Siekdama kuo plačiau skleisti teisines žinias ir darbuotojams, ir darbdaviams, Valstybinė darbo inspekcija parengė ciklą trumpų konsultacijų aktualiausiais darbo teisės klausimais.

Darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos.

Kelionės į komandiruotės vietą bei iš jos laikas yra prilyginamas faktiškai dirbtam laikui, už kurį darbuotojui mokamas jam nustatytas darbo užmokestis. Kelionės laikas, nesvarbu, kiek jis trunka, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje visas turi būti pažymėtas kaip darbo laikas ir atitinkamai apmokėtas.

Siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas darbdavio arba jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu). Jei siunčiama į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai, komandiruotę galima taip pat įforminti ir vadovo rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas leisti išvykti iš nuolatinės darbo vietos yra suderintas.

Pateikiama keturioliktoji konsultacija „Kai vykstama į komandiruotę…“.