2014 m. rugpjūčio 12 d.
ImageLietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 5 skirsnyje reglamentuojami pažeidimai darbo teisinių santykių srityje, už kuriuos Valstybinės darbo inspekcijos (toliau –„VDI“) pareigūnai darbdaviams turi teisę skirti administracines nuobaudas (pinigines baudas).

 
Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas

Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 500 iki 5000 litų.

–  Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas užtraukia baudą pareigūnams nuo 300 iki 3000 litų. 

Kliudymas VDI  pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas

Neįleidimas VDI pareigūnų tikrinti pagal jų kompetenciją įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat VDI pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 100 iki 1300 litų ir pareigūnams bei kitiems asmenims – nuo 30 iki 900 litų.

Tokias pat veikas pakartotinai padariusiems ir baustiems administracine nuobauda už šiuos pažeidimus, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 1000 iki 3000 litų, o pareigūnams  – nuo 900 iki 2000 litų.

Nelegalus darbas

Nelegalus darbas užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo 3000 iki 10 000 litų.

Tokias pat veikas šiems asmenims padarius pakartotinai ir baustiems administracine nuobauda už šiuos pažeidimus, užtraukia baudą nuo 10 000 iki 20 000 litų.

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

 –  Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 500 iki 5000 litų.

Tokias pat veikas šiems asmenims padarius pakartotinai ir baustiems administracine nuobauda už šiuos pažeidimus, užtraukia baudą nuo 5000 iki 10 000 litų.

–  Tyčinis darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas arba darbo užmokesčio bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į buhalterinės apskaitos dokumentus, išmokėjimas užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 10 000 iki 20 000 litų.

Tokias pat veikas šiems asmenims padarius pakartotinai ir baustiems administracine nuobauda už šiuos pažeidimus, užtraukia baudą nuo 20 000 iki 50 000 litų. 

Darbo laiko apskaitos pažeidimas

Darbuotojų darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, arba žinomai neteisingų duomenų apie asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį įmonėse, įstaigose, organizacijose, darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) įrašymas į šį žiniaraštį užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 500 iki 5000 litų.

Tokias pat veikas šiems asmenims padarius pakartotinai ir baustiems administracine nuobauda už šiuos pažeidimus, užtraukia baudą nuo 5000 iki 10 000 litų.  

Moterų ir vyrų lygių teisių bei lygių galimybių pažeidimas

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimas – užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 100 iki 2000 litų.

Tokias pat veikas šiems asmenims padarius pakartotinai ir baustiems administracine nuobauda už šiuos pažeidimus, užtraukia baudą nuo 2000 iki 4000 litų.

Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims iki 1000 litų.

Tokias pat veikas šiems asmenims padarius pakartotinai ir baustiems administracine nuobauda už šiuos pažeidimus, užtraukia baudą iki 2000 litų.

Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo pažeidimo, darbuotojams vykstantiems į komandiruotę užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 500 iki 1000 litų.

Tokias pat veikas šiems asmenims padarius pakartotinai ir baustiems administracine nuobauda už šiuos pažeidimus, užtraukia baudą nuo 1000 iki 2000 litų. 

Informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas garantijas, numatytas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme, nepateikimas nustatyta tvarka VDI teritoriniam skyriui užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 400 iki 800 litų.

Tokias pat veikas šiems asmenims padarius pakartotinai ir baustiems administracine nuobauda už šiuos pažeidimus, užtraukia baudą nuo 800 iki 1600 litų.

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo – užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo 500 iki 1000 litų.

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo – užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo 2000 iki 5000 litų.
         
Apie kitus pažeidimus darbo teisinių santykių srityje ir administracinę atsakomybę už juos, skaityti Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekse. (Ieškoti: Lietuvos Respublikos Seimo internetinėje svetainėje www.lrs.lt).

Informaciją parengė Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos teisininkas Loranas Čiočys