2012 m. spalio 5 d.
Kas yra darbo ginčų komisija?
Darbo ginčų komisija – privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, nuo 2013 m. sausio 1 dienos spręsianti individualius darbo ginčus. Iki šių metų pabaigos darbuotojai, kurių teisės pažeidžiamos, turi kreiptis į teismą (jei darbo ginčas neišsprendžiamas darbovietės darbo ginčų komisijoje). Lietuvoje veiks 14 darbo ginčų komisijų: trys Vilniaus, po dvi – Kauno ir Klaipėdos bei po vieną – kitose apskrityse.


Kas yra individualus darbo ginčas?

Individualiu darbo ginču laikomas darbuotojo ir darbdavio nesutarimas dėl neišmokėto darbo užmokesčio, neatlygintos materialinės žalos, paskirtos drausminės nuobaudos, nesuteiktų atostogų ir pan. Pabrėžtina, jog darbuotojo atleidimo iš darbo ar grąžinimo į pareigas teisėtumo klausimai ir toliau bus sprendžiami teismuose.

Kas galės kreiptis į darbo ginčų komisijas?
Į darbo ginčų komisijas galės kreiptis tiek darbuotojai, tiek darbdaviai, jei jų teisės yra pažeidžiamos.

Kur kreiptis iškilus individualiam darbo ginčui?
Jei darbo ginčo nepavyks išspręsti darbovietėje, bus galima kreiptis į artimiausią darbo ginčų komisiją, t.y. į artimiausią VDI teritorinį skyrių, prie kurio tokia komisija bus įsteigta. Tai bus ypač patogu įmonių filialų darbuotojams, bendrovių atstovams regionuose bei kitiems darbuotojams, kurių darbdavys yra kitame mieste. Tarkime, jei įmonė registruota Vilniuje, o individualus darbo ginčas kilo Naujosios Akmenės padalinyje, jo darbuotojai galės kreiptis į Šiaulių darbo ginčų komisiją. Prireikus, pareiškimą kitam VDI teritoriniam skyriui persiųs darbo ginčų komisijos sekretorius.

Kokius dokumentus reikės pateikti prašant išnagrinėti individualų darbo ginčą?

Svarbiausia – pateikti išsamiai situaciją apibūdinantį prašymą inagrinėti darbo ginčą, kuriame nurodyti darbo ginčo esmę t.y. priežastis dėl kurios kilo nesutarimas, visas aplinkybes, galinčias nulemti darbo ginčo nagrinėjimo eigą ir sprendimą, taip pat kontaktaktus asmenų, prireikus galėsiančių patvirtinti prašyme išdėstytus faktus. Neabejotinai būtų naudinga pateikti ir turimus dokumentus, kurie susiję su darbo ginčo dalyku. Kita vertus, tokius dokumentus išreikalauti iš ginčo šalių galės pati darbo ginčų nagrinėjimo komisija.

Kaip bus nagrinėjami darbo ginčai ir priimami sprendimai?
Darbuotojo ar darbdavio pareiškimą gavusi komisija su juo susipažins, esant reikalui, apklaus įmonės darbuotojus, susirinks kitą reikiamą informaciją. Paskirtą dieną į komisijos posėdį bus kviečiamos abi darbo ginčo šalys – darbdavys ir darbuotojas. Posėdžio tikslas – jas sutaikinti. Jei tai nepavyks, komisija balsuos dėl sprendimo priėmimo. Visų komisijos narių balsai – lygiateisiai, t.y. nė vienas jų neturės lemiamo balso. Paminėtina, jog komisija sprendimą galės priimti ir vienai iš pusių nedalyvaujant posėdyje.

Per kiek laiko darbo ginčų komisija išspręs individualų darbo ginčą?
Komisija privalės darbo ginčą išspręsti per vieną mėnesį nuo pareiškimo priėmimo. Tačiau bus siekiama, kad sprendimai būtų priimami per maksimaliai trumpą laiką. 

Ar už darbo ginčų sprendimą reikės mokėti?
Ne, ši valstybės teikiama administracinė paslauga bus nemokama.

Kaip bus atstovaujami darbuotojų ir darbdavių interesai?
Siekiant, kad darbo ginčai būtų sprendžiami efektyviai ir skaidriai, darbo ginčų komisijose dirbs tiek darbdavių, tiek darbuotojų (profesinių sąjungų) atstovai. Jie bus parenkami rotacijos būdu iš Trišalės tarybos sekretoriato sudaryto ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtinto sąrašo. Nagrinėjant darbo ginčą nei profesinės sąjungos, nei darbdaviai negalės atstovauti savo įmonei.

Ką reikės daryti, jei darbo ginčo komisijos sprendimas netenkins?
Darbo ginčų komisijų sprendimai bus privalomi šalims ir vykdytini pagal civilinio proceso taisykles. Tačiau, jei darbuotojas ar darbdavys nesutiks su darbo ginčų komisijos sprendimu, jie galės kreiptis į teismą, kur darbo ginčas bus nagrinėjamas ši naujo.
Ar teismas, nagrinėdamas individualų ginčą, vadovausis darbo ginčų komisijos sprendimu?
Niekas negali daryti įtakos teismams priimamant sprendimus ir teisme byla bus nagrinėjama iš esmės. Tačiau priimdamas sprendimą, teisėjas galės remtis darbo ginčų komisijos surinkta medžiaga ginčo klausimu ir darbo ginčų komisijos sprendimu.

VDI informacija