2016  m. vasario 1  d. Darbuotojų grupė surengė neeilinį posėdį Briuselyje, pavadintą Laisvas judėjimas ir Šengenas. Darbuotojų teisių gynimas. Darbuotojų grupės pirmininkė Gabriele Bischoff pradėjo posėdį apibūdindama būsimus iššūkius: kritika dėl kolektyvinių derybų ir judėjimo laisvės, toliau taikomos griežto taupymo priemonės, Britanijos pasitraukimo iš ES („Brexit“) grėsmė, ES vadovų nesugebėjimas įveikti pabėgėlių krizę ir kt.

Ji perspėjo, kad D. Camerono pasiūlymai kelia grėsmę darbuotojų teisėms, ir paragino profesines sąjungas ir pilietinę visuomenę imtis bendrų veiksmų esamoms teisėms išsaugoti ir judėjimo laisvei Šengeno erdvėje be sienų ginti bei EPS stiprinti.

Kiti grupės aptarti probleminiai klausimai įtraukti į Komisijos programą REFIT. Pranešėjas REFIT tema Denis Meynent paaiškino, kad pastangos supaprastinti ES teisės aktus neturėtų lemti reguliavimo panaikinimo, kuris galėtų turėti neigiamą poveikį darbuotojams.

JTO Darnaus vystymosi darbotvarkėje Nuo žemės ūkio iki maisto politikos iki 2030 m. nurodyti darnaus vystymosi tikslai taip pat buvo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Tvaraus vystymosi observatorijos (TVO) pirmininko pavaduotoja Isabel Caño Aguilar pabrėžė Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) ir Darbuotojų grupės glaudaus bendradarbiavimo būtinybę siekiant užtikrinti profesinių sąjungų prioritetų šioje srityje įgyvendinimo pažangą. Tolesnėse diskusijose su Europos profesinių sąjungų konfederacijos generaliniu sekretoriumi Luca Visentini dėl Darbuotojų grupės ir profesinių sąjungų judėjimo bendrų prioritetų buvo primygtinai teigiama, kad Šengenas yra didžiausias prioritetas, nes Šengeno acquis šiuo metu iškilo pavojus dėl pabėgėlių krizės ir derybų su Jungtine Karalyste. Dar vienas prioritetas, jo teigimu, yra kova su socialinių teisių panaikinimu ir mėginimai sunaikinti Europos socialinį modelį atsižvelgiant į „Brexit“ derybas. Jis taip pat pabrėžė, kad darbuotojų judėjimas turi stengtis užkirsti kelią bet kokiems mėginimams panaikinti jau įtvirtintas teises, pavyzdžiui, teisę streikuoti, į kurią šiuo metu yra „nusitaikyta“ kelete šalių. 

 

EESRK info.