Birželio 28 d. vakare Vinco Kudirkos aikštėje pilietinės akcijos dalyviai, protestuojantieji prieš naująjį Darbo kodeksą, susirinko į generalinę asamblėją. Joje socialinis judėjimas „Gyvenimas per brangus“, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, profesinės sąjungos „Sandrauga“ ir „Solidarumas“  patvirtino reikalavimus dėl naujojo Darbo Kodekso.

 

REIKALAVIMAI

1. Pripažinti darbdavius ir darbuotojus skirtingų interesų ir galių grupėmis, kurių konflikto atveju įstatymas spręstų darbuotojų naudai.
2. Didinti darbuotojų socialinę apsaugą ir garantijas.
3. Palikti esamą darbo laiką, išeitines išmokas ir atleidimo tvarką.
4. Neįvesti nenustatytos apimties darbo sutarčių.
5. Grąžinti profesinių sąjungų teises.
6. Išplėsti streikų galimybes, užtikrinti streikuojantiesiems socialines garantijas.
 
Remdamiesi pastarosiomis gairėmis reikalaujame atmesti, pakeisti arba palikti šiuos straipsnius ir jų dalis:
 
· Naujojo darbo kodekso (toliau DK) 6 str. 2 dalis panaikina nuostatą, kad darbuotojas yra silpnesnioji darbo santykių šalis. Reikalaujame grąžinti išbrauktą nuostatą ir atitinkamai pakeisti tolimesnius susijusius straipsnius. Įstatymo taikymo neaiškumo atvejais turi būti sprendžiama darbuotojo naudai.
 
· Atmesti naujojo DK 24 str. 5 dalį, kuri teigia, kad kiekviena iš šalių privalo vengti interesų konflikto ir kitos darbo sutarties šalies teisėtų interesų gynimo. Įsigaliojus šiai nuostatai bus suvaržoma Konstitucinė teisė laisvai pasirinkti darbą.
 
· Naujojo DK 47 straipsnis mažina apmokėjimą už prastovas. Reikalaujame palikti galiojantį apmokėjimą už prastovas.
 
· Naujojo DK 55 str. 1dalis prailgina laiką, prieš kurį darbuotojas turi pranešti apie išėjimą iš darbo, nuo esančių 14 darbo dienų iki 20 kalendorinių dienų. Reikalaujame palikti galiojančią DK nuostatą.
 
· Pagal galiojančio DK 56 str. 2 dalį, senatvės pensijos sulaukę asmenys ir žmonės su negalia šiuo metu gali savo noru nutraukti darbo sutartį ir gauna 2 mėnesių išeitinę. Pagal naujai priimtą DK, jie gaus tik vieno mėnesio išeitinę. Reikalaujame palikti galiojančią DK nuostatą.
 
· Naujojo DK 57 straipsnį, numatantį paprastesnes darbuotojo atleidimo sąlygas ir mažesnes išeitines išmokas, reikalaujame atmesti arba keisti.
 
· Keisti naujojo DK 61 str. 1 dalį, leidžiančią atleisti nėščiąją pasibaigus darbo sutarties terminui. Reikalaujame palikti esamą DK nuostatą.
 
· Keisti naujojo DK 67 str. 4 dalį, leidžiančią sudaryti terminuoto darbo sutartį nuolatiniam darbui – tai didins terminuotų darbo sutarčių skaičių ir darbuotojų socialinį bei emocinį nesaugumą.
 
· Naujojo DK 69 str. 3 dalis naikina esminę garantiją darbuotojui, dirbančiam pagal terminuotą darbo sutartį. Pagal naują DK darbdavys, nutraukęs sutartį prieš terminą, neprivalės sumokėti už likusį darbo sutarties laiką. Reikalaujame pareigos sumokėti visą darbo užmokestį iki sutarties termino pabaigos.
 
· Atmesti siūlomo DK ketvirtojo skirsnio „Nenustatytos apimties darbo sutartis“ straipsnius. Vadinamosios „0 valandų“ sutartys neužtikrina darbuotojui socialinės apsaugos, pakankamo uždarbio ir darbo apskaitos taisyklių laikymosi, leidžia vykti nelegaliam darbui ir vengti mokesčių.
 
· Atmesti arba keisti naujojo DK 110 straipsnį, numatantį išskirtines privilegijas darbdaviui, turinčiam mažiau nei 10 darbuotojų.
 
· Palikti senojo DK 111 str. 3 dalį, pripažįstančią terminuotą sutartį neterminuota, jei atleistas darbuotojas po mėnesio priimamas į darbą iš naujo.
 
· Iš naujojo DK 115 straipsnio, numatančio maksimalųjį darbo laiką dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, išbraukti žodį „vidutiniškai“. Tokia formuluotė leidžia priversti darbuotoją tam tikrą savaitę dirbti 72 valandas ir nemokėti jam viršvalandžių. Reikalaujame palikti trišalėje taryboje bei socialinių reikalų ir darbo komitete suderintą formuluotę.
 
· Keisti naujojo DK 117 straipsnį, numatant lengvatas dirbantiems naktį: apsaugą žmonėms su negalia ir asmenims iki 18 metų; nemokamai tikrinamą darbuotojo sveikatą; darbdavio pareigą perkelti darbuotoją į dieninę pamainą, jei tai kenkia jo sveikatai. Maksimalia naktinio darbo trukme turėtų likti 7 valandos.
 
· Naujojo DK 120 str. 1 dalį performuluoti taip: „Darbdavys privalo tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą.“
 
· Atmesti naujojo DK 122 str. 2 d. antrą punktą, viena valanda ilginantį darbo laiką, po kurio turi būti suteikta pertrauka pailsėti ir pavalgyti.
 
· Naujojo DK 124 str. 1 dalis numato, kad bendra poilsio diena yra sekmadienis. Šiuo metu bendros poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis. Darbuotojui dirbant šeštadienį, darbdavys nebeprivalės už darbą mokėti padidintu tarifu. Reikalaujame palikti esamą DK nuostatą.
 
· Reikalaujame, kad pagal 138 str. 2 dalį darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje būtų suteikiamos papildomos kasmetinės atostogos, o papildomų kasmetinių atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustatytų Vyriausybė.
 
· Atmesti 147 str. 2 dalį, kuri numato, kad, darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti (šio kodekso 146 str. 2 d.), netesybų dydis – vidutinis darbo užmokestis už ne ilgesnį kaip trijų mėnesių laikotarpį. Palikti esamą nuostatą, leidžiančią priteisti sumą už visą neatsiskaitymo laikotarpį.
 
· Keisti naujojo DK 150 str. 6 dalį, pagal kurią iš daugiau nei minimumą gaunančio darbuotojo algos bus galima išskaičiuoti iki 70% atlyginimo. Iki šiol ši riba visiems siekė 20%, ypatingais atvejais – 50%.
 
· Panaikinti naujojo DK 153 straipsnį, nurodantį, kad darbuotojo materialinė atsakomybė gali siekti 6 mėnesių atlygį. Palikti esantį DK straipsnį, kuriame riba buvo 3 mėnesių algos dydžio.
 
· Pakeisti arba atmesti 165 str. 3 dalį, kurioje nėra numatyta, kad profesinės sąjungos atstovauja darbinį teisnumą ir veiksnumą turinčius asmenis. Leisti visiems asmenims, sulaukusiems 16 metų, stoti į profesines sąjungas. Naujajme DK siūloma formuluotė riboja šią žmogaus teisę ir grąžina iki 2013 m. galiojusią formuluotę.
 
· Pagal naujojo DK 168 str. 3 dalį, nuo atleidimo ginamas tik profesinės sąjungos pirmininkas. Tokia pati apsauga privalo būti nustatyta visiems renkamo organo nariams, kurie atstovauja darbuotojus ir prisiima papildomą riziką būti atleistiems.
 
· Grąžinti naujojo DK 188 str. 2-5 dalyse išbrauktą nuostatą, reglamentuojančią profesinių sąjungų jungtinės atstovybės sudarymą kolektyvinėms deryboms darbdavio ar darbovietės lygmenyje.
 
· Naujojo DK 255 straipsnyje grąžinti išbrauktą dalį „Darbdaviui draudžiami veiksmai paskelbus teisėtą streiką“. Šiame straipsnyje įvardintos garantijos streikuojantiems darbuotojams užtikrina streiko, kaip kolektyvinio ginčo sprendimo priemonės, efektyvumą.
 
· Atmesti antrojo naujojo DK skyriaus antrąjį skirsnį dėl darbo tarybų (169-176 straipsniai imtinai) ir visas darbo taryboms numatomas funkcijas perduoti profesinėms sąjungoms.
 
· Grąžinti galiojančio DK 209, 215, 217, 218 ir 221 straipsnius, numatančius darbo užmokesčio garantijas besimokantiesiems, perkeliamiesiems, donorams, teisėtai atsisakantiems dirbti bei besitikrinantiems sveikatą.
 
Reikalavimai patvirtinti Vinco Kudirkos aikštėje susirinkusios Generalinės Asamblėjos.
 
Nuorodą į Seime priimtą DK: https://goo.gl/x7MVXK
Nuorodą į komitetų posėdžių protokolus: https://goo.gl/8iElnj
 
 
Tuo tarpu veiksmas prie Vyriausybės toliau intensyviai vyksta. Vakarais sostinės centre skamba muzika, vyksta diskusijos, rengiamos įvairių filmų peržiūros. Dienos metu bendraujama su praeiviais, užsiimama įvairia kita veikla. 
Organizatoriai kviečia prisijungti visus, kurie tik gali. Pasak protestuotojų: „Piketo programą rengia patys žmonės”.
 
Būkime čia! Būkime pilietiški!