Darbo kodeksas numato, kad nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo 22.00 val. iki 6.00 val. Dirbančiu naktį laikomas toks darbuotojas, kuris ne mažiau kaip tris valandas per darbo dieną (pamainą) dirba nakties laiku arba ne mažiau kaip ketvirtį viso savo darbo laiko per metus dirba naktį.

Už darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

Be to, būtina dirbantiems naktimis darbuotojams suteikti pakankamai laiko pailsėti, taip pat užtikrinti saugias darbo sąlygas, aprūpinti darbuotojus reikiamomis darbo priemonėmis.

Įmonės, sudarydamos darbo pamainų grafikus, turi nepažeisti Darbo kodekso 117 str. 3 d. numatyto maksimaliojo darbo laiko reikalavimo, t. y. darbuotojo darbo laikas negali viršyti 8 valandų per darbo dieną (pamainą) per apskaitinį 3 mėnesių laikotarpį, jeigu aukštesnio negu darbdavio lygmens kolektyvinėse sutartyse nesusitarta kitaip.

Nors darbuotojams nėra draudžiama dirbti ilgesnę nei 8 valandų darbo dieną (pamainą), visgi svarbu, kad vidutinis darbo laikas per apskaitinį laikotarpį neviršytų 8 valandų per darbo dieną (pamainą).

Verta žinoti, kad dėl gersenio naktinio darbo organizavimo ir didesnio jo apmokėjimo galima tartis įmonių kolektyvinėse sutartyse!