Rugsėjo 23 d. LR Seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas įregistravo Profesinių sąjungų įstatymo pataisų projektą, kuriuo siekiama „nustatyti sąžiningas ir adekvačias profesinių sąjungų reprezentatyvumo taisykles, pagal kurias būtų nustatomos labiausiai atstovaujančios organizacijos, su kuriomis būtų deramasi dėl kolektyvinės sutarties“.

 „Praktika rodo, kad paprastai derybose pareiškia norą dalyvauti įvairios profesinės sąjungos, taip pat ir tos, kurios neatstovauja darbuotojų daugumos valiai. Nesant reprezentatyvumo kriterijų teisės aktuose, tokios profesinės sąjungos stabdo kolektyvines derybas ir nesiekia konstruktyvaus dialogo“, – teigiama įstatymo projekto aiškinamajame rašte.

Įstatymo projektą inicijavo ir parengė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija.

Siūloma nustatyti konkrečius kriterijus, kuriuos turėtų atitikti profesinės sąjungos, kad būtų pripažintos atstovaujančiomis. Tai esą paskatintų kolektyvinių derybų dėl šakos, teritorinių, nacionalinių kolektyvinių sutarčių pagausėjimą, ypač biudžetiniame sektoriuje.
„Pavyzdžiui, pastaruosius kelerius metus stringa kolektyvinės derybos dėl socialinių darbuotojų darbo sąlygų vien todėl, kad nerandamas sutarimas tarp profesinių sąjungų. Reprezentatyvumo kriterijai padėtų išspręsti nesutarimus tarp profesinių sąjungų ir nustatyti labiausiai atstovaujančias organizacijas ir kituose sektoriuose, o tai paskatintų kolektyvines derybas“, – įsitikinę projekto autoriai.

Nacionalinio lygmens profesines sąjungas siūloma pripažinti atstovaujančiomis, jeigu jos yra įregistruotos kaip profesinių sąjungų susivienijimai ir veikia ne mažiau kaip 5 metus; turi padalinius ne mažiau kaip dešimtadalyje savivaldybių arba jungia ne mažiau kaip 5 skirtingų ekonominės veiklos sektorių susivienijimus; jungia ne mažiau kaip 10 procentų Lietuvos profesinių sąjungų narių; yra europinių arba tarptautinių profesinių sąjungų organizacijų narės.

Šakos lygiu profsąjungos turėtų būti įsteigtos kaip ekonominės veiklos profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų susivienijimai; turėtų padalinius arba jungtų narius daugiau nei vienoje savivaldybėje; jungtų ne mažiau kaip 5 procentus atstovaujamo sektoriaus darbuotojų arba veiktų ne mažiau kaip 5 procentuose atstovaujamojo sektoriaus įmonių; būtų europinių arba tarptautinių profesinių sąjungų organizacijų narės.

Teritorinio lygmes profsąjungai reiktų tiesiogiai ar per savo padalinius veikti konkrečioje teritorijoje (apskrityje, savivaldybėje ar kt.) ir joje jungti ne mažiau kaip 5 procentus atstovaujamos teritorijos ar atstovaujamojo sektoriaus darbuotojų.

Projekte tikslinama ir profesinių sąjungų susivienijimo sąvoka. Ją siūloma papildyti nuostata, kad susivienijimą sudaro ne mažiau kaip 5 profesinės sąjungos ar profesinės sąjungos padaliniai skirtingose įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Įstatymo projekto lyginamasis variantas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=482840

Kai kurių Europos Sąjungos šalių valstybių praktika sprendžiant reprezentatyvumo klausimą:

Austrija

Vadovaujantis Darbo Konstituciniu Aktu (eng. Labour Constitution Act), profesinės sąjungos gali sudaryti kolektyvinę sutartį tik jei yra nepriklausomos nuo priešingos pusės ir jei Federalinė Arbitražo taryba (eng. Federal Arbitration Board), įsteigta prie Federalinės Darbo ministerijos (eng. Federal Ministry of Labour), Socialinių reikalų ir vartotojų apsaugos (eng. Social Affairs and Consumer Protection) pripažino ją dėl plačios profesinės ir teritorinės aprėpties ir ekonominės svarbos. Tik Austrijos profesinių sąjungų konfederacija (OGB) atitinka šiuos kriterijus.

Belgija

1968 m. Kolektyvinių sutarčių aktas apibrėžia kriterijus, kuriuos turi atitikti reprezentatyvios organizacijos:

  • jos turi būti tarpprofesinės darbuotojų ar darbdavių organizacijos, įkurtos nacionaliniu lygmeniu ir atstovaujamos Centrinėje ekonominėje taryboje (eng. Central Economic Council) ir Nacionalinėje darbo taryboje (eng. National Labour Council) be to, turi turėti mažiausiai 50 000 narių;
  • arba jos turi būti profesinės organizacijos, susijusios arba sudarančios dalį tarpprofesinės organizacijos.

Bulgarija

Darbo kodeksas apibrėžia profesinių sąjungų reprezentatyvumo kriterijus nacionaliniu, šakos ir sektoriniu lygiu:

Darbuotojų organizacijos pripažintos atstovais nacionaliniu lygiu yra tik tokios, kurios turi:

  • mažiausiai 50 000 narių;
  • mažiausiai 50 organizacijų su ne mažiau kaip penkiais nariais daugiau nei trečdalyje sektorių pagal Nacionalinę Sektorių klasifikaciją (eng. National Sector Classification).

Vengrija

Reprezentatyvumas įtvirtintas įstatymu. Norint būti reprezentatyvia organizacija reikia turėti ne mažesnę nei 10 proc. narystę.

 

Išsamią apžvalgą galite rasti:

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1108048s/index.htm

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/comparativestudies_2013.htm

Profsąjungų naujienų ir Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

http://www.lprofsajungos.lt/?lang=lt&mID=1&id=4750