Europos Komisija ėmėsi veiksmų, siekiant uždrausti nesąžiningos prekybos praktiką maisto tiekimo grandinėje ir taip užtikrinti sąžiningesnes sąlygas mažosioms ir vidutinėms maisto ir žemės ūkio įmonėms. Be to, į pasiūlymą įtrauktos veiksmingos vykdymo užtikrinimo nuostatos: kai nustatomi pažeidimai, nacionalinės valdžios institucijos gali taikyti sankcijas.

Mažesni veiklos vykdytojai, tarp jų ir ūkininkai dažnai kenčia nuo kitų grandinės partnerių taikomos nesąžiningos prekybos praktikos. Jie dažnai neturi nei pakankamos derybinės galios, nei alternatyvių būdų pateikti savo produktus vartotojams.

Europos Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl nesąžiningos prekybos praktikos (angl. UTPs) maisto tiekimo grandinėje sveikina ir EFFAT kartu su kitais socialiniais partneriais FoodDrinkEurope, COPA COGECA, AIM, CEJA, CLITRAVI, UEAPME, IFOAM EU ir FTAO.

Pasak darbuotojų atstovų, toks direktyvos pasiūlymas gali sukurti minimalų suderinimą ES lygiu, nekeliant pavojaus gerai veikiančioms jau esančioms sistemoms, kurios jau taikomos kai kuriose valstybėse narėse. Vis dėlto yra susirūpinę dėl riboto pasiūlymo taikymo srities, apimančios tik SMEs tiekėjus. Sėkmingas kovos su UTPs būdas turi būti taikomas visiems tiekimo grandinės dalyviams, nepriklausomai nuo jų dydžio, nes tai turėtų įtakos visiems komerciniams santykiams.

Be to, itin svarbu užtikrinti veiksmingą vykdančiųjų institucijų bendradarbiavimą, susijusį su tarpvalstybiniais UTPs, kurie priešingu atveju būtų neginčytini.

Dabar laikas imtis veiksmų siekiant apsaugoti mūsų maisto produktų tiekimo grandinės ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį tvarumą, stiprinant Europos konkurencingumą ir augimą bei siekiant sukurti stipresnę ir labiau įtraukią Europą.

Darbuotojų atstovai ragina teisės aktų leidėjus – Ministrų Tarybą ir Europos Parlamentą – bendrai dirbti su Komisijos pasiūlymu ir užtikrinti, kad jis būtų laiku priimtas.

Daugiau informacijos:

Pagrindiniai pasiūlymo dėl direktyvos dėl nesąžiningos prekybinės veiklos tarpusavio santykiuose maisto tiekimo grandinėje dokumentai: https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-unfair-trade-practices_en

 

EFFAT inf.