Pastaruoju metu profesinės sąjungos sulaukia vyresnių, ypač priešpensinio amžiaus darbuotojų klausimų apie išankstinę pensiją ir  pensijų išmokų dydžius – mat informaciją surasti interneto platybėse nėra paprasta. Situaciją dar labiau apsunkina įvairaus pobūdžio straipsniai portaluose, kuriuose komentarai yra gana painūs, ir darbuotojai nėra tikri, koks sprendimas konkrečiu atveju būtų geriausias. Tad pateikiame konsultaciją, kurią parengėme remiantis Sodros bei kitų patikimų šaltinių informacija.

Išankstinių senatvės pensijų skyrimas

Visų pirma, akcentuotina, jog  išankstinių senatvės pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymas Nr. XII-2512.

Remiantis šiuo įstatymu, išankstinė senatvės pensija skiriama asmeniui, kuris kreipimosi dėl išankstinės senatvės pensijos dieną atitinka visas šias sąlygas:

  • iki Socialinio draudimo pensijų įstatymo 15 straipsnyje nustatyto senatvės pensijos amžiaus jam yra likę ne daugiau kaip 5 metai;
  • turi būtinąjį stažą senatvės pensijai skirti, galiosiantį tais metais, kuriais asmuo sukaks senatvės pensijos amžių: 2023 m. būtinasis stažas siekia 33 m., 2024 m. – 33, 5 m., 2025 – 34 metus, 2026 m. – 34,5 m., 2027 m. – 35 m.

Pasitikrinti, koks yra tikslus Jūsų senatvės pensijos amžius, galima pasinaudojus šia skaičiuokle: https://bit.ly/3XzsaDI

Taip pat savo stažą pensijai skirti ir pensijos taškų (pensijos apskaitos vienetų) skaičių galima pasitikslinti prisijungus prie savo asmeninės Sodros paskyros: https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/.

Beje, pensijų apskaitos vieneto vertė kasmet kinta – 2023 metais ji siekia 5,70 EUR.

  • negauna kitų socialinio draudimo, valstybinių, šalpos pensijų (išskyrus šalpos pensijas už invalidų slaugą namuose, paskirtas iki 2004 m. balandžio 1 d., ir pensijų išmokas, mokamas pagal Pensijų kaupimo ir Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymus), užsienio valstybės pensijų (išskyrus ankstyvą senatvės išmoką arba senatvės išmoką, paskirtas vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais ar Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių dėl pensijų mokėjimo nuostatomis), nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų už asmens darbo pobūdį (valstybinės signataro rentos, artistų rentos arba kompensacinės išmokos teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams (profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams), kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas ir pan.), mokamų iš valstybės biudžeto ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, netekto darbingumo periodinės kompensacijos, šalpos kompensacijos, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar priešpensinės bedarbio išmokos;
  • nėra vienas iš asmenų, privalomai draudžiamų socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, nėra ūkininkas ar jo partneris pagal Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymą, taip pat negauna užsienio valstybėje pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais;
  • atitinka kitas Socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytas sąlygas senatvės pensijai gauti, išskyrus senatvės pensijos amžiaus reikalavimą.

Tiesa, tam tikroms grupėms gyventojų yra tam tikrų išlygų, ir joms išankstinė pensija gali būti skiriama anksčiau: motinoms, kurios pagimdė ir išaugino iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų, taip pat tėvams (įtėviams), kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose savo neįgalius (invalidus) vaikus (įvaikius) nepaisant vaikų (įvaikių) neįgalumo lygio arba savo vaikus (įvaikius), pripažintus netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2004 m. balandžio 1 d. I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba iki 2005 m. liepos 1 d. tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų), jeigu šie jų vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 1 d. invalidais) iki 18 metų, bei asmenims, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiškos negalios invalidus), išankstinė senatvės pensija, jeigu jie atitinka kitas išvardytas sąlygas išankstinei senatvės pensijai gauti, gali būti paskirta ir tuo atveju, jeigu kreipimosi dėl išankstinės senatvės pensijos dieną šie asmenys turi ne mažesnį kaip pusė metų būtinojo stažo senatvės pensijai skirti, galiosiančio tais metais, kuriais asmuo sukaks senatvės pensijos amžių.

Išankstinių senatvės pensijų dydžiai

Išankstinė senatvės pensija apskaičiuojama taip kaip socialinio draudimo senatvės pensija Socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka ir mažinama po 0,32 procento už kiekvieną pilną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus sukakties.

Pavyzdžiui, asmuo kreipiasi dėl išankstinės senatvės pensijos skyrimo likus 60 mėn. (5 metams) iki senatvės pensijos amžiaus ir jam apskaičiuota senatvės pensija yra lygi 300 EUR. Tokiu atveju, išankstinė senatvės pensija būtų mažinama 19,2 procento (0,32 × 60) ir būtų lygi 242,40 EUR. Jei šis asmuo kreiptųsi dėl išankstines senatvės pensijos skyrimo likus 36 mėn. (3 metams) iki senatvės pensijos amžiaus, jam išankstinė senatvės pensija būtų mažinama 11,52 procento (0,32 × 36) ir būtų lygi 265,44 EUR.

Visgi, neseniai įsigaliojo nauji pakeitimai skiriant ir apskaičiuojant išankstinės pensijos dydžius. Šie pakeitimai ir sukėlė daug klausimų darbuotojams, t.y., ar išanktinės pensijos dydis bus toks, koks ir išėjus į pensiją sulaukus pensinio amžiaus. Štai ką svarbu atsiminti:

Senatvės pensijos dydis nemažinamas, jeigu išankstinę senatvės pensiją asmuo gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir skiriant išankstinę senatvės pensiją jam buvo įskaitytas ne mažesnis kaip 40 metų stažas (nuo 2022 m. šis stažo reikalavimas naujai skiriamoms senatvės pensijoms kasmet didinamas po 3 mėnesius, kol 2031 metais pasieks 42 metus 6 mėnesius). 2023 m stažas turi siekti 40 m. 6 mėn.

Pabaigai – profesinių sąjungų rekomendacijos

Darbuotojams, kurie galvoja apie išankstinės pensijos galimybę, siūlome gerai įsivertinti, ar tai tikslinga priemonė  gyvenimo kokybei užtikrinti, ar tai nebus skurdo senatvėje priežastis.

Dažnai į išankstinę pensiją išeina žmonės, kurie neteko darbo, arba dėl sveikatos problemų. Tačiau, profesinių sąjungų nuomone, išankstinės pensijos neturėtų būti tas įrankis, kuris spręstų vyresnio amžiaus žmonių nedarbo problemas.

Priešpensinio amžiaus darbuotojai turi būti motyvuojami dirbti, mokėti socialinio draudimo įmokas. Tai garantuoja ir didesnę pensiją ateityje, ir ekonomiškai naudingiau, taip pat žmonės dirbdami gali save realizuoti. Galintys dirbti vyresnio amžiaus žmonės turėtų būti skatinami persikvalifikuoti, mokytis, prisitaikyti prie besikeičiančių technologijų ir, jei leidžia sveikata, likti darbo rinkoje.

Primename, kad kilus klausimams galima kreiptis į Sodrą  telefonu 1883 arba (+3705) 250 0883.

Iliustracijoje: R. Daukanto piešinys, karikatura.lt