Tvarios socialinės apsaugos sistemos, pagrįstos solidarumu ir lygybe, turės didelę įtaką Europos ateičiai. Galimybė naudotis socialine apsauga yra pagrindinis teisingos visuomenės elementas, tačiau daugeliui Europos darbo rinkos žmonių, ypač dirbantiems netipinį darbą, ir savarankiškai dirbantiems asmenims, ši galimybė tampa vis labiau nepakankama, todėl EESRK rugsėjo plenarinėje sesijoje pareikšta nuomone ragino visų lygių valdžios institucijas, taip pat pilietinę visuomenę ir socialinius partnerius Europos Sąjungoje bendradarbiauti siekiant atkurti socialinį tvarumą, „kurio tikslas – sukurti vienodas sąlygas socialinėje srityje, kurioje visi, kuriems taikomos vienodos taisyklės ir panašios sąlygos, galėtų naudotis socialine apsauga „.

EESRK nuomone, kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę į deramą gyvenimą, socialinę apsaugą ir apsaugą nuo įvairių pagrindinių pavojų darbe ir per visą gyvenimą, įskaitant sveikatos priežiūrą ir teisę į orią pensiją ir senatvę. Ši aprėptis turėtų būti užtikrinta visiems darbuotojams, neatsižvelgiant į jų asmeninį statusą, išsilavinimą ar jų darbo santykius ir darbo rinkos statusą, laikantis principų, nurodytų Europos socialinių teisių ramstyje.

„ES turi skatinti Europos piliečių lygybę, o mes turime kalbėti apie mūsų visuomenių socialinį tvarumą”, – plenarinės sesijos metu nuomone dalinosi Giulia Barbucci. „Mūsų užduotis yra dar kartą patvirtinti Europos socialinį modelį ir atkurti pasitikėjimą ES ir taip kovoti su euroskepticizmo plitimu. Tai turės įtakos ES ateičiai”.

EESRK paragino valstybes nares ištirti socialinės apsaugos sistemų finansavimo būdus, kurie ne tik užtikrintų šių sistemų tvarumą, bet taip pat juos įtrauktų, kad būtų užtikrinta galimybė naudotis šiomis sistemomis žmonėms, kuriems taikomi nauji darbo santykiai, ir savarankiškai dirbantiems asmenims, taip pat visoms pažeidžiamoms grupėms.

Ji rekomendavo valstybėms narėms parengti konkrečius nacionalinius veiksmų planus, kuriuose būtų pranešama apie spragas įgyvendinant rekomendaciją, nurodytą Komisijos pateiktame poveikio vertinime.

M. Barbucci sakė, kad pilietinė visuomenė ir socialiniai partneriai turėtų aktyviai dalyvauti socialinės apsaugos valdyme nacionaliniu lygmeniu, pridūrus, kad jau buvo įrodyta, kad jie gali labai prisidėti prie socialinės apsaugos trūkumų panaikinimo.

Komisija taip pat turėtų rasti būdų, kaip padėti valstybėms narėms spręsti jų socialinės apsaugos sistemų trūkumus.

Socialinės teisės taip pat turėtų būti perduodamos, o darbuotojai, pereidami į skirtingas darbo vietas ir skirtingus darbo rinkos santykius, turėtų galėti jas išlaikyti. Kartu su galimybe naudotis socialine apsauga turi būti užtikrinta, kad pati aprėptis būtų veiksminga.

Kadangi amžius ir lytis yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės yra atskirti nuo socialinės apsaugos sistemų, EESRK mano, kad šiems veiksniams turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys apibrėžiant veiksmus, kuriems taikoma rekomendacija.

Rekomendacija dėl socialinės apsaugos yra viena iš iniciatyvų, kurių Komisija ėmėsi remdamasi Europos socialinių teisių ramsčiu (EPRS).

Pagal rekomendaciją kiekvienam darbuotojui, įskaitant netipines darbo formas ir savarankiškai dirbantiems darbuotojams, turėtų būti suteikta konkreti ir veiksminga prieiga prie socialinės apsaugos sistemų.

 

Parengta  remiantis EESRK inf.