimas, pagal kurį laikinasis darbuotojas įsipareigoja tam tikrą laiką atlikti darbo veiklą laikinojo
įdarbinimo įmonės nurodyto asmens, t. y. laikinojo darbo naudotojo, naudai ir jam būdamas pavaldus,
o laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja už tai atlyginti.


Laikinojo darbo sutartis gali būti tiek neterminuota, tiek terminuota – sudaryta vienam
siuntimui pas laikinojo darbo naudotoją arba terminą nustatant iki tam tikros kalendorinės datos, tam
tikram dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais skaičiuojamam terminui arba iki tam tikros
užduoties įvykdymo, arba tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad terminuotos laikinojo darbo sutarties maksimalus terminas, taip pat paeiliui einančių darbo sutarčių, kurios sudarytos su tuo pačiu darbuotoju tam pačiam darbui, bendra maksimali trukmė yra treji metai. Paeiliui einančiomis terminuotomis laikinojo darbo sutartimis laikomos darbo sutartys, kurias skiria ne ilgesnis kaip dviejų savaičių laikotarpis.

Laikinojo darbo sutartyje privalo būti aptartos būtinosios darbo sutarties sąlygos, t. y. darbo
funkcija, darbovietė ir darbo apmokėjimas.


Be to, laikinojo darbo sutartyje papildomai turi būti susitarta dėl:

 • laikinojo darbuotojo siuntimo dirbti laikinojo darbo naudotojui ir atšaukimo iš laikinojo
  darbo naudotojo formos ir tvarkos;
 • laikinojo darbuotojo sutikimo dirbti pagal siuntimą laikinojo darbo naudotojui formos ir
  tvarkos;
 • darbo užmokesčio už darbą laikinojo darbo naudotojui ir darbo užmokesčio, jeigu jis
  mokamas už laikotarpius tarp siuntimų dirbti laikinojo darbo naudotojams, dydžių ir mokėjimo
  tvarkos;
 • darbo laiko normos.

Siuntimo dirbti laikinąjį darbuotoją pas darbo naudotoją tvarka

Laikinojo įdarbinimo įmonė siuntimą dirbti pas laikinojo darbo naudotoją turi įteikti
laikinajam darbuotojui ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas, nebent laikinasis darbuotojas sutinka
konkretaus siuntimo atveju pradėti dirbti anksčiau. Siunčiant laikinąjį darbuotoją dirbti pas laikinojo
darbo naudotoją, laikinajam darbuotojui turi būti nurodyta darbo funkcijos turinys ir apimtis, darbo
pradžia ir pabaiga. Ne vėliau kaip iki darbo pradžios laikinajam darbuotojui nurodomas darbo laiko
režimas, patekimo į laikinojo darbo naudotojo darbovietę tvarka, laikinojo darbo naudotojo
kontaktinis asmuo, turintis suteikti visą informaciją apie darbą pas laikinojo darbo naudotoją.

Gavęs šią informaciją, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo šios informacijos gavimo dienos laikinasis darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti pas laikinojo darbo naudotoją, pranešdamas apie tai
laikinojo įdarbinimo įmonei. Toks atsisakymas nelaikomas darbo pareigų pažeidimu.

Laikinųjų darbuotojų garantijos

Laikinajam darbuotojui laikotarpiai tarp siuntimų dirbti iki penkių darbo dienų iš eilės
neapmokami ne dažniau kaip kartą per mėnesį. Už kitas dienas tarp siuntimų dirbti laikinajam
darbuotojui turi būti mokama ne mažiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta
minimalioji mėnesinė alga, nebent laikinasis darbuotojas atsisakė dirbti pas darbdavio nurodytą
konkretų laikinojo darbo naudotoją.

Laikotarpiu tarp siuntimų dirbti laikinasis darbuotojas turi teisę nutraukti laikinojo darbo sutartį savo rašytiniu pareiškimu, įspėjęs laikinojo įdarbinimo įmonę ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas. Kolektyvinėje sutartyje, sudarytoje tarp laikinojo įdarbinimo įmonės ir jos darbuotojų, gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali būti ilgesnis kaip keturiolika kalendorinių dienų.

Laikinojo darbo naudotojas privalo užtikrinti, kad laikinajam darbuotojui būtų taikomos
tokios pačios kaip ir laikinojo darbo naudotojo darbuotojams galiojančios ir darbovietėje taikomos
įstatymų, kolektyvinių sutarčių ir kitų darbo teisės normų nuostatos dėl nėščių, neseniai
pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų, darbuotojų, auginančių vaiką iki trejų metų, ir asmenų
iki aštuoniolikos metų apsaugos, diskriminacijos lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės,
kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką
(vaikų), įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir asociacijoms, amžiaus
pagrindais uždraudimo, maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko, viršvalandžių,
naktinio darbo pertraukų, atostogų ir valstybės švenčių trukmės.

Laikinojo įdarbinimo įmonė privalo užtikrinti, kad už darbą laikinojo darbo naudotojui
laikinojo darbuotojo darbo užmokestis būtų ne mažesnis už užmokestį, koks būtų jam mokamas, jeigu
laikinojo darbo naudotojas būtų laikinąjį darbuotoją įdarbinęs pagal darbo sutartį toje pačioje darbo
vietoje, išskyrus atvejus, kai pagal neterminuotą laikinojo darbo sutartį dirbantys laikinieji
darbuotojai tarp siuntimų dirbti gauna darbo užmokestį iš laikinojo įdarbinimo įmonės ir šio darbo
užmokesčio dydis tarp siuntimų dirbti yra toks pats kaip ir siuntimų dirbti metu.

Laikiniesiems darbuotojams suteikiama teisė naudotis laikinojo darbo naudotojo turima
darbuotojų darbo ir poilsio, jų interesų tenkinimo infrastruktūra (poilsio kambariais, valgykla, vaikų
priežiūros ir transporto paslaugomis ir kita) tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis naudojasi laikinojo
darbo naudotojo darbuotojai.

Laikinojo darbo naudotojas privalo iki darbo pradžios raštu supažindinti laikinąjį darbuotoją
su darbo sąlygomis, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais jo darbą laikinojo darbo naudotojui
reglamentuojančiais teisės aktais, imtis visų priemonių laikinojo darbuotojo sveikatai ir gyvybei
išsaugoti pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas.

Laikinojo darbo naudotojas turi informuoti laikinuosius darbuotojus apie jo turimas laisvas
darbo vietas, nurodydamas darbo funkciją ir jai keliamus reikalavimus. Informacija apie laisvas darbo
vietas gali būti skelbiama viešai informaciniuose stenduose laikinojo darbo naudotojo patalpose ar
kitais įprastais darbovietėje būdais. Susitarimai tarp laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo
darbo naudotojo arba susitarimai tarp laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo,
kuriais laikinojo darbuotojo darbo sutarties sudarymas su laikinojo darbo naudotoju yra
draudžiamas ar ribojamas, yra negaliojantys.

Laikinųjų darbuotojų komandiravimas

Tais atvejais, kai laikinojo įdarbinimo įmonė susitaria dėl laikinojo įdarbinimo paslaugų
teikimo su darbo naudotoju, vykdančiu veiklą kitoje Europos Sąjungos narėje ar Europos ekonominei
erdvei priklausančioje valstybėje, darbuotojų siuntimui dirbti į kitą valstybę taikomos 1996 m.
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo
paslaugų teikimo sistemoje nuostatos. Ši direktyva užtikrina garantijas darbuotojams, atsiųstiems
laikinai dirbti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, taip pat Europos ekonominei erdvei
priklausančioje valstybėje. Į šios direktyvos taikymo sritį patenka atvejai, kai laikino įdarbinimo
įmonė samdo darbuotoją įmonei, kuri yra įsisteigusi ar veikia valstybės narės teritorijoje, su sąlyga,
kad komandiruotės metu laikino įdarbinimo įmonė ir darbuotojas saistomi darbo santykiais. Šios
Direktyvos nuostatas savo nacionalinėje teisėje įgyvendina kiekviena Europos Sąjungos narė ar
Europos ekonominei erdvei priklausanti valstybė, kuri šios Direktyvos ir savo nacionalinių teisės aktų
pagrindu turi teisę reikalauti į jos teritoriją komandiruotiems darbuotojams garantuoti minimalias
darbo sąlygas.

Kartu atkreiptinas dėmesys, jog laikinojo darbuotojo komandiravimas tiek į Europos Sąjungos
narę ar Europos ekonominei erdvei priklausančią valstybę, tiek į Lietuvos Respublikoje registruotą
įmonę galimas tik tuomet, kai laikinajam darbuotojui nėra reikalingi atitinkami leidimai dirbti
Lietuvoje – šiuo atveju trečiosios šalies pilietis, dirbdamas laikinojo įdarbinimo įmonėje ir turėdamas
leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje, negalėtų būti komandiruojamas teikti paslaugų kitam ūkio
subjektui.

Daugiau informacijos apie komandiruojamus darbuotojus galima rasti Valstybinės darbo
inspekcijos interneto svetainės skiltyje „Komandiruojami darbuotojai“
http://www.vdi.lt/Forms/Tema.aspx?Tema_ID=54


Informaciją apie užsienio valstybėse taikytinas darbo sąlygas ir komandiravimo tvarką teikia
atitinkamos šalies ryšių tarnyba, atsakinga už informacijos teikimą komandiravimo klausimais:
http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contactpoints/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492

Šaltinis: vdi.lt