2011 m. rugpjūčio 9 d.
Valstybinė darbo inspekcija praneša, kad 2011-07-13 priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 845 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr.1118 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 89-4271). Šiame pakeitime atsisakyta papildomų įpareigojimų darbdaviams bei tokių įpareigojimų keliamos administracinės naštos.


Šiame teisės akte atsisakyta Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų 6 punkto nuostatos, kad Valstybinė darbo inspekcija, įmonių dvišalės komisijos, tirdamos nelaimingus atsitikimus darbe, pasiūlo priemones panašių nelaimingų atsitikimų darbe priežastims šalinti.

Pripažintas netekusiu galios 46.18 punktas, teigiantis, kad, tiriant nelaimingą atsitikimą darbe, būtina numatyti priemones ir terminus nelaimingo atsitikimo darbe priežastims pašalinti.

Atsisakyta 80 punkto nuostatos, kuria buvo numatyta, kad įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo privalo nustatytais terminais įvykdyti N-1 formos akte nurodytas priemones darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimams pašalinti bei organizuoti nelaimingo atsitikimo darbe ekonominių pasekmių įmonėje įvertinimą ir apie tai informuoti darbuotojų atstovus, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narius, darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai, darbuotojus. Vietoj šios nuostatos 80 punkte nustatyta, kad ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo organizuoja prevencinių priemonių nelaimingo atsitikimo darbe (taip pat galinčių įvykti tokių ir panašių nelaimingų atsitikimų darbe) priežastims pašalinti parengimą ir įgyvendinimą.

 Atsisakyta 81 punkto, kuriame buvo numatyta, kad įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pasibaigus sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos akte nurodytų priemonių įvykdymo laikui, apie šių priemonių įvykdymą privalo per 3 darbo dienas raštu pranešti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Pakeistas 1 priedo 19 punktas. Vietoje prevencijos priemonių lentelės nurodomas nelaimingo atsitikimo tyrimo metu Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus surašytas reikalavimas pašalinti pažeidimus arba stabdyti darbus.

VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyrius tel. (8 5) 213 9759, faks. (8 5) 213 9765.