Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas yra sudėtinga, įvairių tarpusavyje susijusių veiksnių lemiama problema. Šiandien ji tebeegzistuoja dėl ekonominės ir visuomeninės lyčių nelygybės.

 

Kodėl Lietuvoje moterų atlyginimai gerokai mažesni nei vyrų? Šis klausimas neduoda ramybės ir ekonomistams, ir dirbančioms moterims. Statistikos departamentas skaičiuoja, kad atotrūkis tarp vyrų ir moterų atlyginimų per pastaruosius metus tik didėjo.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje 2015 m. sudarė 14,3 proc. ir, palyginti su 2014 m., padidėjo 0,6 procentinio punkto, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2015 m. buvo finansinės ir draudimo veiklos – 38,5 proc., informacijos ir ryšių – 29,5 proc., žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo – 26,3 proc., apdirbamosios gamybos – 25,6 proc., didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto – 24,4 proc., bei kitos aptarnavimo veiklos įmonėse ar įstaigose – 23,7 proc.

Darbo užmokesčio atotrūkiui įtakos turėjo socialinio ir ekonominio, o ne teisinio pobūdžio veiksniai – vyrų ir moterų skaičius tam tikroje ekonominėje veikloje, jų profesija, išsilavinimas, amžius, darbo stažas ir kitos priežastys.

Panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus jau seniai yra ES prioritetas: tai įsipareigota padaryti dar 1957 m. Romos sutartyje. Šiuolaikinis ES veiklos teisinis pagrindas yra Lisabonos sutartis ir Pagrindinių teisių chartijoje nurodytas įsipareigojimas siekti lyčių lygybės.

Lyčių lygybė ir geresnis moterų talentų bei gebėjimų panaudojimas yra svarbiausi veiksniai norint panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą ir pasiekti strategijos „Europa 2020“ – šio dešimtmečio ES ekonomikos augimo strategijos – tikslus. Pagal šią strategiją siekiama sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, padidinti 20-64 m. moterų užimtumą iki 75 proc. ir iki 2020 metų žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių sumažinti 20 mln.

 

 

Lietuvos statistikos departamentas, Europos komisija inf.