Lapkričio 6 – 7 dienomis Zagrebe vyko EFFAT Kongresas. Iki tol kelios dienos buvo skirtos aktualioms ir intensyvioms profesinių sąjungų narių diskusijoms LGBTQI, jaunimo, moterų, Centrinės ir Rytų Europos šalių profsąjungų klausimais.

EFFAT Kongresas  – svarbus įvykis, kai garsiai ir aiškiai ištariami pagrindiniai profesinės sąjungos reikalavimai  socialinėje ir ekonominėje politikos aplinkoje ir pasisakoma už į darbuotojus orientuotą ES. Kas penkis metus organizuojamas Kongresas aptarė svarbiausius EFFAT, kurios nare jau 22 metus yra ir Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga, ateities iššūkius ir diskututavo dėl prioritetinių organizacijos veiklos, kuria bus siekiama užtikrinti darbuotojams tinkamas darbo sąlygas ir teisingą darbo užmokestį visuose sektoriuose, klausimų. 

Kongrese dalyvavo Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotojas Raimondas Tamašauskas ir LMP jaunimo koordinacinio komiteto pirmininkas Paulius Padroštis.

Trumpai apie iki tol vykusias konferencijas:

„Centrinė Europa, rytų Europa, pietryčių Europa” konferencijos tema – “Stipresnės profesinės sąjungos regione”.

EFFAT generalinis sekretorius Harald Wiedenhofer pažymėjo, kad pagrindinė kova Europos lygiu šiuo metu vyksta dėl atlyginimų skirtumų tarp skirtingų šalių. Į dienotvarkę buvo įtraukti tokie klausimai, kaip – vienodo apmokėjimo už tą patį darbą principo įgyvendinimas. Konferencijos metu diskutuota dėl minimalios algos šalyse nustatymo principo: valstybiniu mastu ar/ir per kolektyvines sutartys. Profesinės sąjungos turi daryti spaudimą politikams ir kalbėti vienu balsu.

Kandidatas į EFFAT generalinio sekretoriaus postą Kristijan Bragason kalbėjo apie šio regiono svarbą organizacijoje. Šiuo metu vyksta informacijos ir patirties keitimasis tarp šalių. Veikia pietryčių Europos šalių koordinacinė taryba. Kaip ir daugelyje rytų Europos šalių, šiose šalyse trūksta darbdavių organizacijų, bet netrūksta pasipriešinimo iš valstybių pusės. EFFAT skirs atskirą biudžetą darbui šiame regione. Dėmesys bus skiriamas augimui ir narių pritraukimui. Akcijos bus nukreiptos organizacijų stiprinimui. Tikslas yra būti atstovaujamiems visose šio regiono šalyse, ko šiandien nėra. EFFAT, kaip organizacijos, bendras tikslas yra sulyginti darbo ir socialines sąlygas tarp vakarų ir rytų Europos šalių. Bus skiriama daugiau dėmesio mokymams ir patirties dalinimuisi. Geriausias būdas įtakoti minimalios algos augimą yra kolektyvinės sutartys, bet šalių situacijos yra skirtingos, todėl reikia rasti kelius kaip didinti minimalią algą. 

Moterų konferencija

EFFAT nuėjo ilgą kelią lyčių lygybės klausimais, bet tas kelias toli gražu dar nesibaigė. Turi būti suaktyvinta kova už moterų lygybę visuose EFFAT sektoriuose ir plačiojoje visuomenėje – todėl moterų konferencijoje buvo išdėstyti planai, kaip tai padaryti, daugiausia dėmesio skiriant seksualiniam priekabiavimui ir smurtui darbe. Kolegos dalinosi pasakojimais ir geriausios praktikos pavyzdžiais iš viso žemyno. Konferencija priėmė rekomendacijų programą, skirtą apsaugoti darbuotojus nuo seksualinio priekabiavimo ir smurto darbo vietoje, taip pat pasiūlė geresnį koordinavimą, kad EFFAT darbe būtų teikiama pirmenybė namų ūkio sektoriui, kuris yra ypač pažeidžiamas šių pavojų.

Kova už moterų teises tęsiama, o EFFAT yra kartu su visais, kurie siekia lyčių lygybės!

LGBTQI konferencija

LGBTQi diskriminacija darbo vietoje – tema, kuri taip pat neliko nepaliesta.
Profesinės sąjungos yra įsipareigojusios laikytis visiškos lygybės ir nediskriminavimo principų darbe. Kartu buvo pateikta daugybė pasiūlymų, kaip įtraukti LGBTQI nediskriminavimą į derybas dėl kolektyvinių sutarčių.

Kolektyvinės derybos yra tai, ką mes darome geriausiai, ir naudodamiesi šia priemone galime efektyviai užtikrinti pagarbą darbuotojams ir vienodą požiūrį darbe. Konferencijos metu buvo išgirsta geriausios praktikos pavyzdžiai visame žemyne iš EFFAT filialų Ispanijoje, Švedijoje, Belgijoje ir Austrijoje. Dėl LGBT teisių darbe dar reikia daug išmokti ir dar daug ką padaryti. Mes EFFAT ir visos jos narės yra tam tvirtai pasiruošusios.

Jaunimo konferencija

Svarbu, kad jaunų darbuotojų balsas būtų EFFAT politinio darbo centre. Ir čia mes galime labai pasidžiaugti! Jaunimo konferencijos metu, buvo išrinkta naujoji lyderių komanda. Jaunimo komiteto pirmininku tapo LMP jaunimo koordinacinio komiteto pirmininkas Paulius Padroštis. 

Didžiuojamės ir sveikiname!!!

Pirmoji Kongreso diena buvo skirta  naujų valdymo organų ir programinių dokumentų svarstymui. Kongrese dalyvavo daugiau kaip 350 delegatų ir svečių. EFFAT generalinis sekretorius Harald Wiedenhofer pristatė organizacijos veiklą už praėjusį laikotarpį. Taip pat buvo pristatyta finansinė ataskaita.

Sekančiai EFFAT 5 metų kadencijai išrinkti: Malin Ackholt (HRF, Švedija) išrinkta EFFAT prezidente. Pavaduotojais išrinkti Pia Stalpaert (ACV CSC, Belgija) ir Pietro Ruffolo (FLAI CGIL, Italija).

Generaliniu Sekretoriumi išrinktas Kristjan Bragason (Nordic Union HRCT).

Likusi dienos dalis buvo skirta programinių dokumentų svarstymui ir diskusijoms.

Antroji kongreso diena taip pat buvo skirta diskusijoms ir dokumentų priėmimui.

Diskutuota šiomis temis:

“Darbo ateitis: Pirma žmonės- ne pelnas”. Diskutuota apie kovą prieš neoliberalizmą, augančią nelygybę. Klabėta apie trumpalaikio pelno siekį maisto pramonėje. Buvo paliesta darbo vietų skaitmenizacijos ir automatizacijos problema. Klimato kaita ir profsąjungų vaidmuo kovojant su tuo.

“Europos ateitis: Teisingesnė Europa darbuotojams”. Kurkime geresnę ir teisingesnę Europą. Diskutuota apie kolektyvinių sutarčių svarbą šiame procese. Neramina padėtis dėl migrantų ir jų darbo sąlygų bei kylančių nacionalistinių ir ultra dešiniųjų judėjimų Europoje. Europos parlamento narė Evelyn Regner pažymėjo, kad laikas pradėti kalbėti apie minimalią algą ir kitas socialines garantijas Europos lygiu.

Po pietų jaunimo komiteto nariai ir delegatai diskutavo apie profesinių sąjungų ateitį: koks yra stipresnio EFFAT receptas.

 

Primename, kad EFFAT yra Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo sektoriaus profesinių sąjungų federacija, susidariusi po dviejų Europos profesinių sąjungų federacijų – ECF-IUF ir EFA – susijungimo 2000 m. gruodžio 11 d. EFFAT sėkmingai veikia ir net gi yra įsteigus Europos darbo tarybas daugiau kaip 100 tarptautinių grupių, kuriose sėkmingai veda socialinį dialogą žemės ūkio, viešbučių ir restoranų, viešojo maitinimo, cukraus ir tabako sektoriuose.

Maisto, gėrimų ir tabako pramonėje Europoje dirba daugiau nei 4,5 milijonų žmonių. Visoje ES yra įsisteigę daugiau nei 300 000 verslų. Mažos ir vidutinės įmonės vaidina svarbų vaidmenį tarp didelių pasaulio lyderių. Pramonės tiekimo grandinė jungia keturis ekonomiškai svarbius sektorius: žemės ūkio, perdirbimo ir gamybos, paskirstymo (didmeninė ir mažmeninė) ir aptarnavimo/paslaugų sektorius. Visi sektoriai vis dar vienaip ar kitaip susiduria su daugybe problemų. Išaugusi tarptautinė prekyba maistu ir gėrimais ir apskritai tarpvalstybinis investicijų mobilumas lemia didelius tradicinių rinkų ir prekybos pokyčių ekonominius ir socialinius pokyčius bei greitina įmonių restruktūrizavimą. Tačiau tarptautinės „lenktynių iki dugno“ problemos neapsiriboja tarptautinėmis kompanijomis. Europos ir trečiųjų šalių darbuotojų migrantų skaičiaus augimas ieškant geresnio gyvenimo kitur, neteisėta praktika (mokesčių vengimas) ir konkurencija nevienodomis sąlygomis neatveria kelio į tvarias darbo vietas visoje pramonėje. Perėjimas prie žinių visuomenės reiškia, kad darbuotojai turi nuolat atnaujinti savo įgūdžius ir profesines kompetencijas, tačiau kvalifikuotų darbuotojų sektoriuje trūksta, jis pasižymi senėjančia darbo jėga, todėl galimas karjeros kelias nėra toks patrauklus. Vienas iš vis dar pagrindinių iššūkių šiam sektoriui – jaunimas, jo pritraukimas bei vienodų darbo sąlygų moterims užtikrinimas.

Maisto, gėrimų ir tabako sektoriaus prioritetai naujajam Kongreso laikotarpiui

Pagal EFFAT tikslus ir uždavinius, nustatytus visai organizacijai, bendradarbiaujant su kitais sektoriais, maisto, gėrimų ir tabako sektoriai sutelks dėmesį į šiuos klausimus:

  • Kova su visų formų neužtikrintumais, kad būtų galima tinkamai dirbti;
  • Remti ir skatinti kolektyvines derybas ir stiprinti geresnes darbo sąlygas;
  • Skatinti socialinį dialogą ES ir nacionaliniu lygmenimis;
  • Skatinti sąžiningus ir tvarius prekybos ryšius visoje tiekimo grandinėje;
  • Skatinti visų darbuotojų švietimą ir įgūdžių ugdymą;
  • Apsaugoti visus darbuotojus nuo pavojaus sveikatai ir saugai.