Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga su nerimu ir viltimi stebi situaciją Baltarusijoje. Nesuprantama ir nepateisinama tai, kad šalies valdžia gali naudoti smurtą prieš savo piliečius. Ilgametis diktatoriškas šalies valdymas privedė prie to, jog praktiškai yra sunaikinta bet kokia politinė opozicija. Darbininkų judėjimas taip pat yra visaip suvaržytas. Nepriklausomos profesinės sąjungos veikia sudėtingomis sąlygomis. Valdžios struktūros taiko represijas ir persekioja jų narius. Tačiau dabartinis darbuotojų aktyvumo protrūkis suteikia vilties, kad šalis pasirinks demokratijos kelią.

LMP palaiko Baltarusijos nepriklausomas profesines sąjungas ir ragina visus dirbančiuosius jungtis prie jų. Tik organizuoti ir sąmoningi žmonės gali keisti aplinką kurioje gyvena. Ir nors laukia sunkus demokratinės valstybės statymo kelias. Jis turi ateitį ir mes esame pasiruošę teikti bet kokią įmanomą pagalbą šiame kelyje.


Белорусский конгресс  демократических  профсоюзов

Вильнюс
2020.08.18

Коллеги,

Профсоюз производителей продуктов питания Литвы (LMP) с тревогой и надеждой следит за ситуацией в Беларуси. Мы не понимаем и не оправдываем тот факт, что правительство страны может применять насилие против своих граждан. Длительное диктаторское правление страной привело к уничтожению практически любой политической оппозиции. Также всячески ограничено движение рабочих. Независимые профсоюзы работают в сложных условиях. Власти подавляют и преследуют их членов. Нынешний всплеск трудовой активности вселяет надежду, что страна выберет демократический путь.
Мы поддерживаем независимые профсоюзы в Беларуси и призываем всех трудящихся присоединиться к ним. Только организованные и сознательные люди могут изменить среду, в которой они живут.
Вас ждет трудный путь к построению демократического государства. Но у него есть будущее.
Мы с вами и готовы оказать любую возможную помощь в етом пути.