Vasario 26 d. Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas priėmė Europos institucijų pasiektą susitarimą dėl pasiūlymo dėl reglamento, įsteigiančio Europos darbo instituciją (EDI). Praėjusią savaitę Nuolatinių atstovų komiteto (Coreper) posėdis jau patvirtino susitarimą (Austrija, Vengrija ir Švedija balsavo prieš; Čekija ir Lenkija susilaikė).

Atitinkamų valstybių narių prašymu, nauja Europos institucija koordinuos ir rems suderintus ir bendrus patikrinimus ir kontrolės veiksmus, kas padės kovoti su sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir nedeklaruojamu darbu.

Europos darbo institucija padės valstybėms narėms ir Komisijai veiksmingai  remti valstybes nares, įgyvendinančias ES teisės aktus tarpvalstybinio darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo, įskaitant laisvą darbuotojų judėjimą, darbuotojų komandiravimo ir itin judžių darbuotojų paslaugų srityse. Tardamasi dėl pozicijos Taryba siūlo pakeisti Europos darbo institucijos pavadinimą ir pavadinti ją Europos darbo agentūra.

Daugelyje EDI veiklos sričių valstybės narės dalyvaus savanoriškai, o institucijos veikla padės darbuotojams, darbdaviams ir nacionalinėms administracijoms gauti informacijos apie teises ir pareigas tarpvalstybinio judumo atvejais, ji rems valstybių narių veiksmų koordinavimą užtikrinant tarpvalstybinį atitinkamos Sąjungos teisės vykdymą, be kita ko, sudarys palankesnes sąlygas suderintiems ir bendriems patikrinimams, tarpininkaus valstybių narių valdžios institucijoms siekiant išspręsti tarpvalstybinius ginčus, palengvins atitinkamų Sąjungos ir nacionalinių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą siekiant rasti sprendimus tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju, rems valstybių narių bendradarbiavimą sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą.

Susitarimą patvirtinti dar turės Europos Parlamento ir Tarybos plenarinis posėdis.

 

ES Tarybos inf.