deal.jpg
2014 m. kovo 31 d.

deal.jpg

2014 m. kovo 31 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija ptie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarė Susitarimą dėl bendradarbiavimo plėtojant sicialinį dialogą darbo santykių, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

 
Abi šalys susitaria visokeriopai remti vienas kito pastangas kompetencijos ribose ir vadovaujantis galiojančiais norminiais teisės aktais, spręsti dirbančių darbuotojų darbinių garantijų užtikrinimo problemas.

Šio susitarimo tikslas – LPSK ir VDI, kaip socialiniams partneriams, veikiant kartu bei ugdant darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidinmų prevencijoskultūrą, siekti gerinti darbuotojų darbo sąlygas, mažinti darbo saugos bei darbo teisės pažeidimų skaičių, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičių. Į profesinės rizikos prevencijos visumos vertinimą bendradarbiavimo aspektu įeina ir klausimai dėl darbo santykių aplinkos, darbo organizavimo būdų (būdo), darbo laiko struktūros elementų, taip pat atsižvelgtina į įvykusius darbo formų pokyčius, lyčių psichologinius bei fiziologinius skirtumus, įvertinant ne tik esamas, bet ir atsirandančias, tobulėjant technologijoms, naujas profesines rizikas.