Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas. Ši Konstitucijoje įtvirtinta darbuotojo teisė į teisingą atlygį už darbą, kartu apima ir teisę į atsiskaitymą laiku. Dėl šios priežasties, darbuotojo teisę į savalaikį atsiskaitymą gina įstatymai.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas numato, kad darbo santykiams nepasibaigus, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui, turinčiam darbo santykių, išmokami delspinigiai. Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju, darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.

Jei darbdavys vėluoja atlyginimą darbuotojams sumokėti du mėnesius ar ilgiau, darbuotojas turi teisę laikinai nedirbti — laikinai iki trijų mėnesių sustabdyti savo darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo dienas. Darbdavys sumoka darbuotojui ne mažesnę kaip vienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio kompensaciją už kiekvieną sustabdytą darbo sutarties vykdymo mėnesį, išskyrus atvejus, kai darbuotojas darbo sutarties vykdymą sustabdo nepagrįstai.

Kai darbdavys nevykdo savo įsipareigojimų dėl darbo užmokesčio mokėjimo, svarbu darbuotojams nedelsiant reaguoti — pirmiausia kreiptis į darbdavį, o situacijai nepasikeitus, į profesinę sąjungą ar darbo ginčus nagrinėjančias institucijas — Valstybinę darbo inspekcijos Darbo ginčų komisiją.