2012 m. rugsėjo 12 d.
Vakar, rugsėjo 11 d. vyko LR Trišalės tarybos posėdis, kuriame pirmuoju darbotvarkės klausimus kalbėjęs  Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danukas Arlauskas pateikė informaciją apie 2009 m. spalio 28 d. pasirašyto Nacionalinio susitarimo (NS2009) įvykdymą ir dėl Nacionalinio susitarimo 2012-2016 metams projekto.


Nepaisant to, kad jis džiaugėsi, jog profesinių sąjungų atstovai „paaugo” ir konstruktyviai dalyvavo derybose, posėdyje pasigirdo ir kitokių nuomonių dėl Nacionalinio susitarimo. LMP pirmininkė Gražina Gruzdienė teigė, jog projektas „žalias“, todėl pasirašymo termino nustatinėti dar negalima, juolab kad darbuotojams jame yra naudingi tik trys punktai. O jeigu susitarime nėra nuostatos apie darbuotojų pajamų augimą, tai jis apskritai nieko vertas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo departamento direktorius Viktoras Majauskas pasigedo teisnio pagrindo tokiam dokumentui priimti, paabejojo, ar pasirašiusieji NS2012  politikai „šventai jį vykdys“ D. Arlauskas į tai tiesiog atsakė: susitarimas – moralinis dokumentas, todėl tie, kurie jį pasirašys, o paskui nenorės jo vykdyti, „praras moralinį veidą visuomenėje“.

Nuspręsta, kad susitarimo šalių atstovai rinksis rugsėjo 18 d., 10.00 val. „Solidarumo“ būstinėje. Beje, A. Jašinskienė informavo, kad visų trijų derybose dalyvaujančių profesinių sąjungų pirmieji vadovai šiame susitikime nedalyvaus, nes bus išvykę.

Kitas svarbus klausimas pristatytas Trišalės tarybos posėdyje – dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso XIX skyriaus įgyvendinimo perspektyvų. Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius V. Mačiulaitis pristatė keletą rengiamų poįstatyminių teisės aktų projektų dėl naujos individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos. Darbo ginčų nagrinėjimo pakeitimai įsigalios nuo 2013 m. sausio 1 d.  Vyriausybės atstovai pažadėjo kitą savaitę pateikti rengiamą darbo ginčų komisijos reglamentą, nuostatus ir apmokėjimo tvarką už darbą dirbtą darbo ginčų komisijos posėdyje.

Trišalės tarybos posėdyje buvo svarstyta ir dėl kitų Darbo kodekso straipsnių pakeitimo projektų. Siūlymas keisti Darbo kodekso 174 straipsnio 3 dalį bei 177 straipsnio 2 dalį nesulaukė Trišalės tarybos pritarimo. Darbo kodekso 177 straipsnio 2 dalies pakeitimas būtų nesąžiningas darbuotojo atžvilgiu, nes, nutraukiant darbo sutartį, kompensacija būtų išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip už dvejus metus. Manoma, kad tokios nuostatos įgyvendinimui reikalingas pereinamasis laikotarpis.

Aptartas ir seimo narės A. Baukutės inicijuotas Darbo kodekso 179(1) straipsnio 1 dalies pakeitimas. Juo siūloma suteikti vyrams vieno mėnesio tėvystės atostogas laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, pirmos dienos. Dabar galiojančioje įstatymo redakcijoje vyrams yra suteikiamos tėvystės atostogos laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki tol, kol vaikui sukaks vienas mėnuo. Taigi, siūloma lanksčiau žiūrėti į tėvystės atostogų suteikimą ir jas pasirinkti nebūtinai nuo pirmos vaiko gimimo dienos. Iš esmės Trišalė taryba būtų linkusi pritarti tokiam įstatymo pakeitimui, tačiau nuspręsta tikslinti pačią formuluotę, kad neliktų neaiškumų ir dviprasmybių.

Trišalė taryba nepritarė ir Darbo kodekso 208 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui. Siūloma išviešinti visų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojų darbo užmokesčius, kuriuose kontrolinį akcijų paketą valdo valstybė. Manoma, kad taip bus pažeista teisė į privatumą.

Kalbėta ir apie Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio bei biudžetiniame sektoriuje dirbančių darbuotojų bazinio atlygio didinimą. Siūlyta grąžinti į prieškrizinį laikotarpį buvusį 490 lt. valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį bei 128 lt. biudžetiniame sektoriuje dirbančių darbuotojų bazinį atlygį. Profesinės sąjungos pritaria šiam siūlymui, tačiau darbdavių bei vyriausybės atstovų nuomone – tam reikia papildomų biudžeto lėšų.

Taip pat aptarti ir kai kurie klausimai neįtraukti į Trišalės tarybos posėdžio darbotvarkę: dėl nepriklausomų profesinių sąjungų atstovų Trišalėje taryboje, dėl supaprastinto ūkyje dirbančių asmenų laikino įdarbinimo išrašant jiems kvitus. Šie klausimai sukėlė daug diskusijų, tad nuspręsta juos išanalizuoti ir pateikti projektus, kaip tai būtų galima įgyvendinti, kituose Trišalės tarybos posėdžiuose.

parengta pagal R. Motiejūnaitės-Pekkinen straipsnį „Darbdaviia maloniai nustebę: „Profsąjungos paaugo”
www.lprofsajungos.lt ir pagal www.ldf.lt informaciją