Lyginant naująjį darbo kodeksą (toliau – NDK) kartu su ankstesniuoju, galima pastebėti, jog nors kai kurios naktinio darbo teisinio reguliavimo nuostatos NDK yra išlikusios panašios kaip ir senajame DK, tačiau kai kuriais aspektais yra nustatytas kiek kitoks naktinio darbo reglamentavimas.

Pagal naują DK, kaip ir pagal senąjį DK, naktiniu darbu laikomas darbas, jeigu asmuo bent tris valandas per darbo dieną (pamainą) dirba nakties laiku (22:00 – 6:00). Tačiau naujas DK numatyta papildoma norma, kad naktiniu darbu laikomas ir toks darbas, kai dirbama ne mažiau kaip ketvirtį viso savo darbo laiko per metus nakties laiku. Taigi, kad darbas būtų laikomas naktiniu, nebūtina dirbti visą darbo laiką tik nakties laiku (22:00 – 6:00). Jeigu bent trys darbo valandos tenka nakčiai arba dirbama ne mažiau kaip ketvirtį viso savo darbo laiko per metus nakties laiku visas darbas laikomas naktiniu.

Ankstesniojo DK 144 straipsnio 2 dalyje buvo numatyta, kad kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų, 154 straipsnio 2 dalis numatė, kad naktinis darbo laikas sutrumpinamas viena valanda. Tai reiškia, kad naktinis darbas galiojus senam DK iš viso trukdavo 7 val., išskyrus kodekso numatytus atvejus. NDK įtvirtintas kiek kitos reguliavimas – NDK įtvirtina, kad dirbančio naktį darbuotojo darbo laikas vidutiniškai negali viršyti aštuonių valandų per darbo dieną (pamainą) per apskaitinį vieno mėnesio laikotarpį. Be to, dirbančių naktį darbuotojų, išskyrus darbuotojus, nurodytus NDK 118 straipsnyje, kurių darbas susijęs su ypatingais pavojais arba kurio fizinis ar protinis darbo krūvis yra didelis (NDK 112 straipsnio 4 dalis), bet kuriuo dvidešimt keturių valandų trukmės laikotarpiu, kai jis dirba naktį, darbo laikas per dieną (pamainą) negali viršyti aštuonių darbo valandų. Taigi, matyti, jog NDK vienos valandos naktinio darbo trumpinimo taisyklės nenumato.

Jeigu yra viršijama NDK numatyta norma – 8 val. darbo laikas per darbo dieną (pamainą), viršytas laikas turi būti laikomas viršvalandžiais bei už juos turi būti mokama atsižvelgiant į NDK 144 straipsnio 4 dalį. Paminėtina ir tai, jog siekiant nepažeisti 117 straipsnio 2 dalies 2 punkto, siekiant nustatyti, ar asmens darbo diena (pamaina) viršija 8 val. ir ar jam turėtų būti mokama už viršvalandžius reikia įvertinti ir bendrą valandų skaičių naktį per metus, t. y., jei toks darbuotojas daugiau kaip 25 procentus dirba naktį, tai jis laikomas naktiniu darbuotoju, o tokiu atveju visos pamainos viršijančios 8 val. laikomos viršvalandžiais. Šiame kontekste paminėtina, kad naktį dirbantiems darbuotojams per metus galima išdirbti ne daugiau nei 180 val. viršvalandžių, o per savaitę – ne daugiau kaip 12 val.

Pažymėtina, kad šios normos dėl darbo laiko nakties metu, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 2017 m. birželio 28 d. Nr. 534, 72 punktą netaikomos: „Visų ekonominės veiklos sričių nepertraukiamai veikiančiose įmonėse ar nepertraukiamai veikiančiuose įmonių cechuose, baruose, darbas gali būti organizuojamas iki 12 valandų per parą, išlaikant Darbo kodekse nustatytus reikalavimus dėl maksimaliojo savaitės darbo laiko.“ Taigi, įmonėms, kurios patenka į aukščiau nurodytas ekonomines veiklos sritis galima organizuoti kitokį naktinio darbo laiką nei numatyta NDK 117 straipsnyje.

Vertinant apmokėjimo už naktinį darbą normas matyti, kad kaip ir senajame DK, NDK numatyta, jog už darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro valandinio atlygio. (NDK 144 straipsnio 3 dalis).

Svarbu atkreipti dėmesį, kad, nepaisant to, jog NDK tiesiogiai nebereglamentuoja naktinio darbo draudimų – asmenų, kuriems taikomi apribojimai dirbti naktį, sąrašą pateikia Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 36, 37 straipsniai: asmenų iki 18 metų darbas naktį yra draudžiamas, nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos gali būti skiriamos budėti, dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis ir siunčiamos į komandiruotes tik su jų sutikimu. Jeigu tokios darbuotojos nesutinka dirbti naktį arba pateikia pažymą, kad toks darbas pakenktų jų saugai ir sveikatai, jos perkeliamos dirbti dieną. Jeigu dėl objektyvių priežasčių tokių darbuotojų neįmanoma perkelti į dieninį darbą, joms suteikiamos atostogos iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios arba vaiko priežiūros atostogos, iki vaikui sueis vieni metai. Atostogų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios metu mokamas darbuotojai priklausantis mėnesinis darbo užmokestis. Neįgalieji gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus, dirbti naktį ir budėti, jeigu to jiems nedraudžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada, tik su jų sutikimu.

 

Šaltinis: VZ.lt

Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ inf.