Atsižvelgdamas į nerimą keliančią padėtį užimtumo srityje ir stringančias investicijas daugelyje Europos valstybių, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo plenarinėje sesijoje priėmė nuomonę dėl 2016 m. metinės augimo apžvalgos. EESRK yra ypač susirūpinęs dėl aukšto nedarbo lygio, dėl kurio 22,5 mln. žmonių neturi darbo, o 122 mln. gresia skurdas arba socialinė atskirtis.

Tokia padėtis yra nepriimtina ir tai yra paskutinis įspėjimas tiek Europos Komisijai, tiek Europos šalių vadovams.

EESRK nuomonėje teigiamai vertinamas sprendimas per Europos semestrą aktyviau stebėti pažangą siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Realiam ir tvariam ekonomikos atsigavimui reikalinga didėjanti vidaus paklausa, kurią galėtų paskatinti ilgalaikės viešosios investicijos. Valdžios institucijoms turėtų būti suteikta veiksmų laisvė investuoti būtinus išteklius į infrastruktūrą ir sudaryta galimybė apsirūpinti finansais pigiau.

Savo rekomendacijose EESRK ragina:

● dėti daugiau pastangų siekiant baigti kurti Europos vidaus rinką ir modernizuoti Europos ekonomiką;

● investicijas, skirtas pereiti prie kitų energijos išteklių (Paryžiaus susitarimas), panaudoti ekonominiam vystymui skatinti;

● geriau koordinuoti veiksmus siekiant kovoti su agresyviu mokesčių planavimu, mokesčių slėpimu ir sukčiavimu ir tokiu būdu surinkti į valstybės iždą apie vieną trilijoną eurų per metus.

Būtina imtis skubių veiksmų ilgalaikio ir jaunimo nedarbo problemai spręsti. Ypatingą dėmesį reikia skirti daugybei nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių (angl. NEET). „Investicijų į žmogiškąjį kapitalą, pasitelkus švietimą ir mokymą, daugiausia dėmesio skiriant jauniems žmonėms, toliau atidėlioti negalima“,– perspėjo EESRK nuomonės dėl metinės augimo apžvalgos pranešėjas Juan Mendoza Castro.

EESRK inf.