Įgyvendindama Europos socialinių teisių ramstį Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl naujos Direktyvos, kuria siekiama skaidresnių ir nuspėjamesnių darbo sąlygų visoje ES. Komisijos pasiūlymu papildomos ir modernizuojamos dabartinės prievolės informuoti kiekvieną darbuotoją apie jo darbo sąlygas. Be to, pasiūlymu nustatomi nauji būtiniausi standartai, kuriais siekiama užtikrinti, kad visiems darbuotojams, įskaitant dirbančius pagal netipines darbo sutartis, būtų užtikrintas didesnis darbo sąlygų nuspėjamumas ir aiškumas.

Už eurą ir socialinį dialogą, taip pat už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Konsultacijos su socialiniais partneriais patvirtino, kad darbo sąlygos ES turėtų būti skaidresnės ir nuspėjamesnės. Pasiūlymu patvirtinamas siekis, kad dabartinės ir būsimos darbo vietos teiktų didesnių garantijų, užtikrintų lankstumą ir vienodas konkurencijos sąlygas. Rengiant pasiūlymą visapusiškai atsižvelgta į nacionalinio socialinio dialogo praktiką – socialiniams partneriams suteikta galimybė kolektyvinėmis sutartimis įgyvendinti naujus būtiniausius darbo sąlygų reikalavimus.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen pridūrė: „Šiandienos pasiūlymu imamasi veiksmų darbo sąlygų skaidrumui ir nuspėjamumui padidinti. Darbo pasaulis sparčiai keičiasi, nestandartinių darbo vietų ir darbo sutarčių skaičius nuolat auga. Tai reiškia, kad vis daugiau žmonių negali naudotis bazinėmis teisėmis, pradedant teise į informaciją apie jų pačių darbo sąlygas. Didesnis skaidrumas ir nuspėjamumas bus naudingi tiek darbuotojams, tiek įmonėms.“

Komisijos skaičiavimais, į pasiūlymo taikymo sritį, palyginti su dabartiniais teisės aktais, pateks ir bus geriau apsaugoti 2–3 mln. papildomų darbuotojų, dirbančių pagal netipines darbo sutartis. Drauge pasiūlymu nustatomos priemonės, padėsiančios išvengti administracinės naštos darbdaviams. Pavyzdžiui, jiems bus suteikta galimybė informaciją teikti elektroniniu būdu. Be to, naujomis taisyklėmis bendrovėms bus nustatytos vienodos sąlygos, kad darbdaviai vidaus rinkoje galėtų konkuruoti sąžiningiau ir kad būtų mažiau teisinių spragų. Skaidresnės ir nuspėjamesnės darbo sąlygos – svarbus veiksnys, užtikrinantis labiau motyvuotą ir našesnę darbo jėgą.

Kalbant konkrečiau, Komisija siekia sumažinti nepakankamos darbuotojų apsaugos pavojų:

  • suderindama darbuotojo sąvoką su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Pagal dabartines taisykles sąvokų apibrėžtys įvairuoja, todėl kai kurių kategorijų darbuotojams Direktyva netaikoma. Taikant ESTT praktika grindžiamą darbuotojo sąvokos apibrėžtį, turėtų būti užtikrintas Direktyvos taikymas tų pačių plačių kategorijų darbuotojams;
  • į Direktyvos taikymo sritį įtraukdama tokių formų užimtumą, koks paprastai nebūdavo įtraukiamas. Tai, be kita ko, darbas namų ūkiuose, darbas ne visą darbo dieną, labai trumpalaikės darbo sutartys ir tokios naujos užimtumo formos kaip darbas pagal iškvietimą, darbas pagal paslaugų kvitus ar darbas interneto platformose;
  • užtikrindama, kad darbuotojams atnaujinta ir išsami informacija būtų pateikiama pirmą darbo dieną, o ne per du mėnesius nuo darbo pradžios, kaip yra dabar;
  • nustatydama naujas būtiniausias teises, pavyzdžiui, pagal kintamąjį grafiką dirbančių darbuotojų teisę į darbo nuspėjamumą, teisę prašyti būti pervestam į stabilesnę darbo vietą ir gauti rašytinį atsakymą ar teisę į privalomą mokymą darbdavio sąskaita;
  • stiprindama vykdymo užtikrinimo ir teisių gynimo mechanizmus kaip kraštutines ginčų sprendimo priemones, taikytinas, jei dialogu ginčo išspręsti nepavyko.

Siūlomą direktyvą turės priimti Europos Parlamentas ir Taryba, o įgyvendinti – valstybės narės, perkeldamos ją į savo teisės aktus ar suteikdamos galimybę tą padaryti socialiniams partneriams kolektyvinėmis sutartimis. Visapusiškai pripažįstant socialinio dialogo svarbą, socialiniams partneriams bus suteikta galimybė modifikuoti Direktyvoje siūlomas būtiniausias teises, jei bus užtikrinta pakankama apsauga.

Ši iniciatyva – vienas iš Komisijos veiksmų, kuriais siekiama įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, apie kurį paskelbta 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge vykusiame socialiniame aukščiausiojo lygio susitikime deramų darbo vietų ir ekonomikos augimo tema. Kalbant konkrečiau, siūloma direktyva daugiausia prisidedama prie Ramsčio penkto principo (Saugus ir lankstus užimtumas) ir septinto principo (Informavimas apie įdarbinimo sąlygas ir apsauga atleidimo atveju) įgyvendinimo.

Pagrindiniai faktai

Komisijos siūloma direktyva dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų atnaujinama ir pakeičiama 1991 m. Direktyva dėl informavimo raštu (Direktyvos 91/533/EEB), pagal kurią naujoje darbo vietoje dirbti pradedantiems darbuotojams suteikiama teisė būti informuotiems apie esminius darbo santykių aspektus. Ketvirtį amžiaus taikyta direktyva nebeatspindi pasikeitusių darbo rinkos realijų, visų pirma nėra atsižvelgiama į pastaraisiais metais atsiradusias naujas darbo formas. Didesnis darbo rinkos lankstumas ir auganti darbo formų įvairovė padėjo kurti darbo vietas ir pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką. Tačiau drauge išryškėjo kai kurie darbuotojų apsaugos trūkumai ir tam tikrais pažeidžiamų darbuotojų atvejais netgi buvo prisidėta prie mažų garantijų užimtumo naujų formų paplitimo.

Apie iniciatyvą, kaip ir apie Europos socialinių teisių ramstį, paskelbta 2017 m. balandžio mėn. Iniciatyva, įtraukta į 2018 m. Komisijos darbo programą, buvo parengta po dvietapių konsultacijų su socialiniais partneriais. Socialiniai partneriai nepradėjo derybų, kad pasiūlytų savo pačių susitarimą. Todėl Komisija, atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, nusprendė imtis veiksmų.

Šia iniciatyva taip pat atsiliepiama į 2017 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Europos socialinių teisių ramsčio, kurioje raginta priimti pagrindų direktyvą dėl deramų darbo sąlygų, taikomų visų formų užimtumui, ir į 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų darbo, kurioje raginta peržiūrėti 1991 m. Direktyvą, kad būtų atsižvelgta į naujas užimtumo formas.

Gruodžio 14–15 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba paragino ES teisėkūros institucijas kuo greičiau įgyvendinti socialinės srities ES lygmens iniciatyvas, įskaitant į Komisijos darbo programą įtrauktas iniciatyvas, kai antai šią Direktyvą.

Direktyvos pasiūlymas parengtas remiantis konkrečiomis viešomis konsultacijomis ir išsamiu dabartinių teisės aktų vertinimu. Jų rezultatai apibendrinami Poveikio vertinimo dokumente.

Tolesni veiksmai

Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, išnagrinės pateiktą pasiūlymą.

 

EK  inf.