2012 m. gegužės 16 d.
And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė su­tik­tų pri­dė­ti 50 li­tų prie mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos mai­nais į dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mą. Li­be­ra­li­za­vi­mas reiš­kia: 13 dar­bo va­lan­dų per dieną, 20 dar­bo die­nų ato­sto­gų truk­mė, ma­žė­ja išei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos, 65 me­tų dar­buo­to­jai ga­li bū­ti at­lei­džia­mi dėl am­žiaus. Prof­są­jun­gų at­sto­vai ba­imi­na­si dar­buo­to­jų iš­nau­do­ji­mo. Daugiau skaitykite www.balsas.lt publikuotame Rūtos Jankuvienės straipsnyje „Sugrįžta vergystė?„.