2012 m. spalio 5 d.
DK nustato papildomas garantijas ir lengvatas nėščioms moterims. Pagal DK 132 str. 1 d. nuostatas, darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK 136 str. 1 ir 2 d. nustatytus atvejus, taip pat trumpalaikę darbo sutartį, pasibaigus jos terminui.

Paminėtina, kad ši garantija taikoma ir tuo atveju, jei darbuotojai nustatytas išbandymo terminas. Pabrėžtina, kad garantija taikoma tik pateikus darbdaviui pažymą apie nėštumą. Vadovaujantis DK 278 str., reglamentuojančiu motinystės saugą, nėščias moteris negalima įpareigoti dirbti esant tokioms darbo sąlygoms ir veiksniams, kurie gali turėti neigiamą poveikį moters ar kūdikio sveikatai. Nėščioms moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašą tvirtina Vyriausybė. Darbdavys, vadovaudamasis kenksmingų darbo sąlygų sąrašu bei darbo aplinkos įvertinimo rezultatais, privalo nustatyti galimo poveikio pobūdį ir trukmę nėščios moters saugai ir sveikatai. Nustatęs galimą poveikį, darbdavys privalo imtis laikinų priemonių tokiai rizikai pašalinti. Jeigu pavojingų veiksnių neįmanoma pašalinti, darbdavys įgyvendina darbo sąlygų gerinimo priemones, kad nėščia moteris nebepatirtų tokių veiksnių poveikio. Tuo atveju, jei pašalinti neigiamo veiksnių poveikio nėra galimybės ir nėra kito darbo, kurį darbuotoja galėtų dirbti nepakenkdama savo ir būsimo kūdikio sveikatai, nėščiai moteriai jos sutikimu suteikiamos atostogos iki nėštumo ir gimdymo atostogų ir jų metu mokamas jai priklausantis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

Taigi, jei nėščia darbuotoja negali dirbti darbo sutartyje sulygto darbo dėl sveikatos būklės, nes tai gali būti pavojinga jai ar/ir būsimam kūdikiui, pateikus tai patvirtinančią pažymą iš medicinos įstaigos, darbdavys privalo šiai darbuotojai suteikti kitą darbą, kurį ji galėtų dirbti pagal savo sveikatą ir kvalifikaciją, o jei tokio darbo nėra – suteikti apmokamas atostogas iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios.

Paminėtina, kad draudžiama nėščias moteris skirti dirbti viršvalandžius, švenčių ir poilsio dienomis, naktį bei siųsti į komandiruotes be jų sutikimo. Atkreiptinas dėmesys, kad, kai nėščiai moteriai reikia pasitikrinti sveikatą, ji privalo būti atleidžiama nuo darbo ir už tą laiką mokamas vidutinis darbo užmokestis, jeigu pasitikrinti sveikatą reikia darbo metu.

VDI naujienlaiškis