2011 m. gruodžio 1 d.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija parengė informaciją apie LR Darbo kodekso pataisas 2012 metams. Siūlome susipažinti:


Darbo kodekso pataisos 2011 metais

I. Liepos 1 d. įsigaliojo DK 78 str. 2 d. pakeitimas:
2. Streikai draudžiami stichinės nelaimės zonose, taip pat regionuose, kuriuose nustatyta tvarka paskelbta mobilizacija, karo, nepaprastoji padėtis, kol bus likviduojami stichinės nelaimės padariniai, paskelbta demobilizacija ar atšaukta karo, nepaprastoji padėtis

II. Nuo gruodžio 1 d. įsigalioja Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas, ir su juo susiję DK pakeitimai. DK laikinosios darbo sutartys yra vadinamos trumpalaikėmis (sudaromis iki 2 mėnesių). Laikinosios darbo sutartys sudaromos su laikinaisiais darbuotojais, siunčiamais atlikti darbą pas laikinojo darbo naudotoją (pagal Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymą).
Darbo kodekso lyginamąjį projektą rasite čia:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=397060
Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymą rasite čia:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=399696

III. 2011-05-03 įsigaliojo DK 101, 146, 214 straipsnių pakeitimai.
DK pataisos pagrindinis tikslas – Lietuvos Respublikos darbo kodekse įtvirtinti nuostatą, kad konkursinių pareigų sąrašą ir konkursų viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tokiu būdu siekiama užtikrinti šių įstaigų vadovų skaidrią skyrimo tvarką, tinkamo kandidato pasirinkimą, tuo siekiant užtikrinti kokybiškesnį įstaigų valdymą. Nes iki šio pakeitimo konkursų tvarką Vyriausybė nustatydavo tik valstybės ar savivaldybių įmonėse.

Taip pat teisės aktu siekiama aiškiau reglamentuoti ne viso darbo laiko sąlygomis dirbančių darbuotojų garantijų ir teisių užtikrinimą palyginus su darbuotojais, kurie dirba tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, siekiant užtikrinti vienodą garantijų taikymą. Taip aiškiau reglamentuotas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbančių darbuotojų garantijų ir teisių užtikrinimas ir kartu įgyvendintas Europos komisijos reikalavimas.

Pakeitimas aiškiau reglamentavo papildomas lengvatas pamaininį darbą dirbantiems darbuotojams, kurie augina vaikus. Darbuotojai, kurie dirba pamainomis ir augina vaikus, gali pasinaudoti laisva nuo darbo pamaina per ilgesnį nei mėnuo laikotarpį. Pvz., tie, kurie dirba 12 val. per parą, laisva pamaina gali pasinaudoti kas 1,5 mėn., o kurie dirba 24 val. – kas 3 mėn.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395586

IV. 2011-04-28 įsigaliojo DK 2 str. pakeitimas Pakeitimu nustatyta, kad, be LR Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte išvardytų principų ir aplinkybių, taip pat būtų draudžiama atsisakyti priimti į darbą dėl asmens ketinimo planuoti šeimą. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374761

Parengė LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė 2011-11-30