S p a l i o   m ė n . p r i i m t o j e nuomonėje Socialinio aspekto ir Europos socialinių teisių ramsčio poveikis Europos Sąjungos ateičiai EESRK teigė, kad atsižvelgiant į  iššūkius, kurie gali kliudyti ES judėti į  priekį, šiuo metu vykstančios diskusijos apie Europos socialinį aspektą ir Europos socialinių teisių ramstį (ESTR) galėtų padėti pasiekti naują bendrą sutarimą dėl strategijų, kurios reikalingos norint užtikrinti ekonomikos augimą ir ES piliečių gerovę.

E E S R K  r a g i n o  E S  T a r y b ą lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikime Geteborge patvirtinti tarpinstitucinę deklaraciją dėl Europos socialinių teisių ramsčio ir nusiųsti politinį signalą dėl jos įgyvendinimo.

Po to, kai Komisija paprašė pateikti nuomonę dėl savo diskusijoms skirto dokumento, šį dokumentą parengė Gabriele Bischoff (Darbuotojų gr., DE) ir Jukka Ahtela (Darbdavių gr., FI), tačiau EESRK nusprendė jį susieti su siūloma deklaracija dėl ESTR. EESRK teigė, kad reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant apibrėžti didėjančios darbo užmokesčio k o n v e r g e n c i j o s , m i n i m a l i ų  p a j a m ų , užtikrinančių žmonėms galimybę gyventi oriai, ir didesnės socialinės sanglaudos bei investicijų bendrus principus ir strategijas. EESRK taip pat išreiškė susirūpinimą dėl to, kad nepakankamai užtikrinamas esamų socialinių teisių įgyvendinimas ir valstybėse narėse nevienodais lygmenimis laikomasi ES teisės. 

 

EESRK inf.