Pastaruoju metu ypač akcentuojami kiekvieną dieną darbe sutinkami psichosocialiniai rizikos veiksniai, kaip neigiamai veikiantys darbuotojų sveikatą ir gerovę. Tokie veiksniai, jei pakankamai intensyvūs ar pastoviai veikiantys, veda prie augančio streso lygio ir gali sukelti rimtus psichinės ir fizinės sveikatos sutrikimus. Apie teisinių priemonių būtinumą šiai problemai spręsti rašoma ankstesniame straipsnyje. Šį kartą kviečiame prisiminti ir pastudijuoti, kokių papildomų metodų turi būti imamasi, siekiant apsisaugoti nuo su darbu susijusio streso  ir kaip sėkmingai jį valdyti, nepaisant įmonės dydžio ar pobūdžio.

Streso valdymas yra ne tik moralinė pareiga ir gera darbdavių investicija, bet ir teisinė prievolė, nustatyta Pagrindų direktyvoje 89/391/EEB ir remiama socialinių partnerių bendraisiais susitarimais dėl su darbu susijusio streso ir priekabiavimo bei smurto darbe.

Be to, Europos psichikos sveikatos ir gerovės pakte pripažįstama, kad kinta darbo vietoje keliami reikalavimai ir didėja joje daromas spaudimas, todėl darbdaviai raginami įgyvendinti papildomas savanoriškas priemones, kuriomis būtų siekiama didinti psichinę gerovę.

Nors darbdaviai ir yra teisiškai įpareigoti užtikrinti, kad darbo vietoje kylanti rizika būtų tinkamai įvertinta ir kontroliuojama, labai svarbu, kad į šį procesą būtų įtraukti ir darbuotojai. Darbuotojai ir jų atstovai geriausiai išmano problemas, galinčias kilti jų darbo vietoje. Jų dalyvavimas užtikrins, kad būtų įgyvendinamos tinkamos ir veiksmingos priemonės.

Tačiau darbuotojų dalyvavimas – tai ne tik grįžtamosios informacijos teikimas vadovams, o abipusis darbdavių ir darbuotojų dialogas, kuriame abi šalys turi:

  • kalbėtis viena su kita;
  • išklausyti viena kitos problemas;
  • dalytis nuomonėmis ir informacija ir
  • kartu priimti sprendimus.

Darbuotojų dalyvavimas ypač svarbus siekiant sėkmingai mažinti stresą ir psichosocialinę riziką darbe, nes konsultuodamiesi su darbuotojais vadovai gali kurti pasitikėjimu grindžiamą aplinką, kurioje darbuotojai nesivaržydami gali išsakyti jiems rūpimas problemas. Darbuotojų dalyvavimas rengiant prevencines priemones taip pat padeda stiprinti bendrą nusiteikimą ir užtikrinti, kad nustatytos priemonės būtų tinkamos ir veiksmingos.

EU-OSHA teikia daug informacijos ir praktinę pagalbą, siekdama padėti nustatyti psichosocialinę riziką ir su darbu susijusį stresą, neleisti jiems atsirasti ir padėti juos suvaldyti.

 

Šaltins: osha.europa.eu