NAUJA REDAKCIJA PRIIMTA:

 

VI-jame Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos

 

suvažiavime 2014 m. birželio 6 d.

LIETUVOS MAISTININKŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

ĮSTATAI


I. BENDRIEJI NUOSTATAI


1. Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LMP) yra savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija, atstovaujanti ir ginanti savo narių darbo, ekonomines, socialines teises ir interesus.

2. LMP tęsia Lietuvoje gyvavusios maisto pramonės darbininkų profesinės sąjungos (1919 – 1940 m.) pažangios veiklos tradicijas.

3. LMP savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu bei kitais teisės aktais, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, ratifikuotomis Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis, Tarptautinės Laisvųjų profesinių sąjungų konfederacijos konstitucija, Tarptautinės maisto pramonės ir giminingų šakų profesinių sąjungų asociacijos (toliau IUF) įstatais, šiais įstatais.

4. LMP yra Lietuvos profesinių sąjungų judėjimo sudėtinė dalis.

5. LMP buveinės adresas yra J. Jasinskio g. 9, Vilnius, Lietuva.

6. Sprendimą dėl LMP buveinės priima Taryba .

7. LMP veiklos laikotarpis – neribotas.

8. LMP veikia įmonėse, įstaigose, organizacijose, kuriose yra LMP narių ir/arba veikia įmonių profesinės sąjungos – juridiniai asmenys. 

9. LMP informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) Įstatus turi būti paskelbta viešai, skelbiama dienraštyje/leidinyje „Lietuvos žinios“. 


II. LMP TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, VEIKLOS FORMOS BEI PRINCIPAI


10. LMP pagrindiniai tikslai: 

10.1. suburti Lietuvos maisto pramonės, viešojo maitinimo, prekybos, aptarnavimo ir kitų pagal IUF struktūrągalimų įmonių sektorių darbuotojus, kad jie galėtų kartu gerinti savo socialines, ekonomines, darbo ir profesines teises ir laisves;

10.2. ginti narių teisę į užimtumą, socialines garantijas, rūpintis profesinės kvalifikacijos ugdymu; 

10.3. formuoti profesinę etiką, siekti darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų pajamų didėjimo; 

10.4. organizuoti narių švietimą.

11. Siekdama savo tikslų, LMP:

11.1. teikia pasiūlymus įstatymų leidėjams;

11.2. atlieka sociologinius ir kitokius tyrimus, reikalingus narių poreikiams ir interesams nustatyti; 

11.3. atstovauja narių interesus derybose su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, darbdaviais, jų organizacijomis profesinės sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais; 

11.4. turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją apie darbuotojų socialinę – ekonominę padėtį;

11.5. bendradarbiauja su darbo tarybomis; 

11.6. atstovauja bei įstatymų nustatyta tvarka gina narių teises ir teisėtus interesus valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, santykiuose su darbdaviu, jo įgaliotu atstovu. Gali turėti inspekcijas, teisinės pagalbos tarnybas bei kitas institucijas; 

11.7. kontroliuoja atleidimų iš darbo teisėtumą; esant galimybei suteikia materialinę ir/ar kitokią pagalbą persikvalifikavimo ir įsidarbinimo kitur atvejais;

11.8. Įgaliotinių Tarybos nustatyta tvarka skiria nariams materialines pašalpas; 

11.9. organizuoja informacijos, darbo, mokymo ir kitokius biurus, klubus, rengia paskaitų ciklus, kursus, konferencijas ir panašiai; 

11.10. sudaro kolektyvines, tarifines, darbo ir kitokias sutartis su darbdaviu, darbdavių organizacijomis, Vyriausybe, kontroliuoja jų vykdymą; 

11.11. atstovauja narius, sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus; 

11.12. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos politinėmis partijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais, kurie remia ir palaiko teisėtus LMP reikalavimus, bendradarbiauja su užsienio šalių profesinėmis sąjungomis, turi teisę būti profesinių sąjungų tarptautinių organizacijų nare ir dalyvauti jų veikloje; 

11.13. organizuoja leidybinę veiklą, leidžia įvairias mokymo, metodines priemones; 

11.14. įstatymų nustatyta tvarka kelia savo narius kandidatais į atstovavimo organus, palaiko juos rinkiminėse kampanijose; 

11.15. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja derybas, piketus, mitingus, streikus ir kitas akcijas narių teisėms ir interesams ginti. Palaiko kitų profesinių sąjungų organizuojamas akcijas, atitinkančias LMP interesus; 

11.16. savarankiškai tvarko savo turtą;

11.17. yra labdaros ir paramos teikėja bei gavėja; 

11.18. turi teisę vykdyti ūkinę – gamybinę veiklą, steigti labdaros ir kitokius fondus. 

12. LMP narių interesus atstovauja ir gina tiesiogiai, taip pat per įmonėse esančius LMP padalinių valdymo ir atstovaujamuosius organus. 


III. LMP NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS


13. LMP narių skaičius neribojamas.

14. LMP nariais gali būti:

14.1. Fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje maisto pramonės, viešojo maitinimo, prekybos, aptarnavimo ir kitų pagal IUF organizacinę struktūrą galimų ekonominės veiklos sektorių darbuotojai; (paaiškinimas – formuluotė iš Profesinių sąjungų įstatymo)

14.2. Fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbę pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais maisto pramonės, viešojo maitinimo, prekybos, aptarnavimo ir kitų pagal IUF organizacinę struktūrą galimų ekonominės veiklos sektorių darbuotojai, taip pat studentai bei profesinių mokyklų moksleiviai; (paaiškinimas – formuluotė iš Profesinių sąjungų įstatymo)

14.3. LMP padaliniai – įmonėse veikiančios profesinės sąjungos, kurios nėra juridiniai asmenys, veikia pagal LMP įstatus ir turi išrinktus valdymo organus;

14.4. LMP padaliniai – įmonėse veikiančios profesinės sąjungos, kurios yra juridiniai asmenys, veikia pagal savo įstatus, turi išrinktus valdymo organus ir yra priėmę sprendimą dėl buveinės; 

14.5. LMP nariai turi visas įstatuose nustatytas teises ir pareigas, išskyrus narius, nurodytus 14.2 punkte – jie neturi teisės balsuoti, priimant sprendimus dėl streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo bei dėl kitų klausimų, kurie gali turėti įtakos darbuotojų ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbančių asmenų teisėms ir pareigoms;

14.6. darbdaviai arba jų įgalioti atstovai negali būti LMP nariais. 

15. Fiziniai asmenys į LMP stoja, pateikdami prašymą ir įsipareigodami laikytis LMP įstatų. Juridiniai asmenys į LMP stoja, pateikdami prašymą, savo susirinkimo protokolo išrašą, narių sąrašą bei įsipareigojimą laikytis LMP įstatų. Kai kuriais atvejais tam tikrų fizinių arba juridinių asmenų narystė LMP gali būti svarstoma  LMP tarybos (toliau Tarybos) posėdyje. 

16. LMP narys turi teisę:

16.1. rinkti ir būti renkamas į visų lygių LMP atstovaujamuosius ir valdymo organus;

16.2. siekdamas apginti savo teises ir teisėtus interesus, kreiptis į LMP ir gauti nemokamą teisinę pagalbą darbo teises klausimais. Kilus teisiniam ginčui dėl darbo sutarties ar socialinių teisių, LMP sumoka visas nario išlaidas advokatui (jei jis yra reikalingas), jei narys turi vienerių metų narystės LMP stažą;

16.3. raštu teikti LMP pasiūlymus, klausimus, reikalavimus ir raštu gauti atsakymą ne vėliau kaip per mėnesį nuo kreipimosi datos; teikti pasiūlymus visais LMP veiklos klausimais, kol nebus priimtas nutarimas šiais klausimais;

16.4. tam tikrais atvejais (nukentėjus nuo stichinių nelaimių, esant blogai materialinei padėčiai dėl sveikatos problemų ar pan.) pagal Tarybos patvirtintus nuostatus gauti materialinę paramą;

16.5. Visiems nariams, išrinktiems į LPM ar struktūrinio padalinio atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą – įmonių darbuotojams yra taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kolektyvinėse sutartyse numatytos garantijos;  

16.6. gauti informaciją apie LMP veiklą, turto ir lėšų naudojimą; 

16.7. asmeniškai dalyvauti, kai LMP svarsto nario veiklą ar elgesį; 

16.8. laisvai išstoti iš LMP. Prašymas dėl išstojimo pateikiamas Tarybai ar įmonės profesinės sąjungos komitetui  (jei narystė grindžiama Įstatų 14.1-14.3 punktais) ar įmonės profesinės sąjungos komitetui (jei narystė grindžiama Įstatų 14.4 punktu) prieš vieną mėnesį iki išstojimo. Privalu sumokėti kreipimosi mėnesio nario mokestį; 

  16.9. LMP narys, bet kokiu pagrindu nutraukiantis darbo sutartį, įsipareigoja pranešti apie tai LMP. Neįsidarbinęs ar įsidarbinęs kitur, jis gali likti LMP nariu, jei tai atitinka šių Įstatų 14 punkto reikalavimus.  

17. LMP narys privalo:

17.1. laikytis šių įstatų, dirbti ir elgtis taip, kad nepakenktų LMP interesams ir įvaizdžiui;

17.2. dalyvauti LMP veikloje, siekti LMP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo; 

17.3. mokėti nario mokestį; 

17.4. vykdyti pareigas, tenkančias LMP nariams pagal kolektyvines sutartis, ir kitokius LMP priimtus nutarimus;

17.5. laikytis profesinės etikos, branginti profesinę garbę ir orumą; 

17.6. populiarinti LMP ideologines nuostatas, siekti, kad didėtų LMP narių skaičius;

17.7. LMP, atsižvelgdama į nario materialinę padėtį, tam tikrą laikotarpį gali jį atleisti nuo nario mokesčio mokėjimo;

17.8. nario mokestis yra mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio pabaigos; 

17.9. nario mokestis gali būti mokamas banko pavedimu, grynaisiais pinigais arba per darbovietes buhalteriją. Narys prašyme dėl priėmimo į LMP nurodo nario mokesčio mokėjimo būdą. 

17.10. LMP mėnesio nario mokestis – 1 % bendro darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių pajamų;

17.11. asmenims, išstojusiems iš LMP arba pašalintiems iš jos, sumokėtas nario mokestis negrąžinamas.

18. Narystė LMP pasibaigia:

18.1. savanoriškai (prašymu raštu) išstojus iš LMP;

18.2. tapus kitos profesinės sąjungos nariu;

18.3.pašalinus iš LMP. 

19. LMP narys už šiuose įstatuose nustatytų pareigų nevykdymą ar kitokius veiksmus, kuriais grubiai pažeidžiami LMP ir jos narių interesai, gali būti pašalintas iš LMP.

20. Juridinių asmenų pašalinimo iš LMP klausimą sprendžia  Taryba, o fizinių asmenų –  padalinių – įmonėse veikiančių profesinių sąjungų komitetai, o jei tokių nėra – LMP Taryba.

21. Narys, tris mėnesius nemokėjęs nario mokesčio ir nesikreipęs dėl jo mokėjimo atidėjimo, netenka LMP nario teisių, numatytų Įstatų 16 punkte, bei balsavimo teisės, jei jis yra išrinktas į atstovaujamuosius organus.

22. Pašalintasis iš LMP turi teisę per 2 mėnesius apskųsti sprendimą dėl pašalinimo Tarybai. 

23. Tais atvejais, kai šalinamas iš LMP narys yra išrinktas į aukštesnius LMP atstovaujamuosius ar valdymo organus, apie jo pašalinimą iš LMP per 15 dienų pranešama tam organui.

24. Pašalintasis iš LMP gali būti vėl priimtas į LMP ne anksčiau, kaip po 6 mėn. Pašalintajam iš LMP asmeniui stažas profesinėje sąjungoje nutrūksta.


IV.  LMP VALDYMO ORGANAI


25. Aukščiausiasis LMP valdymo organas yra LMP suvažiavimas, šaukiamas ne rečiau, kaip kas penkerius metus. 

26. Laikotarpiu tarp suvažiavimų, kasmet, paprastai gegužės – birželio mėnesiais, šaukiamos ataskaitinės LMP konferencijos.

27. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar susiklosčius nenumatytai situacijai, ataskaitinėje LMP konferencijoje gali būti papildyti ar pakeisti LMP įstatai, kurie galioja iki sekančio LMP suvažiavimo; 

28. LMP Tarybos nariams ar jų pavaduotojams bei Kontrolės komisijos nariams nutraukus darbo sutartį įmonėje ir/ar išstojus iš LMP, ataskaitinėje LMP konferencijoje jų vietoje gali būti išrinkti nauji Tarybos bei Kontrolės komisijos nariai, kurių įgaliojimai galioja iki sekančio LMP suvažiavimo. 

29. Ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių reikalavimu šaukiamas neeilinis LMP suvažiavimas.

30. Apie eilinio LMP suvažiavimo (konferencijos) sušaukimo datą, darbotvarkę, delegatų rinkimo tvarką Taryba nariams praneša raštu prieš 2 mėnesius, dėl neeilinio LMP suvažiavimo – prieš vieną mėnesį.

31. LMP suvažiavimo, konferencijos delegatai renkami Tarybos nustatyta tvarka, o įmonėse veikiančiose profesinėse sąjungose – pačių organizacijų nutarimais. LMP narių atstovavimo normą nustato Taryba. 

32. LMP suvažiavimas (konferencija) laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 delegatų.

33. LMP suvažiavimo nutarimai galioja, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė suvažiavime dalyvaujančių delegatų, išskyrus dėl šių įstatų 80 p. nurodyto nutarimo. 

34. LMP suvažiavimas:

34.1. nustato pagrindinius LMP uždavinius ir veiklos kryptis; 

34.2. priima, keičia ar papildo LMP įstatus, tvirtina Kontrolės komisijos nuostatus; 

34.3. svarsto ir tvirtina LMP tarybos bei Kontrolės komisijos veiklos ataskaitas; 

34.4. nustato kolegialaus valdymo organo – Tarybos formavimo principus ir tvirtina Tarybos narius ir jų pavaduotojus; 

34.5. nustato nario mokesčio paskirstymą;

34.6. tvirtina Tarybos sudarytas sutartis; 

34.7. renka LMP pirmininką, kuris tuo pačiu tampa Tarybos nariu ir LMP suvažiavimo ar konferencijos delegatu; 

34.8. sprendžia kitus klausimus, priskirtus LMP atstovų suvažiavimo kompetencijai. 

35. LMP suvažiavimo nutarimai yra privalomi visiems LMP nariams. 

36. Tarp LMP suvažiavimų profesinės sąjungos veiklą koordinuoja LMP Taryba. Tarybos posėdis paprastai šaukiamas kas tris mėnesius.

37. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių ar jų pavaduotojų.

38. Apie naujo Tarybos nario išrinkimą pranešama ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki Tarybos posėdžio, kuriame patvirtinami įgaliojimai. Nesilaikius antroje dalyje nurodyto termino, naujasis narys neturi teisės balsuoti artimiausiame posėdyje. 

39. LMP Tarybos posėdžio nutarimai galioja, jeigu už juos balsavo daugiau negu 2/3 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių ar jų pavaduotojų. Tarybos nariai, raštu išreiškę savo nuomonę (raštas gali būti atsiųstas elektroniniu paštu ar faksu) dėl posėdyje svarstomų klausimų, laikomi dalyvaujančiais posėdyje. 

40. LMP Tarybos pareigos: 

40.1 įgyvendina LMP suvažiavimo nutarimus; 

40.2. teikia informaciją regionuose esantiems LMP padaliniams; 

40.3. tvirtina LMP pirmininko paruoštus dokumentus, teikiamus valstybės, savivaldybių institucijoms bei įstaigoms darbo, darbo užmokesčio, saugos darbe, kainodaros, mokesčių, socialinės politikos, sveikatos apsaugos ir kitais ekonominiais ir socialiniais klausimais; 

40.4. tvirtina LMP pirmininko pateiktus susitarimus su darbdavių organizacijomis, valstybės institucijomis;

40.5. sprendžia LMP vienijimosi, ryšių užmezgimo su Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių profesinėmis organizacijomis; 

40.6. nustato LMP darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių, pareigybes ir darbo užmokestį; 

40.7. priima sprendimą skelbti streiką šakoje 2/3 balsų dauguma; 

40.8. tvirtina sprendimą skelbti streiką įmonėje 2/3 balsų dauguma; jei tokį sprendimą, veikdamas pagal teisės aktus, priėmė įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komitetas; 

40.9. įgyvendina kitas LMP suteiktas teises, išskyrus tas, kurios priklauso išimtinai LMP suvažiavimo ar konferencijos kompetencijai. 

41. LMP Tarybos nutarimai LMP nariams yra privalomi. 

42. LMP Tarybos nariai ir jų pavaduotojai iš karto tampa LMP suvažiavimo ar konferencijos delegatais. Jie teikia pasiūlymus LMP suvažiavimui, konferencijai, Tarybos posėdžiams.

43. LMP veiklą tarp LMP Tarybos posėdžių koordinuoja LMP pirmininkas, kuris:

43.1. atstovauja LMP santykiuose su valstybės, ūkio institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais; 

43.2. šaukia LMP Tarybos posėdžius, jiems pirmininkauja; 

43.3. turi teisę LMP vardu sudaryti sutartis bei tvarkyti LMP sąskaitas bankuose; 

43.4. LMP vardu sudaro susitarimus su darbdavių organizacijomis, valstybės institucijomis ir pateikia juos tvirtinti Tarybai;

43.5. teikia siūlymus Tarybai dėl naujų profesinių sąjungų priėmimo;

43.6. siūlo Tarybai tvirtinti LMP darbuotojų kandidatūras, priima ir atleidžia juos iš darbo; 

43.7. atstovauja LMP Lietuvos Respublikos, tarptautinėse, regioninėse ir kitose organizacijose; 

43.8. vykdo kitas LMP suteiktas teises, išskyrus tas, kurios priklauso išimtinai LMP suvažiavimo bei Tarybos kompetencijai. 

44. Laikotarpiu tarp LMP suvažiavimų pirmininkas gali būti atleistas iš pareigų, Tarybai nutarus 2/3 visų narių balsų dauguma.

45. Nesant LMP pirmininko (atleidus iš pareigų, dėl ligos, atostogų metu ir pan.), šias pareigas perima Tarybos paskirtas asmuo.


V. ĮMONĖJE VEIKIANTI PROFESINĖ SĄJUNGA


46. Įmonėje veikianti profesinė sąjunga yra LMP narys – padalinys, veikiantis pagal šiuos įstatus. Įmonėje veikianti profesinė sąjunga gali būti juridinis asmuo – tokiu atveju jos įstatai turi neprieštarauti šiems įstatams. 

47. Įmonėje veikiančią profesinę sąjungą, kaip LMP padalinį, kuris nėra juridinis asmuo, gali steigti ne mažiau kaip trys asmenys. Tokios profesinės sąjungos įkūrimas įforminamas jos narių susirinkimo protokolu, kurį pasirašo visi profesinės sąjungos nariai. Jai gali būti taikomos Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios juridinių asmenų filialus, jei jos registruojamos juridinių asmenų registre (kaip filialai). 

48. Profesinės sąjungos, įsisteigusios ir įstojusios į LMP šių įstatų nustatyta tvarka, yra įmonėse veikiančios profesinės sąjungos.

49. Įmonėse veikiančios profesinės sąjungos savarankiškai gali jungtis į susivienijimus, asociacijas ir kitas organizacijas. 

50. Aukščiausias įmonėje veikiančios profesinės sąjungos valdymo organas yra profesinės sąjungos narių susirinkimas (konferencija), kuris vyksta kasmet. Ne rečiau kaip kas penkeri metai turi vykti rinkiminis susirinkimas.

51. Susirinkimas (konferencija):

51.1. tvirtina įmonėje veikiančios profesinės sąjungos, jei ji yra juridinis asmuo, įstatus ,  priima nutarimus bei kitus dokumentus; 

51.2. nustato įmonėje veikiančios profesinės sąjungos valdymo organų kiekybinę sudėtį (ne mažiau kaip trys nariai; išrinktu laikomas kandidatas, kuris surinko daugiausiai balsų) bei kadencijos laiką;

51.3. renka įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komitetą. Išrinktu laikomas kandidatas, kuris surinko daugiausiai balsų; 

51.4. renka revizijos ar kontrolės komisiją, jei yra juridiniai asmenys.

51.5. išklauso įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komiteto bei revizijos (kontrolės) komisijos (jei tokia yra) ataskaitas, jas tvirtina; 

51.6. svarsto ir tvirtina įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komiteto sąmatą , savarankiškai sprendžia dėl samdomų darbuotojų priėmimo ar atleidimo. 

52. Įmonėje veikiančios profesinės sąjungos susirinkimas (konferencija) laikomas teisėtu, susirinkus bet kokiam suinteresuotų narių skaičiui, jei apie susirinkimo (konferencijos) surengimo datą, vietą, laiką ir darbotvarkę buvo paskelbta viešai ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Balsuoti galima ir raštu pagal profesinės sąjungos komiteto patvirtintą tvarką;

53. Įmonėje veikiančios profesinės sąjungos susirinkimo (konferencijos), nutarimai galioja, jei už juos balsavo daugiau kaip pusė susirinkime (konferencijoje),  dalyvaujančių narių arba delegatų.

54. Įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komitetas yra padalinio atstovaujamasis ir kolegialus valdymo organas.

55. Įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komiteto posėdžiai laikomi teisėtais, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Nariai, raštu išreiškę savo nuomonę dėl posėdyje svarstomų klausimų (raštas gali būti pateiktas elektroniniu paštu ar faksu), laikomi dalyvaujančiais posėdyje. 

56. Įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komiteto nutarimai galioja, jei už juos balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių narių.

57. Įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komitetas turi šias teises: 

57.1. sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti jų vykdymą; 

57.2. teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo; 

57.3. organizuoti ir valdyti streikus bei kitas teisėtas priemones, kurių imtis darbuotojai turi teisę; 

57.4. teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms; 

57.5. vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę; 

57.6. saugoti darbuotojų teises, sudarant ir vykdant įmonės pirkimo – pardavimo, verslo ar jo dalies perleidimo sandorius, koncentruojant rinkos struktūras ir reorganizuojant įmones; 

57.7. gauti informaciją iš darbdavių apie jų socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį; 

57.8. skųsti kompetentingai institucijai darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės aktams, sutartims ar pažeidžiantiems atstovaujamo asmens teises; 

57.9. atlikti kitus veiksmus, kuriais atstovaujami darbuotojų interesai, esant darbo santykiams ir kurie atitinka įstatymus, neprieštarauja sąžiningiems santykiams tarp šalių. 

58. Įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komiteto pirmininką renka susirinkimas (konferencija) arba profesinės sąjungos komiteto nariai. Profesinės sąjungos komiteto nariams nutarus, įmonėje veikiančios profesinės sąjungos pirmininko pareigas gali vykdyti ir samdomas asmuo. 

59. Įmonėje veikianti profesinė sąjunga – juridinis asmuo, vykdydamas veiklą pagal patvirtintą sąmatą, savarankiškai atsako už valstybės nustatytų mokesčių mokėjimą. Įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komitetas (konferencija) gali nustatyti ir papildomą nario mokestį.

60. Priešlaikiniai kiekvieno įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komiteto ar kito organo rinkimai gali būti surengti, pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui profesinės sąjungos narių (esant motyvuotam raštiškam jų pareiškimui).

61. Jeigu įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komiteto ar kito organo narys nepateisino pasitikėjimo, jis gali būti pašalintas iš profesinės sąjungos komiteto ar to organo įmonėje veikiančios profesinės sąjungos susirinkimo ar profesinės sąjungos komiteto iniciatyva. Nutarimas dėl pašalinimo yra teisėtas, jei už jį slaptu balsavimu balsavo ne mažiau kaip 2/3 profesinės sąjungos komiteto ar profesinės sąjungos susirinkimo narių.

Nutarimas gali būti apskųstas Tarybai, kurios sprendimas yra galutinis. 

62. Atskiros įmonėje veikiančios profesinės sąjungos, siekdamos suvienyti pastangas bendriems tikslams pasiekti, gali suformuoti bendrus koordinacinius organus.

63. Įmonėje veikiančios profesinės sąjungos veikla gali būti nutraukta visuotinio narių susirinkimo nutarimu, dalyvaujant ¾ įmonėje veikiančios profesinės sąjungos narių. Nutarimas priimamas slaptu balsavimu, jei už jį balsavo 2/3 dalyvaujančiųjų susirinkime.

64. Įmonėje veikiančiai profesinei sąjungai nutraukus savo veiklą, likusios lėšos ir turtas tvarkomi visuotinio narių susirinkimo sudarytos likvidavimo komisijos nutarimu, prieš tai atsiskaičius su kreditoriais įstatymų nustatyta tvarka.

65. Įmonėje veikianti profesinė sąjunga, jų susivienijimas, asociacija ar kitas junginys, priėmęs sprendimą išstoti iš LMP, pateikia protokolo išrašą Tarybai. 

66. Jeigu įmonėje veikiančios profesinės sąjungos veikla prieštarauja šiems įstatams, LMP Taryba raštu įspėja apie tai įmonėje veikiančią profesinę sąjungą.

Įmonėje veikiančiai profesinei sąjungai ir toliau nenutraukus veiksmų, prieštaraujančių šiems įstatams arba nepašalinus dėl to atsiradusių pasekmių, Taryba gali pašalinti tokią įmonėje veikiančią profesinę sąjungą iš LMP. 

67. Skundus dėl įmonėje veikiančios profesinės sąjungos pašalinimo iš LMP sudėties nagrinėja Taryba. Skundas turi būti pateiktas per 3 mėnesius nuo pašalinimo dienos. 


VI. KONTROLĖS KOMISIJA


68. Kontrolės komisija renkama suvažiavime penkeriems metams. Komisija iš savo narių tarpo išsirenka pirmininką. Kontrolės komisijos nariais negali būti renkami tarybos nariai ir LMP darbuotojai.

69. Kontrolės komisija savo darbą planuoja savarankiškai ir atsiskaito LMP suvažiavime ir konferencijose. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais.

70. Kontrolės komisijos nariai turi teisę dalyvauti tarybos posėdžiuose.

71.Kontrolės komisija tikrina LMP materialinių ir finansinių lėšų gavimo ir panaudojimo teisingumą, apskaitos ir atskaitomybės patikimumą, atlieka finansinės veiklos analizę.

72. Kontrolės komisija savo darbe naudojasi kontroliuojamo organo visais  su jos veikla susijusiais dokumentais.

73. Kontrolės komisija patikrinimų rezultatus įformina aktais, kurie įteikiami tikrinamojo organo atstovams. Kontrolės komisijos pasiūlymai revizuojamam organui yra privalomi ir turi būti įvykdyti komisijos nustatytais terminais.


VII. LMP LĖŠOS IR TURTAS


74. LMP ir įmonėse veikiančios profesinės sąjungos – juridiniai asmenys turi atskirą turtą, savarankiškai atsako už savo įsipareigojimus. Juridiniai asmenys turi savo antspaudą ir sąskaitą banke.

75. LMP lėšas ir turtą sudaro: nario mokestis, bankų palūkanos  ir kitokios teisėtai gautos lėšos.

76. LMP nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės ir kitoks teisėtai įgytas turtas. 

77. LMP lėšų ir turto naudojimą kontroliuoja LMP suvažiavimo renkama Kontrolės komisija, kuri veikia pagal suvažiavimo patvirtintus Kontrolės komisijos nuostatus.

78. Įmonėse veikiančių profesinių sąjungų juridinių asmenų lėšų ir turto naudojimą kontroliuoja revizijos (kontrolės) komisijos. 


VIII. LMP LIKVIDAVIMO TVARKA


79. Nutraukti ar sustabdyti LMP veiklą administracine tvarka draudžiama.

80. LMP nutraukia savo veiklą, jeigu tokį sprendimą priima LMP suvažiavimas ¾ delegatų balsų dauguma. 

81. LMP nutraukus savo veiklą, likusios lėšos ir turtas tvarkomi LMP suvažiavimo (konferencijos) sudarytos likvidavimo komisijos nutarimu, prieš tai atsiskaičius su kreditoriais įstatymų nustatyta tvarka. 

82. LMP reorganizavimas – tai LMP, kaip juridinio asmens, pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizuotos LMP visų teisių ir prievolių perėmėjai yra reorganizuojant naujai įsteigtos ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą profesinės sąjungos. LMP gali būti reorganizuojama jungimo ir skaidymo būdu.

 

83. LMP reorganizavimo sąlygas rengia pirmininkas ar Tarybos patvirtintas komitetas. Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengti ir po reorganizavimo veiksiančių profesinių sąjungų įstatų projektai. Reorganizavimą tvirtina atitinkamai susirinkimas, konferencija, suvažiavimas.