Ant­ra­die­nį Sei­mas pra­dė­jo svars­ty­ti nau­jos re­dak­ci­jos Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tą, ku­ris jau ap­svars­ty­tas Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te.

 

Nuo­mo­nės ski­ria­si

 

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė in­for­ma­vo, kad ko­mi­te­tas su­ren­gė 26 ko­mi­te­to po­sė­džius, ap­svars­tė per 800 pa­siū­ly­mų, iš jų 152 – iš Tei­sės de­par­ta­men­to.

Bend­ru su­ta­ri­mu nau­jos re­dak­ci­jos Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tui pri­ta­rė Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos bei Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tai.

Kal­bė­da­mas dis­ku­si­jo­je Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ra­gi­no „už­tik­rin­ti tik­rą­jį dar­bo san­ty­kių lanks­tu­mą, o ne dir­ban­čių be­tei­siš­ku­mą“.

Kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma pro­gno­za­vo, kad frak­ci­jos bal­sa­vi­mas ne­bus vie­nin­gas, nes jai pri­klau­san­tys Sei­mo na­riai tu­ri įvai­rių nuo­mo­nių.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos var­du pa­si­sa­kęs Zbig­ne­vas Je­dins­kis tvir­ti­no, kad „Lie­tu­vo­je de­mok­ra­ti­ja yra fik­ci­ja, Lie­tu­vo­je yra pi­ni­go dik­ta­tū­ra“, jie pa­si­sa­ko prieš nau­ją Dar­bo ko­dek­są.

„La­bai keis­ta gir­dė­ti, kad vi­są lai­ką mū­sų vers­lo eli­tui vis­kas blo­gai“, – ste­bė­jo­si Sei­mo na­rys so­cial­de­mok­ra­tas Al­gir­das Sy­sas.

Prii­mant ko­dek­są po­li­ti­kas kvie­tė ne­pris­kal­dy­ti mal­kų. „Ne­tu­rė­tų ko­dek­sas tap­ti prie­žas­ti­mi nau­jos emig­ra­ci­jos ban­gai“, – sa­kė jis.

„Dar­bie­tis“ Kęs­tu­tis Dauk­šys no­rė­tų, kad ne­bū­tų su­si­prie­ši­ni­mo tarp darb­da­vių, dar­buo­to­jų, pro­fsą­jun­gų ir bū­tų priim­tas nau­jes­nis efek­ty­ves­nis ko­dek­sas.

Tai, kad rei­ka­lin­gas lanks­tes­nis Dar­bo ko­dek­sas, tvir­ti­no li­be­ra­las Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ti­ki­si, kad nau­jas Dar­bo ko­dek­sas bus priim­tas iki šių me­tų bir­že­lio 1 die­nos. „Duok Die­ve, kad iki bir­že­lio 1 die­nos. Ma­no toks no­ras ir su­for­mu­luo­tas tiks­las“, – sa­kė A. But­ke­vi­čius.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­ja (LPSK) va­kar pro­tes­ta­vo prieš sku­bo­tą so­cia­li­nio mo­de­lio svars­ty­mą Sei­mo se­si­jo­je, nes „ko­mi­te­tuo­se ne­baig­ti svars­ty­ti vi­si su­si­ję įsta­ty­mų pro­jek­tai; at­ski­ri Sei­mo na­riai svars­ty­mo ei­go­je tei­kia nau­jus pa­siū­ly­mus“.

 

Pra­džia pa­da­ry­ta

 

*** Sei­mas va­kar nu­ta­rė įtei­sin­ti ga­li­my­bę su­si­tar­ti dirb­ti ne vi­są dar­bo lai­ką.

Par­la­men­ta­rai pri­ta­rė nuo­sta­tai, kad tiek su­da­rant dar­bo su­tar­tį, tiek ją vyk­dant, ga­li bū­ti su­si­tar­ta dėl ne vi­so dar­bo lai­ko, tai yra dar­bo lai­ko nor­mos, ku­ri yra ma­žes­nė, ne­gu dar­buo­to­jui pa­gal jo dar­bo veik­lą tai­ko­ma dar­bo lai­ko nor­ma.

Ne vi­sas dar­bo lai­kas bū­tų nu­sta­to­mas su­ma­ži­nant va­lan­dų skai­čių per die­ną, su­ma­ži­nant dar­bo die­nų skai­čių per dar­bo sa­vai­tę ar dar­bo mė­ne­sį ar­ba da­rant ir vie­na, ir ki­ta. Są­ly­ga dėl ne vi­so dar­bo lai­ko ga­li bū­ti nu­sta­ty­ta ter­mi­nuo­tai ar­ba ne­ter­mi­nuo­tai.

Pa­gal pro­jek­tą dar­buo­to­jas, su­ly­gęs dirb­ti ne vi­są dar­bo lai­ką, jei­gu ne­su­si­tar­ta ki­taip, ne daž­niau kaip kar­tą per še­šis mė­ne­sius tu­ri tei­sę pra­šy­ti pa­keis­ti ne vi­so dar­bo lai­ko są­ly­gą. Darb­da­vys tu­ri ap­svars­ty­ti šį pra­šy­mą ir pra­neš­ti dar­buo­to­jui sa­vo mo­ty­vuo­tą spren­di­mą per de­šimt dar­bo die­nų.

Dar­bo su­tar­ties vyk­dy­mo me­tu dar­buo­to­jas, ku­rio dar­bo san­ty­kiai su darb­da­viu trun­ka ne trum­piau kaip tre­jus me­tus, tu­ri tei­sę pa­teik­ti pra­šy­mą raš­tu lai­ki­nai dirb­ti ne vi­są dar­bo lai­ką. Dar­buo­to­jo pra­šy­mas pa­keis­ti dar­bo lai­ką, su­trum­pi­nant dar­bo die­ną iki ke­tu­rių va­lan­dų per die­ną, ar­ba su­ma­žin­ti dar­bo die­nų skai­čių iki tri­jų dar­bo die­nų per dar­bo sa­vai­tę svars­to­mas, jei­gu jis pa­teik­tas ne ma­žiau kaip prieš tris­de­šimt die­nų iki jo įsi­ga­lio­ji­mo, o ne vi­są dar­bo lai­ką bus dir­ba­ma ne il­giau kaip vie­nus me­tus.

Kaip nu­ma­to svars­to­mas pro­jek­tas, dar­bas ne vi­so dar­bo lai­ko są­ly­go­mis dir­ban­tiems dar­buo­to­jams ne­su­ke­lia ri­bo­ji­mų nu­sta­tant kas­me­ti­nių ato­sto­gų truk­mę, ap­skai­čiuo­jant dar­bo sta­žą, ski­riant į aukš­tes­nes pa­rei­gas, to­bu­li­nant kva­li­fi­ka­ci­ją, neap­ri­bo­ja ki­tų dar­buo­to­jo dar­bo tei­sių, pa­ly­gin­ti su dar­buo­to­jais, ku­rie dir­ba to­kį pa­tį ar ly­gia­ver­tį dar­bą vi­so dar­bo lai­ko są­ly­go­mis, at­si­žvel­giant į dar­bo sta­žą, kva­li­fi­ka­ci­ją ir ki­tas ap­lin­ky­bes.

Už dar­bą ne vi­so dar­bo lai­ko są­ly­go­mis bū­tų mo­ka­ma pro­por­cin­gai dirb­tam lai­kui ar­ba at­lik­tam dar­bui, ly­gi­nant su dar­bu, dir­ba­mu vi­so dar­bo lai­ko są­ly­go­mis.

Dėl šių ir ki­tų nuo­sta­tų Sei­mas dar tu­rės bal­suo­ti nau­jo Dar­bo ko­dek­so priė­mi­mo me­tu.

*** Darb­da­vys pri­va­lės im­tis prie­mo­nių pa­dė­ti dar­buo­to­jui vyk­dy­ti jo šei­mi­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, dar­buo­to­jų pra­šy­mai, su­si­ję su šei­mi­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mu, tu­rės bū­ti darb­da­vio ap­svars­ty­ti ir į juos mo­ty­vuo­tai at­sa­ky­ta raš­tu.

To­kiai nau­jos re­dak­ci­jos Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tai va­kar pri­ta­rė Sei­mas.

Pa­gal svars­to­mą pro­jek­tą dar­buo­to­jo el­ge­sys ir jo veiks­mai dar­be darb­da­vio tu­ri bū­ti ver­ti­na­mi sie­kiant pra­ktiš­kai ir vi­sa­pu­siš­kai įgy­ven­din­ti dar­bo ir šei­mos dar­nos prin­ci­pą.

*** Nau­jos re­dak­ci­jos Dar­bo ko­dek­se iš­li­ko nuo­sta­ta, kad „dar­bo su­tar­ty­je, ku­rio­je nu­sta­ty­tas mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis yra ne ma­žes­nis ne­gu du Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­sku­ti­nio pa­skelb­to ša­lies ūkio vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio bru­to dar­bo už­mo­kes­čio dy­džiai, ga­li­ma nu­kryp­ti nuo šia­me ko­dek­se ar ki­to­se dar­bo tei­sės nor­mo­se nu­sta­ty­tų im­pe­ra­ty­vių tai­syk­lių, iš­sky­rus tai­syk­les, su­si­ju­sias su mak­si­ma­liuo­ju dar­bo ir mi­ni­ma­liuo­ju poil­sio lai­ku, dar­bo su­tar­ties su­da­ry­mu ir pa­si­bai­gi­mu, mi­ni­ma­liuo­ju dar­bo už­mo­kes­čiu, dar­buo­to­jų sau­ga ir svei­ka­ta, ly­čių ly­gy­be ir ne­disk­ri­mi­na­vi­mu ki­tais pa­grin­dais, jei­gu su­tar­ti­mi pa­sie­kia­ma darb­da­vio ir dar­buo­to­jo in­te­re­sų pu­siaus­vy­ra“.

EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.