2011 m. rugpjūčio 18 d.
Reaguodama į įmonėje vykstančius procesus, susijusius reorganizavimu, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į Lietuvos Respublikos advokatūros Kauno advokatų kontorą, norėdama išsiaiškinti, ar darbdavių veiksmai, bendrovės darbuotojų atžvilgiu, teisėti.

Lietuvos Respublikos advokatūros Kauno advokatų kontora atsakė į profesinę sąjungą dominančius klausimus:

 

1.Ar gavus informaciją dėl įmonės reorganizavimo, darbuotojų profesinė sąjunga gali teikti siūlymus dėl konsultacijų ir pakeitimus mažinant darbuotojų skaičių?

 

 

Sutinkamai su DK 22str.1d. 2p., darbuotojų atstovai turi teisę teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įmonėje, o pagal DK 22str.1d. 6p. saugoti darbuotojų teises ir interesus darbdaviui priimant sprendimus dėl grupės darbuotojų atleidimo, įmonės, įstaigos ar organizacijos reorganizavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbuotojų teisinei padėčiai.

Tokiu būdu profesinė sąjunga gali siūlyti atitinkamus pakeitimus mažinant darbuotojų skaičių.

 

2.Ar nesutikus su darbuotojų etatų mažinimu, darbdavys nežiūrint į profesinės sąjungos siūlymus, galės įteikti atleidimo lapelius darbuotojams?

 

Sutinkamai su DK 47str.1d., darbuotojų atstovai turi teisę į informavimą ir teisę į konsultavimą.

Informavimas – informacijos (duomenų) perdavimas darbuotojų atstovams, siekiant supažindinti su reikalo esme.

Konsultavimas – pasikeitimas nuomonėmis ir dialogo tarp darbuotojų atstovų ir darbdavio užmezgimas bei plėtojimas.

Sutinkamai su DK 47str.3d., prieš priimdamas sprendimą dėl grupės darbuotojų atleidimo iš darbo, darbdavys privalo informuoti darbuotojų atstovus ir su jais konsultuotis. Informavimas turi apimti planuojamų atleidimų priežastis, bendrą ir atleidžiamų darbuotojų skaičių pagal jų kategorijas, laikotarpį, per kurį bus nutraukiamos darbo sutartys, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, darbo sutarčių nutraukimo sąlygas ir kitą svarbią informaciją. Konsultacijomis turi būti siekiama išvengti grupės darbuotojų atleidimų ar sumažinti jų skaičių arba sušvelninti šių atleidimų padarinius.

Sutinkamai su DK 47str.4d., prieš priimdamas sprendimą dėl įmonės reorganizavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai, darbdavys privalo informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl tokio sprendimo priežasčių bei teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimų padarinių išvengti arba juos sušvelninti.

Taigi, įstatymas numato, kad darbdavys privalomai turi atsižvelgti į profesinės sąjungos reikalavimus, todėl darbuotojų atstovams nesutikus su darbdavio sprendimais dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo, profesinei sąjungai tektų ginti darbuotojų interesus įstatymų numatyta tvarka.

 

3.Ar profesinė sąjunga konsultacijas gali atidėti prašant kito posėdžio?

 

Įstatymas ar kolektyvinė sutartis nenumato konkrečios tvarkos, kokia turi vykti konsultacijos, todėl tai yra darbdavio ir profesinės sąjungos susitarimo reikalas.

Tačiau šiuo atveju, pagal analogiją turėtų būti taikoma DK 48str.3d., numatanti, kad kolektyvinės derybos turi būti vedamos sąžiningai ir nevilkinamos.

Nurodyta, kad UAB „Kauno autobusai“ valdybos sprendimas dėl įmonės darbuotojų atleidimo jau priimtas, nesikonsultuojant su profesine sąjunga.

Pateikiamas nuomonė suformuota nesusipažinus su nurodytu UAB „Kauno autobusai“ valdybos sprendimu.  

Sutinkamai su DK 47str.3d., prieš priimdamas sprendimą dėl grupės darbuotojų atleidimo iš darbo, darbdavys privalo informuoti darbuotojų atstovus ir su jais konsultuotis.

Informavimas turi apimti planuojamų atleidimų priežastis, bendrą ir atleidžiamų darbuotojų skaičių pagal jų kategorijas, laikotarpį, per kurį bus nutraukiamos darbo sutartys, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, darbo sutarčių nutraukimo sąlygas ir kitą svarbią informaciją. Konsultacijomis turi būti siekiama išvengti grupės darbuotojų atleidimų ar sumažinti jų skaičių arba sušvelninti šių atleidimų padarinius.

Sutinkamai su DK 47str.4d., prieš priimdamas sprendimą dėl įmonės reorganizavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai, darbdavys privalo informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl tokio sprendimo priežasčių bei teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimų padarinių išvengti arba juos sušvelninti.

DK 130 (1)str. numato, kad 4d., numato, kad darbo sutartis negali būti nutraukiama pažeidus pareigą pranešti teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą ar pareigą konsultuotis su darbuotojų atstovais.

Taigi, jei priimamas sprendimas dėl darbuotojų atleidimo, nesikonsultavus su profesine sąjunga, tai yra DK pažeidimas, ko pasakoje darbuotojai galėtų kreiptis į teismą dėl neteisėto darbo sutarties nutraukimo, grąžinimo į darbą ir atitinkamų sumų priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo.

UAB „Kauno autobusai“ kolektyvinėje sutartyje – numatytas šį atvejį reglamentuojantis straipsnis Nr.24, kuris nurodo „kai darbuotojus numatoma atleisti iš darbo dėl ekonominių ar technologinių priežasčių, taip pat dėl bendrovės struktūrinių pertvarkymų, darbdavys, prieš įteikdamas įspėjimus apie darbo sutarties nutraukimą, turi surengti konsultacijas su darbuotojų atstovais, kad būtų išvengta numatomų pertvarkymų neigiamų pasekmių arba jos būtų sušvelnintos. Konsultacijų išvados įforminamos protokolu. Jį pasirašo darbdavys ir darbuotojų kolektyvui atstovaujančio organo atstovai.“

Tačiau tos pašios sutarties 12str. nurodo, kad Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo taisykles reglamentuoja Darbo kodeksas, įmonės kolektyvinė sutartis ir kiti teisės aktai.

Tuo atveju, kai tarp darbo teisės aktų nuostatų yra prieštaravimų, taikoma tokia nuostata, kuri yra naudinga darbuotojui. Įvertinat šią situaciją – darbuotojui naudingos nuostatos numatytos DK, todėl taikytinos DK normos.

 

 

 

UAB „Kauno autobusai“

darbuotojų profesinės

sąjungos informacija

www.dpskaunas.puslapiai.lt