Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis kartu su kitais už socialinę apsaugą ir užimtumą atsakingais Europos Sąjungos ministrais Liuksemburge vykstančiame susitikime ieškojo bendro požiūrio dėl Komandiruojamų darbuotojų direktyvos, tarėsi socialinės apsaugos sistemų koordinavimo bei kitais klausimais.

Kaip ministrams analizuojant komandiruojamų darbuotojų klausimą akcentavo L. Kukuraitis, svarbiausia yra išlaikyti pusiausvyrą tarp laisvo paslaugų teikimo ir darbuotojų teisių apsaugos. „Būtina siekti užtikrinti darbuotojų darbo teises ir darbo sąlygas kartu atsižvelgiant, kad sąžiningam verslui nebūtų kuriamos papildomos kliūtys ar didinama administracinė našta“, – sakė jis.

Anot ministro L. Kukuraičio, darbuotojų teisės turi būti saugomos ir joks jų pažeidimas negali būti pateisinamas, tačiau jeigu balansas tarp laisvo paslaugų teikimo ir darbuotojų teisių apsaugos nebūtų išlaikytas, rizikuojama, kad komandiravimas kaip paslaugų teikimo modelis gali būti keičiamas kitomis formomis, pavyzdžiui, nedeklaruotu darbu, ir tuomet darbuotojai netektų net ir minimalių ES teisės aktų garantuojamų standartų. Dėl to reikalinga geresnė pusiausvyra siekiant išvengti perteklinio reglamentavimo ir perteklinės administracinės naštos.

Šiandien ES užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje ministrai taip pat ieško dalinio bendro požiūrio dėl Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamento. Akcentuojama, kad teisė ES piliečiams ir jų šeimos nariams laisvai judėti ir gyventi bet kurioje ES šalyje yra viena iš pagrindinių ES teisių, o laisvas asmenų judėjimas nebūtų įmanomas be užtikrintos asmenų socialinės apsaugos. Dėl to siekiama palengvinti laisvą asmenų judėjimą užtikrinant teisinį aiškumą, teisingą finansinės naštos padalijimą tarp valstybių narių, kartu siekiant sumažinti administracinę naštą ir palengvinti koordinavimo taisyklių įgyvendinimą praktikoje.

Taryboje šiandien priimta Tarpinstitucinė deklaracija dėl Europos socialinių teisių ramsčio, kuria nusakomas teisinis Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvos pobūdis bei atsižvelgiama į ES valstybių narių išsakytas pozicijas. „Deklaracijos tekstas yra teisiškai aiškesnis ir atspindi iki šiol Lietuvos teiktas esmines pastabas, jog siekiant iniciatyvoje įvardintų principų svarbu atsižvelgti į išimtinę valstybių narių kompetenciją socialinės apsaugos srityje, jų skirtingą ekonomikos lygį ir politikos aplinkybes“, – pažymėjo ministras L. Kukuraitis.

Europos socialinių teisių ramstis – tai gairės, padėsiančios veiksmingai siekti užimtumo ir socialinių rezultatų sprendžiant dabartines ir ateityje kilsiančias problemas. Tiesioginis jų tikslas yra patenkinti pagrindinius žmonių poreikius ir užtikrinti geresnį socialinių teisių įtvirtinimą ir įgyvendinimą.

ES užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje taip pat numatoma patvirtinti su Europos semestru susijusias pagrindinių Užimtumo ir Socialinės apsaugos komitetų parengtas ES užimtumo ir socialinės politikos apžvalgas.

socmin.lt inf.