2015 m. gruodžio 9–10 d. plenarinėje sesijoje (gruodžio 10 d. posėdis) Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė rezoliuciją dėl pabėgėlių.

Už rezoliuciją balsavo 174 nariai, prieš – 8 ir 9 susilaikė. 

Rezoliucijos tekstas:

  1. EESRK labai vertina svarbų pilietinės visuomenės vaidmenį, susijusį su pabėgėliais, bėgančiais iš karo nualintų šalių ir todėl turinčių teisę gauti apsaugą pagal Ženevos konvenciją. Be pilietinės visuomenės atsako ši tragiška daugelyje Europos šalių susidariusi humanitarinė padėtis galėjo virsti katastrofa. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra tiesiogiai įsipareigojęs informuoti apie šią padėtį ir užtikrinti, kad į ją tinkamai atsižvelgtų Europos institucijos, vyriausybės ir kiti politiniai veikėjai.
  1. EESRK šiuo metu rengia vizitus į 11 valstybių narių (Vengriją, Lenkiją, Maltą, Graikiją, Vokietiją, Austriją, Slovėniją, Bulgariją, Švediją, Italiją ir Kroatiją) ir Turkiją, kurios susiduria su didžiausiu pabėgėlių srautu. Per šiuos vizitus bus dalyvaujama susitikimuose su pagalbą pabėgėliams teikiančių pilietinės visuomenės organizacijų atstovais. Atstovaudami organizuotai pilietinei visuomenei Europos institucijose, užtikrinsime, kad jų balsas būtų išgirstas Europos lygmeniu.
  1. EESRK mano, kad susiklosčius dabartinei padėčiai ES turi kurti saugius humanitarinius koridorius pabėgėliams iš karo niokojamų ir terorizmo grėsmės varginamų šalių, bendradarbiaudama su šalimis, kuriose tokių pabėgėlių daugiausia. Be to, privalome sukurti tikrą bendrą Europos prieglobsčio sistemą, pagrįstą suderintomis procedūromis visoje ES. Ji būtų paremta vienodu prieglobsčio statusu ir abipusiu sprendimų dėl prieglobsčio suteikimo pripažinimu, bendra atsakomybe ir solidarumu, bendromis pastangomis perkeliant pabėgėlius ES viduje ir perkeliant juos iš trečiosios valstybės į ES, bei persvarstytu Dublino reglamentu. Be to, reikalinga solidarumu grindžiama ir tvirta naštos pasidalijimo sistema, kurioje nuolatinė, teisinga ir įpareigojanti apsaugos ieškančių asmenų paskirstymo visoms ES šalims sistema būtų pirmasis žingsnis. Atsižvelgiant į išimtines aplinkybes ir remiantis Stabilumo ir augimo paktu, papildomos su pabėgėliais susijusios išlaidos, jas nuodugniai patikrinus, neturėtų būti įskaičiuojamos į valstybių narių valdžios sektoriaus deficitą.
  1. EESRK yra taip pat labai susirūpinęs dėl šiuo metu daromos žalos Šengeno susitarimui ir laisvo judėjimo principui, nes tai yra vienas pagrindinių ES piliečiams naudingų Europos laimėjimų. Svarbu tinkamai apsaugoti Šengeno šalių išorės sienas. Tačiau vidaus kliūčių atkūrimas ir sienų statymas nepadės Europos piliečiams siekti vienybės ar puoselėti ES pilietiškumą.
  1. Taip pat labai svarbu parengti skubių priemonių pagrindinėms dabartinių pabėgėlių srautų priežastims spręsti. ES turi bendradarbiauti su kilmės ir tranzito šalimis sprendžiant šiuos klausimus, ir šiuo aspektu EESRK ragina Komisiją bendradarbiaujant su šiomis šalimis laikytis ne tik saugumu, bet ir žmogaus teisėmis pagrįsto požiūrio. Galiausiai EESRK pabrėžia būtinybę įtraukti pilietinę visuomenę į dialogą su trečiosiomis šalimis.
  1. EESRK, turintis didelę patirtį sprendžiant migracijos problemas, įgytą per pastaruosius metus iš esmės vystant Europos integracijos ir (arba) migracijos forumą, mano, kad pabėgėlių integracija ir įtraukimas į mūsų visuomenes turi būti dvikryptis procesas, kuriame esminį vaidmenį atlieka socialiniai partneriai, kitos pilietinės visuomenės organizacijos, vyriausybės ir vietos valdžios institucijos. Pirmenybė turėtų būti teikiama galimybei patekti į darbo rinką ir, konkrečiau, kvalifikacijų pripažinimui bei profesiniam ir kalbos mokymui, jei to prireikia. Siekdama centralizuoti paraiškų dėl įdarbinimo, mokymo ir kvalifikacijos pripažinimo teikimą, Europos Sąjunga turėtų pradėti taikyti tam tikras priemones priėmimo šalyse ir ES.
  1. Siekiant būtino socialinio sutarimo visoje Europoje labai svarbu visapusiškai užtikrinti vienodą požiūrį į piliečius ir pabėgėlius Europoje ir garantuoti jų socialines teises, daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamiausiems asmenims. Siekiant padėti pabėgėliams iš naujo kurti savo gyvenimus ir kartu kuo labiau sumažinti galimų konfliktų su vietos gyventojais bei išvengti didesnių išlaidų ateityje, svarbu užtikrinti ankstyvas investicijas, skirtas pabėgėlių integracijai į visuomenę ir darbo rinką. Siekiant šio tikslo itin svarbus yra tinkamas vietos viešųjų paslaugų finansavimas ir pabėgėlių ir vietos gyventojų pilietinis dialogas.

 

                                                                                                                                                       Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
                                                                                                                                                                                                          pirmininkas
   
Georges Dassis 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas