Įsigaliojus naujai tvarkai, darbuotojui pageidaujant, darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą įstaigoje (įmonėje). Ši prievolė darbdaviui yra numatyta Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 141 str. 4 dalyje. Išduota pažyma yra įstaigos (įmonės) vadovo patvirtintas dokumentas, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009.08.19. nutarimu Nr.845 “Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų” 1 priede, nustatytą formą, (Žin.,2009,Nr.100-4186), kurią buvęs darbuotojas pateikia teritorinei darbo biržai. Ši pažyma apsprendžia bedarbiui skirtos nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo pradžią.

Jeigu darbuotojas iš darbo atleidžiamas pagal Darbo kodekso 125 str. (šalių susitarimu), darbdavys turi nurodyti už kiek mėnesių jam išmokėta išeitinė kompensacija.
Nutraukus darbo sutartį darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, pagal Darbo kodekso 129 str. ir 136 str. 1 dalies 6 punktą turi būti įrašoma už kiek mėnesių buvo išmokėta jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.
Taip pat į pažymą darbdavys turi įrašyti apie išeitinės išmokos išmokėjimą ir kitais pagrindais su darbuotojais nutraukus darbo sutartį. Tokie atvejai reglamentuojami Darbo kodekso 140 str. 2 dalimi, kuri nustato, kad nutraukus darbo sutartį kitais pagrindais (išskyrus Darbo kodekso 125 ir 126 str. straipsniuose bei 127 str. 1 dalyje nustatytus atvejus) ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokoma jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip.
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (Žin., 2001, Nr.31-1010) 19 str. 2 dalis nustato, kad įmonės bankroto atveju nutraukus darbo sutartį, atleistam darbuotojui išmokoma jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.
Valstybės tarnautoją atleidus iš pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 45-1708) 41 str. jam priklausomai nuo ištarnautų metų išmokama vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija. 

Paruošė LMP konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais