Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė nuomonę dėl Deramo minimaliojo darbo užmokesčio visoje Europoje, kuria prisideda prie ES lygmeniu vykstančių diskusijų šia tema.

Šią tiriamąją nuomonę paprašė parengti Europos Parlamentas, po to, kai Komisija paskelbė svarstysianti galimybę pasiūlyti teisinę priemonę, kuria būtų užtikrinta, kad kiekvienas ES darbuotojas turėtų teisę į minimalų darbo užmokestį, kuris užtikrintų deramą gyvenimo lygį.

Nuomonėje EESRK teigė, kad teisingas minimalusis darbo užmokestis, suderinus jį su į asmenį orientuotomis, kompleksinėmis ir aktyvią įtrauktį skatinančiomis politinėmis priemonėmis, galėtų padėti sumažinti skurstančių dirbančiųjų skurdą.

Tačiau Komitetas pabrėžė, kad bet kokia ES iniciatyva turi būti parengta remiantis tikslia padėties valstybėse narėse analize ir visapusiškai gerbiant socialinių partnerių vaidmenį ir autonomiškumą, taip pat skirtingus darbo santykių modelius.

Kalbant apie tolesnį darbą šioje srityje, visos trys EESRK grupės, atstovaujančios ES darbdaviams, profesinėms sąjungoms ir pilietinės visuomenės organizacijoms, išreiškė skirtingas nuomones.

EESRK Darbdavių grupės pranešėjas Stefano Mallia pasakė: „Darbdavių grupė mano, kad ES kompetencijai nepriklauso darbo užmokesčio klausimai, juo labiau darbo užmokesčio dydžio klausimai, ir kad minimaliojo darbo užmokesčio nustatymas yra valstybių narių kompetencijos klausimas, sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečias atitinkamos nacionalinės sistemos ypatybes. Reikia vengti bet kokių neteisingų ES veiksmų, ypač šiuo konkrečiu laikotarpiu. Kai socialiniams partneriams reikalinga parama, turėtume galvoti, kaip patenkinti konkrečius poreikius skatindami keitimąsi gerąja patirtimi ir gebėjimų stiprinimą, o ne patekti į spąstus, į kuriuos įvilioja pagunda ieškoti universalaus sprendimo, kuris gali turėti rimtų neigiamų pasekmių.“

EESRK Darbuotojų grupei atstovaujantis pranešėjas Oliver Röpke pasakė: „Galimybės visos Europos dirbantiesiems gauti deramą minimalųjį darbo užmokestį užtikrinimas turi būti svarbiausia ES ekonomikos gaivinimo strategijos dalis. Darbuotojų grupės nuomone, visi darbuotojai turėtų būti apsaugoti jiems mokant teisingą minimalųjį darbo užmokestį, kuris užtikrintų deramą gyvenimo lygį, kad ir kur jie dirbtų. Kolektyvinės derybos tebėra veiksmingiausias būdas teisingam darbo užmokesčiui užtikrinti ir jos taip pat turi būti stiprinamos ir skatinamos visose valstybėse narėse. Todėl palankiai vertiname tai, kad Komisija pripažįsta, jog yra erdvės ES priemonei, kuria būtų skatinamas kolektyvinių derybų vaidmuo užtikrinant minimaliojo darbo užmokesčio tinkamumą ir aprėptį.“ 

 

EESRK inf.