Gruodžio 11 dieną Europos komisija paskelbė Europos žaliąjį susitarimą #EUGreenDeal, kuriuo siekiama:

– užtikrinti neutralų poveikį klimatui iki 2050 m.
– mažinti taršą;
– padėti įmonėms kurti švarius produktus ir technologijas;
– užtikrinti tinkamą ir teisingą perėjimą prie neutralaus klimato.

EFFAT palankiai vertina plataus užmojo tikslus, nustatytus Europos Komisijos komunikate dėl Europos ekologinio susitarimo, tačiau apgailestauja, kad ES lyderiams nepavyko rasti vieningos nuomonės dėl nulinio išmetamų teršalų kiekio.

Atstovaudama 2,6 mln. darbuotojų, dirbančių Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo sektoriuose, EFFAT jaučiasi įsipareigojusi, kad Komisija pasiektų savo tikslus per socialiai teisingą perėjimo strategiją: teigiamai vertiname pasiūlymą sukurti „teisingo perėjimo fondą”, kuris padėtų užtikrinti, kad darbuotojams būtų suteikta vieta kelionėje iki nulio, nors mes esame susirūpinę, kad dėl galimų biudžeto apribojimų projekto apimtis gali būti apribota iki darbuotojų išlaidų.

EFFAT taip pat labai laukia išsamios informacijos apie paskelbtą „Ūkio iki šakutės“ (F2F) strategiją, kuria siekiama tvaresnės maisto sistemos.
Reikalingas radikalus poslinkis. Akivaizdu, kad jokių ambicingų aplinkosaugos tikslų negalima pasiekti neišnagrinėjus socialinio ir ekonominio disbalanso, kuris šiuo metu daro poveikį pažeidžiamiausiems ES maisto grandinės dalyviams, ypač žemės ūkio darbuotojams ir smulkiesiems ūkininkams.
EK komunikate yra keletas vilčių teikiančių siekių, kuriuos EFFAT tikisi padėti formuoti į išsamesnę maisto politikos strategiją, apimančią visus tvarumo tikslus, pradedant sąžiningos prekybos politika ir baigiant tvaria maisto gamyba, nepamirštant gerų ir saugių darbo vietų kūrimo ir apsaugos Europoje, teisingą darbo užmokestį ir vienodą pajamų paskirstymą maisto grandinėje. 

Kristianas Bragasonas, EFFAT generalinis sekretorius, komentuodamas komunikato paskelbimą, sakė:
„Labai džiugu matyti, kad Komisija pripažįsta klimato krizę, su kuria susiduriame. Mūsų parama Europos ekologiniam susitarimui ir „nuo ūkio iki šakutės“ strategijai labai priklausys nuo socialinių partnerių dalyvavimo visame procese ir nuo dėmesio, skiriamo darbuotojų teisių ir darbo standartų apsaugai. Todėl labai svarbu, kad Komisija laikytųsi holistinio požiūrio ir pateiktų aiškų veiksmų planą, apimantį aktyvų profesinių sąjungų dalyvavimą visais lygmenimis ir visuose sektoriuose. Taip pat svarbu, kad kiekviena šalis greitai įsipareigotų (bent jau) pasiekti „žaliojo susitarimo“ tikslus. “