ismokos.jpg
2013 m. liepos 2 d.

ismokos.jpg

Seimas skubos tvarka priėmė tris Vyriausybės pasiūlytus įstatymų pakeitimų projektus dėl nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios mokesčių sistemos pertvarkos. Įstatymų pakeitimai dar turės sulaukti prezidentės Dalios Grybauskaitės pritarimo.

Valdančiosios koalicijos parengtuose Gyventojų pajamų mokesčio, Pelno mokesčio ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymų pakeitimo projektuose nuo kitų metų sausio 1 d. planuojama:
 • 15 proc. tarifu apmokestinti palūkanas už indėlius ir skolos vertybinius popierius, viršijančias 10 000 Lt;
 • 15 proc. tarifu apmokestinti didesnes nei 10 000 Lt pajamas (skirtumą tarp perleidimo ar realizavimo ir pirkimo kainos), gautas pardavus vertybinius popierius;
 • taikyti 15 proc. tarifą visam paskirstytajam pelnui, įskaitant dividendus (dabar taikomas 20 proc. GPM tarifas);
 • 15 proc. GPM tarifu apmokestinti visas įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų narių, kurie yra nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, gaunamas išmokas (ne tik tantjemas) iš Lietuvos įmonių, nepriklausomai nuo to, kada ir kaip jos mokamos;
 • apmokestinti pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio visas užsienio įmonėms mokamas išmokas už stebėtojų tarybos narių veiklą;

Tokiu būdu būtų užtikrintas vienodas apmokestinimas nepriklausomai nuo to, ar užsienio vienetui už stebėtojų tarybos narių veiklą atlyginama iš pelno mokamomis metinėmis išmokomis (tantjemomis), ar kitais būdais bei būtų taikomos vienodos apmokestinimo taisyklės, nepriklausomai nuo išmokų išmokėjimo periodiškumo.

 • pratęsti ir leisti taikyti neribotą laiką 5 proc. PVM lengvatą vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms;
 • ratęsti 2014 metams 9 proc. PVM tarifo taikymą šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), už į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti bei šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;
 • 100 Lt pakelti neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) nuo 470 iki 570 Lt (per mėnesį) arba nuo 5 640 iki 6 840 Lt (per metus) asmeniui, taikant formulę, apskaičiuojant mėnesines apmokestinamąsias gyventojo pajamas: 570 – 0,26 x (atlyginimas – 1 000) arba formulę, apskaičiuojant metines apmokestinamąsias gyventojo pajamas: 6 840 – 0,26 x (atlyginimas – 12 000);
Kitąmet 100 Lt padidinus NPD, pvz., minimalią 1 000 Lt mėnesio algą gaunančio gyventojo NPD faktiškai padidėtų 140 Lt. Tai reikštų 21 Lt papildomų pajamų per mėnesį.
 
Šiuo metu galiojančiame Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (GPMĮ) pagrindinis NPD negali būti didesnis nei 5 640 Lt (470 Lt per mėnesį), jeigu gyventojo metinės pajamos neviršija 9 600 Lt (800 Lt per mėnesį) ir gali būti taikomas tik su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Jeigu gyventojo metinės pajamos viršija 9 600 Lt, metinis pagrindinis NPD atitinkamai mažinamas, apskaičiuojant jį pagal GPMĮ nustatytą formulę, pagal kurią NPD mažinamas taip, kad kiekvieniems papildomiems 50 Lt tenka 15 Lt mažesnis NPD. Jei metinės gyventojo pajamos viršija 37 800 Lt (arba 3 150 Lt per mėnesį) metinis NPD nebetaikomas.
 • padidinti už pirmą vaiką (įvaikį) taikomą papildomą neapmokestinamą pajamų dydį (PNPD) nuo 100 iki 200 Lt;

Tokiu atveju, šeimos arba vaiką auginančio vieno asmens grynosios pajamos padidėtų 15 Lt.

Dabar už pirmą vaiką (įvaikį) taikomas 100 Lt PNPD. Už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) PNPD nesikeistų ir liktų 200 Lt.
 • 5 metams (iki 2018 m.) pratęsti investicinius projektus vykdančioms ir į esminį technologinį atsinaujinimą investuojančioms įmonėms nustatytos pelno mokesčio lengvatos taikymo terminą;

Pagal šiuo metu galiojančias Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, vienetai, vykdantys investicinius projektus ir investuojantys į technologinį atsinaujinimą, gali iki 50 proc. sumažinti apmokestinamąjį pelną 2009–2013 m. patirtomis išlaidomis.

 • išplėsti investicinio projekto lengvatos ilgalaikio turto sąrašą, įtraukiant krovininių automobilių, priekabų ir puspriekabių turto grupę bei nustatyti apribojimą, kad apmokestinamąjį pelną dėl tokio turto įsigijimo būtų galima sumažinti tik iki 1 milijono litų patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį suma. Šio ilgalaikio turto grupės turtas turi būti ne senesnis kaip 5 metai (anksčiau įstatyme tai numatyta nebuvo).

Pagal dabar galiojančias nuostatas, vienetai, vykdantys investicinį projektą, apmokestinamąjį pelną gali sumažinti faktiškai patirtomis išlaidomis turtui, nurodytam Pelno mokesčio įstatymo 461 str. 1 dalies 1 punkte, į kurį krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės nepatenka.